Till sidans huvudinnehåll

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstyrning

Vår vision ”Tillsammans för världens mest hållbara stad” visar att hållbarhet är en grundpelare för verksamheten och en del av vårt DNA. Hållbarhetsarbetet är därför integrerat i mål, strategier, aktiviteter och uppföljning som styr det löpande arbetet.

Viktiga styrdokument för bolagets hållbarhetsarbete är Stockholms stads miljöprogram och handlingsplaner för bland annat god vattenstatus, klimat, kemikalier, cirkulärt byggande, biologisk mångfald, mikroplaster samt avfallsplan.

Därtill finns mer detaljerade ägarkrav som vi ska uppfylla, där de flesta handlar om hållbarhetsfrågor, och program som berör sociala hållbarhetsfrågor.

Bolagets styrelse behandlar hållbarhetsfrågor på strategisk nivå och enligt delegationsordningen, till exempel godkännande av policyer. Ledningsgruppen bär ansvaret för hållbarhetsperspektivet i målarbetet. Bolaget hållbarhetsenhet arbetar strategiskt och samordnande och stöder verksamheten med åtgärder, analys, uppföljning och rapportering av hållbarhetsarbetet.

Policyer och styrdokument

Vi har en rad policyer och riktlinjer som styr vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete, till exempel hållbarhetspolicyn.

Vårt ansvar inom antikorruption

Bekämpande av korruption är en förutsättning för att kunna uppnå alla mål i Agenda 2030 och enligt Brottsförebyggande rådet är kommunal verksamhet särskilt ansatt. Som ett kommunägt bolag har vi ett särskilt ansvar att bekämpa mutor och annan korruption samtidigt som vi ska upprätthålla krav på saklighet och opartiskhet.

Vi lyder under Stockholms stad riktlinjer om mutor och representation. Vi har och arbetar utifrån tvåhandsprincipen. Vi genomför utbildningar för chefer och ledare inom antikorruption och har ett visselblåsarsystem.
Visselblåsarsystemet ligger hos en extern part där anställda, kunder och leverantörer anonymt kan rapportera om missförhållanden. Vi ställer anti-korruptionskrav i de upphandlingar där vi efter riskbedömning anser att sådana risker finns.

Risker

Årlig väsentlighets- och riskanalys är en del av bolagets internkontroll och leder fram till en internkontrollplan. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg.

Kvalitetscertifieringar

Certifiering och kontroll

Vi är certifierade enligt Miljöstandarden ISO 14001: 2015, Kvalitetsstandarden ISO 9001: 2015, gällande certifieringsregelverk för REVAQ samt ackrediterade enligt standarden ISO/IEC 17025 för kontroll av dricksvatten.