Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Riktlinjer för verkstadsindustrier

Verkstadsindustrier

Tips för verkstadsindustrin

Du som arbetar inom verkstadsbranschen - tänk på att:

 • Förbrukade ytbehandlingsbad och koncentrerade sköljvatten är farligt avfall.
 • Förbrukade avfettningsbad (kall- och varmavfettning) aldrig ska släppas till avloppet utan behandlas som farligt avfall.
 • Oljehaltiga vatten ska renas så att de innehåller högst 50 mg olja per liter (mätt som oljeindex) före utsläpp till avloppsnätet.
 • Om det finns oljeavskiljare skall den tömmas minst två gånger per år.
 • Trumlingsvatten ska avskiljas från suspenderat material. De kan dessutom behöva renas ytterligare före utsläpp till avloppsnätet (provtagning). Förbrukade skärvätskor är farligt avfall.
 • Ridåvatten från sprutboxar är så förorenade att de bör betraktas som farligt avfall.
 • Vara speciellt observant med hanteringen av cyanider. Cyanider är mycket giftiga och kan slå ut de viktiga mikroorganismerna i avloppsreningsverken.
 • Sikta på att få ner metallutsläppen till noll. Det är viktigt eftersom slammet från avloppsreningsverken ska användas som gödningsmedel på åkermark.

Skurvatten från verkstäder

De här anvisningarna är framtagna för att minska mängden oönskade ämnen i avloppsvattnet och därmed bidra till en bättre miljö. De vänder sig i första hand till verksamheter med särskilt smutsiga golv, såsom mekaniska verkstäder, bilverkstäder, gummiverkstäder, tryckerier med flera.

Golvskurvatten från verkstadslokaler innehåller ofta höga halter av metaller såsom zink, bly, kadmium, krom och koppar. Avloppsreningsverk är inte konstruerade för att ta hand om dessa, utan de följer ofta med det renade utgående vattnet alternativt så hamnar de i rötslammet. Vår målsättning är att kunna använda rötslammet, restprodukten från reningsprocessen, som ett gödningsmedel på åkermark. För att detta skall var möjligt krävs ett slam av god kvalitet utan förhöjda halter av metaller.

Inom Stockholm Vatten och Avfalls upptagningsområde är det inte tillåtet att tillföra obehandlat golvskurvatten från verkstads- och industrilokaler till avloppsnätet. Att enbart leda ett sådant golvskurvatten genom en slam- och oljeavskiljare är ofta inte tillräckligt, utan kompletterande åtgärder enligt nedan krävs ofta innan vattnet kan tillföras avloppsnätet.

Hur ska man göra för att minska tungmetallerna i sitt skurvatten?

 1. Inled med att torrstäda golvet. Detta innebär att man sopar eller dammsuger upp lös smuts som sedan tas om hand som avfall alternativt farligt avfall.
 2. Om torrstädning inte är tillräckligt kan man skura golven med enbart vatten. Detta vatten skall sedan genomgå sedimentering för att avskilja metaller och suspenderat material. Klarfasen kan därefter hällas ut i avloppet och det sedimenterade materialet tas om hand som avfall alternativt farligt avfall.
 3. Om tillsats av rengöringsmedel är nödvändigt, välj ett miljömärkt alternativ godkänt enligt de kriterier som sätts upp av antingen, Svanen, Bra Miljöval eller EU-blomman. Tänk på att dosera sparsamt enligt tillverkarens instruktioner. För stor mängd rengöringsmedel kan försvåra möjligheten att avskilja metaller via sedimentation. I de fall där rengöringsmedel tillsätts räcker det heller ofta inte med enbart sedimentation. Alternativet är då att innan sedimentering tillföra någon form av fällnings- eller flockningskemikalie som påskyndar och underlättar avskiljning av metaller och partiklar.
 4. Ett ytterligare alternativ är att skurvattnet samlas upp i lämplig behållare för att sedan överlämnas till en extern avfallsmottagare för behandling.