Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Bygga om

Förbindelsepunkten

Förbindelsepunkten är gränsen mellan de allmänna ledningar som vi ansvarar för och fastighetens egna servisledningar som fastighetens ägare ansvar för.

Vanligen ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Detta gäller när fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar.

Gemensam förbindelsepunkt

Ibland har flera fastigheter en gemensam förbindelsepunkt för sina VA-installationer.

För att undvika framtida tvister förvaltas den gemensamma anläggningen av en samfällighet. Ansökan om en så kallad gemensamhetsanläggning görs hos lantmäteriet i Stockholm.

Upprätta ny förbindelsepunkt

Om du vill flytta förbindelsepunkten och upprätta en ny bekostar du själv bortkopplingen av den befintliga ledningens allmänna del. Du betalar också för den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som bedöms skäligt med hänsyn till ålder och skick. Du behöver tillstånd från oss för att flytta och upprätta en ny förbindelsepunkt.

Om det är vi som vill upprätta ny förbindelsepunkt är det vi som ersätter dig som äger fastigheten för din del av kostnaden.