Till sidans huvudinnehåll

Avfallsplan

2021-2024

Mål 3

Avfallshanteringen ska anpassas till människan.

Vision för år 2040

Stockholm är en stad tillgänglig för alla. Staden har enkla system för återanvändning och avfallshantering tillgängliga på lika villkor, som också uppmuntrar till återanvändning och återvinning. Boende, verksamma och de som hanterar avfallet har kunskap om betydelsen av minimering och korrekt hantering av avfallet och känner ett ansvar för sin del i kedjan. All hämtning och hantering sker under goda arbetsmiljöförhållanden och på ett säkert sätt. Avfallshanteringen är integrerad med övriga intressen i stadsplaneringen.

Åtgärder som presenteras i delmålen visar endast exempel på vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder för verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 3.1 Kommunikation ska öka kunskap och motivation kring förebyggande och hantering av avfall

Kommunikation är viktigt för att stockholmarna ska motiveras att minska mängden avfall och sortera det avfall som uppkommer rätt. Budskapen och kanalvalen ska anpassas efter mottagaren och kommunikationens syfte och mål.

Stockholm Vatten och Avfall informerar om hanteringen av avfall under kommunalt ansvar och ska inspirera stockholmarna till en hållbar livsstil.
Fastighetsägarna ansvarar för att informera de boende om hur avfallet ska hanteras inom fastigheten.

Vilka ska bidra

Stockholm Vatten och Avfall, producenter, fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, trafikkontoret.

Privatpersoner och verksamheter har ett ansvar att hålla sig informerade.

Exempel på vad som kan göras

  • I samverkan med Stockholm Vatten och Avfall sprida kunskap kring avfallsfrågor.

Exemplet som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 3.2 Systemen för avfallshantering ska vara enkla, ha god tillgänglighet och vara trygga att använda

Det ska vara lätt att göra rätt. Avfallslämning och sortering ska vara tillgängligt för alla invånare oavsett boendetyp eller särskilda behov. Hushållen ska även ha god tillgänglighet för att kunna lämna grovavfall. Grovsoprum i flerbostadshus hjälper de boende att på ett enkelt sätt kunna lämna avfallet även om de saknar bil.

Vilka ska bidra

Stockholms stad, byggaktörer, producenter och fastighetsägare.

Exempel på vad som kan göras

  • Förbättra möjligheterna för verksamheter att lämna förpackningar och tidningar/returpapper.
  • Fastighetsägare kan bidra till att skapa förutsättningar för hyresgäster att sortera ut matavfall, förpackningar och tidningar/returpapper.

Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 3.3 Systemen för avfallshantering ska erbjuda en god arbetsmiljö

Ett målinriktat arbete för att komma till rätta med det har bedrivits under lång tid av flera parter och stora framsteg har gjorts. Dock återstår en hel del för att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket ställer idag och de skärpningar som kan förväntas komma framöver. För att få en bra arbetsmiljö bör maskinella lösningar användas i första hand. Det innebär att avfallet hämtas och hanteras med hjälp av exempelvis sopsug och krantömda behållare. Manuella system bör undvikas så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Avfallstaxan används för styrning mot maskinella system.

Vilka ska bidra

Stockholm Vatten och Avfall, Arbetsmiljöverket, fastighetsägare, entreprenörer.

Exempel på vad som kan göras

  • Maskinella lösningar för hämtning av avfall ska väljas i första hand vid alla nybyggnationer och större ombyggnationer.
  • Åtgärda bristfälliga avfallsutrymmen.

Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.