Till sidans huvudinnehåll

Restaurang, livsmedel

och storkök

Riktlinjer och tekniklösningar

Samtliga företag, verksamheter och flerbostadshus är skyldiga att ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall hos oss.

Krav att ha abonnemang för sophämtning

Vi har det övergripande ansvaret för avfallshantering i Stockholm. Samtliga företag, verksamheter och flerbostadshus är skyldiga att ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall hos oss. Abonnemanget tecknas i eget namn eller genom fastighetsägaren. Om din verksamhet hyr lokalen kan det vara så att ert abonnemang tecknas av fastighetsägaren.

Dispens kan ansökas hos miljöförvaltningen för hämtning av avfall från annan plats än förvaringsplatsen inom fastigheten. Till exempel om två fastigheter samordnar sophämtningen på en gemensam plats.

Om flera verksamheter delar soprum ska i regel fastighetsägaren eller en av verksamheterna stå för abonnemanget. Flera abonnenter i samma soprum tillåts endast om det går att säkerställa vems sopor som hör till vem.

Föreskrifter och avfallsplan

Se också

Fettavskiljare – ett krav för livsmedelslokaler

Fett sätter igen avloppsledningar. Eftersom ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär måste verksamheter som storkök, gatukök, restauranger, bagerier med flera ha en EU-godkänd

Tekniska lösningar för matavfall

Det är obligatoriskt att sortera matavfall i restaurang, storkök och livsmedelsbutiker. Här berättar vi vilka olika sorters abonnemang du kan välja mellan.

Matavfallskvarn till tank

Avfallskvarn är ur flera aspekter ett bra sätt för restauranger, storkök och livsmedelsbutiker att hantera sitt matavfall.

Livsmedelsanläggningar med utsläpp av processvatten

Om processvattnet släpps till spillvattennätet är det viktigt att verksamhetsutövaren säkerhetsställer att vattnet inte kan skada eller sätta igen ledningsnät och pumpstationer.