Till sidans huvudinnehåll

Avfallsplan

2021-2024

Mål 4

Avfallshantering ska vara en självklar del i stadens fysiska planering.

Vision för år 2040

All stadsutveckling genomsyras av hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter och resurseffektiva kretslopp. Planering för hanteringen av avfall finns med i ett tidigt skede på alla nivåer; regionalt, stadsövergripande, lokalt samt vid om- och nybyggnation av enskilda fastigheter. Avfallsfrågorna beaktas sedan under hela plan- och exploateringsprocessen. Alla som är involverade i planeringsprocesserna har god kännedom om avfallsfrågor och ser avfallshantering som en naturlig del av infrastrukturen. Stor hänsyn tas till hur vi människor ska ha god tillgänglighet till systemen samtidigt som de anpassas till stadsmiljön i en alltmer förtätad stad.

Delmålen som presenteras visar endast några exempel på vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder för verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 4.1 Vid ny- och ombyggnationer ska avfallsfrågorna beaktas under hela planerings och genomförandeprocessen

Det är viktigt att avfallsfrågorna kommer in på ett tidigt skede i planeringen för att hitta utrymme för en resurseffektiv avfallshantering både under byggprocessen och nyttjandet av fastigheterna. Många aktörer är inblandade och det finns ofta olika intressen som ska jämkas samman. En attraktiv och tillgänglig stad byggs tillsammans.

Vilka ska bidra

Alla förvaltningar och kommunala bolag har ett ansvar för att avfallsfrågan hanteras inom respektive verksamhet. Särskilt berörda är stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningarna, byggaktörer och producenter.

Delmål 4.2 Vid förtätning ska helhetslösningar för avfallshanteringen som täcker in både ny och befintlig bebyggelse övervägas

Genom att ta ett helhetsgrepp över ett större exploateringsområde kan avfallssystemen i nya områden ibland också lösa eventuella problem med avfallshanteringen i angränsande, befintliga områden och vice versa. Det kan till exempel vara sopsugsanläggningar eller att hitta lämpliga stoppställen för Pop-up återbruk eller mobil miljöstation.

Vilka ska bidra

Stockholm Vatten och Avfall, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, stadsdelsförvaltningar och fastighetsägarna.

Exempel på vad som kan göras

  • Skaffa kunskap om befintlig avfallshantering i ett område innan planeringen startar för att se om den kan användas eller förbättras.

Exemplet som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 4.3 Mark och byggnader ska i större utsträckning kunna användas för avfallsverksamhet i syfte att öka utsorteringen, minska transporter och störningar

Avfallshanteringen i staden är beroende av att ytor kan användas för teknisk försörjning. Dels kan fastighetsmark för större anläggningar behövas, dels att stadsrummet kan behöva nyttjas för olika insamlingssystem som papperskorgar, insamling av förpackningar och tidningar/returpapper eller stoppställen för mobil insamling av farligt avfall och återbruksmaterial. Befintliga anläggningar behöver ersättningsplatser om de inte kan fortsätta sin verksamhet på den ursprungliga platsen. I översiktsplanen framhålls befolkningsökning och ett ökat bostadsbyggande i staden vilket i sin tur kan medföra behov av tillkommande anläggningar. Även privata aktörer som bedriver återbruk eller utgör en del i avfallskedjan behöver kunna idka verksamhet.

Vilka ska bidra

Exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Stockholm Vatten och Avfall, producenter, entreprenörer.

Delmål 4.4 Ökad hänsyn ska tas till den omgivande miljön vid hantering av avfall

Avfallshanteringen ska sträva efter minskad påverkan på omgivningarna i form av buller, utsläpp med mera.

Vilka ska bidra

Stockholms stad, fastighetsägare, byggaktörer, producenter och entreprenörer.

Exempel på vad som kan göras

  • Samverka inom staden och med Stockholm Vatten och Avfall kring exempelvis trafikfrågor, framkomlighet och nya logistiklösningar.

Exemplet som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 4.5 Nya tekniklösningar ska undersökas och insamlingssystem samt behandlingsmetoder ska fortsätta utvecklas

Stockholm är en stad med många olika typer av bebyggelse med olika förutsättningar. För att få en väl fungerande avfallshantering överallt krävs ett brett utbud av systemlösningar. Nya tekniker behöver därför undersökas och befintliga system behöver fortsätta utvecklas. När staden växer kan tidigare oprövade lösningar behövas.

Vilka ska bidra

Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, byggaktörer, akademi, branschorganisationer, producenter och entreprenörer.

Exempel på vad som kan göras

  • Samverka med staden för att få fram nya effektiva lösningar för avfallshantering.
  • Producenter kan samverka med staden för att utveckla insamlingsteknik och system som fungerar i tät stadsmiljö.

Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.