Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Priser för vatten och avlopp

VA-taxa för småhus

2024 års taxa för villa och radhus. I beloppen ingår 25 procent moms.

Villor och småhus (1-2 bostadsenheter)

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften är 13,91 kronor per kubikmeter levererat dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avloppsvatten.

Fast avgift

Grundavgift per abonnemang är 2 019 kronor per år. Avgiften motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat mätarbyte och fakturering som är förknippade med ett abonnemang.

Dessutom betalar du en nyttoavgift på 2 222 kronor. Avgiften ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk.

Dagvattenavgiften täcker Stockholm Vatten och Avfalls kostnader för att ta hand om dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten från fastigheten.

För villor och övriga småhus är dagvattenavgiften 766 kronor per bostadsenhet och år (exempelvis ett parhus har två bostadsenheter).

Om dagvattnet från fastigheten tas om hand innanför tomtgränsen, till exempel när stuprören har utkastare som leder ut vattnet på gräsmattan, kan du ansöka om reduktion av avgiften.

Priser och avgifter för sophämtning och VA

Tips till dig

Såhär fungerar anläggningsavgiften

Du som har en fastighet i ett område som ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet i enlighet med vattentjänstlagen måste betala en anläggningsavgift.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Har du en fastighet som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp i Stockholms stad eller Huddinge kan du ansöka om en avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Du kanske också är intresserad av...

Taxa för särskilda serviceåtaganden för VA

Priser för särskilda serviceåtaganden enligt 2024 års taxa.

Vad täcker taxan?

Vad ingår i taxan för VA respektive avfall? Och hur är taxan konstruerad? Allt det reder vi ut här.

Våra servicemål för vatten

Våra servicemål tydliggör vilka förväntningar du kan ha på kommunalt vatten och avlopp inom Stockholms stad och Huddinge

Se alla artiklar inom det här ämnet