Till sidans huvudinnehåll

Om oss

Certifiering och kontroll

Vi är certifierade enligt Miljöstandarden ISO 14001: 2015, Kvalitetsstandarden ISO 9001: 2015, gällande certifieringsregelverk för REVAQ samt ackrediterade enligt standarden ISO/IEC 17025 för kontroll av dricksvatten.

Genom att vara certifierad säkerställer vi att verksamhetens förbättringsarbete sker kontinuerligt och systematiskt.

Kvalitet & Miljö

Kvaliteten på våra tjänster, producera dricksvatten samt omhänderta avloppsvatten och kommunalt avfall, är grundläggande för vår verksamhet. Genom att vara certifierade säkerställer vi att verksamhetens förbättringsarbete sker kontinuerligt och systematiskt.

Vi är certifierade enligt Miljöstandarden ISO 14001:2015, Kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, gällande certifieringsregelverk för REVAQ, ISCC-certifiering för biogas samt ackrediterade enligt standarden ISO/IEC 17025 för kontroll av dricksvatten.

Certifiering ISO

Genom att vara ISO-certifierad bevisar vi att vi uppfyller kvalitets och miljörelaterade krav i enlighet med ISO-standarderna 14001:2015 och 9001:2015. Certifiering innebär att verksamheten godkänts vid revision av ett externt certifieringsorgan och att tilldelas som ett bevis på att kraven för ISO-standarden är uppfyllda. Årlig granskning genomförs för att säkerställa att kraven upprätthålls.

Certifikat

Certifiering Revaq

Revaq är ett certifieringssystem som verkar för att hindra farliga ämnen att nå reningsverken samt för ett hållbart kretslopp av växtnäring och organiskt material via slamanvändning på åkermark. Ett Certifierat reningsverk bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar av kvaliteten på inkommande avloppsvatten och därmed på slammet och utgående avloppsvatten. Årlig granskning görs på att kraven upprätthålls.

Certifikat för Revaq

Slamstrategi, ladda ner dokument

Ackreditering

Som ett led i att säkerställa kvalitetskrav på kompetens, rutiner och metoder är uppfyllda är laboratorierna och dricksvattenanalyserna på vattenverket på Norsborg och på Lovö ackrediterade av SWEDAC enligt standarden ISO/IEC 17025. Ackrediteringen kontrolleras och förnyas med jämna mellanrum för att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och god säkerhet för liv, hälsa och miljö.

Egenkontrollprogram för dricksvatten

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten skall den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning upprätta ett egenkontrollprogram inklusive ett undersökningsprogram samt identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå.

Dessa kontroller utförs i enlighet med ett fastställt kontrollprogram HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) eller ”Faroanalys och kritiska styrpunkter”. Det är en modell som bygger på identifiering av risker samt hittar, styr och kontrollerar de punkter i processen som är särskilt kritiska.

ISCC-certifiering för biogas

Den största delen av biogasen från Henriksdals reningsverk är från och med 1 januari 2023 certifierad enligt ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). En sådan certifiering är ett bevis på en miljömässigt hållbar produktion. Sedan tidigare arbetar vi på båda våra reningsverk enligt hållbarhetskriterierna för biodrivmedel (HBK) som är ett liknande system, men HBK är inte gångbart internationellt, bara inom Sverige. Både ISCC-certifieringen och HBK beskriver hur hela produktions- och leveranskedjan ska hanteras, i vårt fall kedjan från att ett avfall uppkommer till förbrukningen av biogasen i fordon. Fokus för systemen är att växthusgasutsläppen för produktionen ska vara tillräckligt låga.