Till sidans huvudinnehåll

Vattenvård

Mälaren och Mälarvikar

Vi utför regelbundet provtagningar och analyser av Mälarvattnet. Dels för att försäkra oss om att vattnet håller god kvalitet som råvatten för dricksvattenproduktion, dels för att följa trender av till exempel näringsämnen i Mälaren.

För att trygga dricksvattentäkten Mälaren släpps sedan 1988 inget avloppsvatten ut från Stockholms avloppsreningsverk till Mälaren. Men Mälaren är stor och många kommuner gränsar till sjön och påverkar dess status. Därför är det viktigt att samarbeta över kommungränserna.

Mälaren är Sveriges tredje största sjö, efter Vänern och Vättern. Östra Mälaren är den allra ostligaste delen och utgörs av två smala grenar, en nordlig som börjar vid Hässelby och en sydlig som börjar vid Södertälje. De två grenarna möts i Klubbenområdet. Östra Mälaren fortsätter sedan förbi Essingeöarna, genom Riddarfjärden och slutar vid dammluckorna i Norrström och Karl Johanslussen i Söderström.

Halterna av fosfor och kväve är måttligt höga, utan stora förändringar från väster in mot områdena i centrala Stockholm. Inte heller siktdjupet visar några tydliga skillnader i de öppna delarna av Östra Mälaren, men är mindre i de tre stora vikarna Ulvsundasjön, Årstaviken och Karlbergssjön-Klara Sjö.

Mycket höga föroreningshalter (främst tungmetaller, PAH och oljekolväten) har påträffats i sedimenten, de allra högsta i Klara Sjö och i Vinterviken. Mälaren är den enda vattentäkten av betydelse för Stockholmsområdet. Det rekreativa värdet är stort. Det finns 13 allmänna bad inom Stockholms kommun, två marinor och ett flertal småbåtshamnar. Fritidsfisket är omfattande.

Rapporter om Mälaren

Du kanske också vill läsa om...

Vattenskyddsområde Östra Mälaren

Östra Mälaren är vattenskyddsområde. Det innebär bland annat att alla som bor och verkar i området måste vara extra rädda om vattnet.

Vattenvård vid Bornsjön

Intresset för reservvattentäkten var inte så stor de närmaste 30 åren efter andra världskriget. Först i mitten av 80-talet började man se effekterna av den försummade sjön och ta det på allvar. Kontrollprogram byggdes

Se alla artiklar inom det här ämnet