Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Bygga om

Förbindelsepunkten

Förbindelsepunkten är gränsen mellan de allmänna ledningar som vi på Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för och fastighetens egna servisledningar som är fastighetsägarens ansvar.

Normalt sett ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetsgränsen, när fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar.

Gemensam förbindelsepunkt

Det förekommer att flera fastigheter har sina VA-installationer anslutna till det allmänna nätet i en gemensam förbindelsepunkt.

För att undvika framtida tvister regleras detta med en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening. Man ansöker om gemensamhetsanläggning hos lantmäterimyndigheten i Stockholm.

Upprätta ny förbindelsepunkt

Om du som fastighetsägare vill upprätta en ny förbindelsepunkt än den befintliga och vi medger detta, är du skyldig att bekosta bortkopplingen av den befintliga servisledningens allmänna del liksom den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som bedöms skäligt med hänsyn till ålder och skick.

Om det däremot är vi som vill upprätta ny förbindelsepunkt är det bolaget som ersätter fastighetsägaren för dennes kostnad.