Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Renovera avfallsutrymmet

Om ni ska renovera eller bygga om soprummet finns det ett par saker ni ska tänka på.

Bättre arbetsmiljö med maskinell tömning

I Stockholm hämtas hushållsavfall från cirka 55 000 hämtställen vilket ger uppskattningsvis 65 000 hämtningar per vecka. För att hämta stockholmarnas hushållsavfall krävs 75 sopbilar och cirka 150 sophämtare som vardera hämtar ungefär 5 ton sopor varje dag. 

Maskinella hämtsystem använder tekniska lösningar och hämtpersonalen behöver inte dra och/eller lyfta för att hämta avfallet. Vid manuella hämtsystem måste sophämtaren dra och/eller lyfta för att hämta avfallet. För en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö är därför maskinell hantering att föredra.

Bottentömmande markbehållare

Bottentömmande behållare rekommenderas för områden som behöver göra nya lösningar för sophämtningen och där man har tillgång till mark för anläggningen. Till exempel radhusområden och flerfamiljshus i förort. Systemet innebär en investering för fastighetsägaren. Kostnaden beror på vilken typ av schaktarbeten och ombyggnationer som krävs. Till exempel kan sprängningsarbeten bli kostsamma.

Behållaren står på marken eller grävs delvis ned och finns i storlekar från 2-5 kubik. Avfallet kastas i nedkast på behållaren. Sopbilen lyfter behållaren och tömmer avfallet genom att öppna botten. Tömning tar mellan 5-15 minuter och behållare ska dimensioneras för en tömning varje eller varannan vecka.

Fördelar

  • Minskade avfallskostnader
  • Bygglovsfria behållare
  • Ökad källsortering med hjälp av flera behållare

Mobil sopsug

Mobil sopsug kan väljas vid nybyggnation eller i fastigheter där det är svårt att anordna annan sophämtning som är godkänd ur arbetsmiljösynpunkt. Till exempel i innerstaden. Mobil sopsug är en stor investering för fastighetsägaren då omfattande ombyggnation och schaktarbete krävs. Källsortering av förpackningar, tidningar och mat är möjligt i sopsugssystem. Systemet är dock känsligt för skrymmande avfall. Vid hämtning uppstår visst buller som kan uppfattas som störande.

Sopnedkasten placeras i trapphus eller på gård. Avfallet lagras tillfälligt i en sluten tank. Sopbilen ansluter till så kallad dockningsstationer som finns på fasaden eller i gatan och med fordonets vakuumsug transporteras avfallet till bilen.

Fördelar

  • Minskade transporter med en central hämtplats för fler fastigheter
  • Avsaknaden av soprum minskar lukt och nedsmutsning

Stationär sopsug

Stationära sopsugssystem är ett modernt miljöeffektivt system som gör sopsortering enklare för boende då utsorterat avfall kan slängas nära bostaden i separata nedkast. Avfallet sugs sedan genom ett rörsystem till terminaler som kan vara placerade upp till två kilometer från de anslutna fastigheterna.

Allt avfall transporteras genom ett och samma huvudrör i marken. Men väl inne i terminalen ser en fördelare till att avfallet hamnar i avsedd container. Containern hämtas och transporteras iväg för tömning av en lastbil.

Fördelar

  • Minskade transporter, buller och utsläpp
  • Arbetsmiljöfördelar
  • Avsaknaden av soprum minskar lukt och nedsmutsning

Kärl och säck - manuella system

Kärlhämtning kräver inga större investeringar för fastighetsägaren. Viss ombyggnation kan dock krävas och/eller inköp av kärlskåp. Vid bra hämtförhållanden är arbetsbelastningen mindre än vid säckhämtning. Hämtning i kärl ger även mindre spill än säckhantering.

Säckhämtning fungerar i trånga utrymmen där inte kärl eller maskinell hämtning är möjlig. Säckhämtning är en låg investering för fastighetsägaren. Hämtningsregistrering är inte möjlig vid säckabonnemang varför en framtida viktbaserad taxa inte kommer att gälla för säckhämtning.

Kontakta oss för rådgivning om avfallslösningar

GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Ladda ner