Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Priser

Priser

VA- och avfallstaxor för flerbostadshus, industrier och andra fastigheter.

Priser för vatten och avlopp

Priserna nedan är enligt 2024-års taxa. I beloppen ingår 25 procent moms.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften är 13,91 kr per kubikmeter levererat dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avloppsvatten.

Fast avgift

Grundavgift per abonnemang är 7 099 kronor per år. Avgiften motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat administration, mätarbyte, avläsning och fakturering som är förknippade med ett abonnemang.

Nyttoavgiften styrs av hur stor mätare och förbrukning fastigheten har. Avgiften ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för ledningsnät, vatten och avloppsreningsverk.

Taxa (inklusive moms) för vatten och avlopp 2024

Dagvattenavgiften beräknas på tomtarean och kostar 3,98 kronor per kvadratmeter. Avgiften täcker Stockholm Vatten och Avfalls kostnader för att ta hand om regn- och smältvatten från fastighetens hårdgjorda ytor, till exempel tak, innergårdar, parkeringsplatser med mera.

Priser för avfall

Avgiften för er avfallshämtning beror på vilken typ av abonnemang ni har. I årets avfallstaxa finns detaljerade uppgifter om alla priser och abonnemang.

I avgiften för avfallshämtning ingår hämtning, borttransport och behandling av avfallet. Avgiften bestäms av soprummets placering och utförande, antal hämtningar per vecka, volym och behållartyp.

Du kan se vilket sorts abonnemang din verksamhet har genom att logga in på mina sidor.

Priser och avgifter för sophämtning och VA

Du kanske också är intresserad av...

Taxa för särskilda serviceåtaganden för VA

Priser för särskilda serviceåtaganden enligt 2024 års taxa.

Vad täcker taxan?

Vad ingår i taxan för VA respektive avfall? Och hur är taxan konstruerad? Allt det reder vi ut här.

Våra servicemål för vatten

Våra servicemål tydliggör vilka förväntningar du kan ha på kommunalt vatten och avlopp inom Stockholms stad och Huddinge

Se alla artiklar inom det här ämnet

Vår tjänstegaranti och servicemål

Tjänstegaranti för sophämtningen

Vår tjänstegaranti för sophämtning beskriver vad du som har ett abonnemang för sophämtning kan förvänta dig av oss. Om vi brister i vårt uppdrag har du rätt till kompensation i enlighet med tjänstegarantin.

Våra servicemål för vatten

Våra servicemål tydliggör vilka förväntningar du kan ha på kommunalt vatten och avlopp inom Stockholms stad och Huddinge kommun.