Till sidans huvudinnehåll

Avfallsplan

2021-2024

Mål 1

Avfall från boende och verksamma i staden ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt.

Vision för år 2040

En medveten produktion och konsumtion gör att mindre mängder avfall uppkommer och trenden med ökande avfallsmängder är och förblir bruten. Allt avfall tas omhand på det mest resurseffektiva sättet. Återbruk och återvinning är en naturlig del av Stockholmarnas vardag.

Delmålen som presenteras visar endast några exempel på vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder för verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 1.1 Den totala mängden avfall ska minska

Genomföra åtgärder som förebygger att avfall uppkommer ska bidra till att mängden avfall från stadens hushåll och verksamheter minskar.

Vilka ska bidra

Alla avfallsinnehavare som producenter av varor och material. Staden har ett ansvar att gå före och visa vägen.

Exempel på vad som kan göras

 • Vid inköp av varor, material och tjänster planera för att minska uppkomsten av avfall samt ställa krav på detta (färre produkter och mindre avfall från de produkter som anskaffas).
 • Produkter som inte längre används ska så långt det är möjligt återbrukas.

Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 1.2 En större mängd produkter återanvänds

En större mängd produkter från stadens hushåll och verksamheter ska förberedas för återanvändning och återanvändas i sina ursprungliga funktioner eller genom remake istället för att bli avfall. Återanvändning ska öka, dels genom att tillgängliggöra insamlingssystem dels genom att stimulera till eftertanke innan något kastas.

Vilka ska bidra

Stockholm Vatten och Avfall, stadens verksamheter, second handaktörer, fastighetsägare, byggaktörer. Såväl avfallsinnehavare som producenter av produkter. Staden har ett ansvar att gå före och visa vägen.

Exempel på vad som kan göras

 • Produkter och inventarier som inte längre används ska så långt det är möjligt lämnas till återbruk.
 • Efterfråga och aktivt välja begagnade produkter och material.

Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 1.3 Mer material ska sorteras ut för återvinning

Genomförande av åtgärder för att underlätta och förbättra sorteringen medför att andelen materialåtervinning av avfall som inte kan förebyggas eller återanvändas ökar.

Vilka ska bidra

Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, producenter och fastighetsägare skapar förutsättningarna. Avfallsinnehavarna har ett ansvar att sortera ut materialet och använda insamlingssystemen.

Exempel på vad som kan göras

 • Fastighetsägare ska skapa sorteringsmöjligheter för boende och verksamma samt informera om dessa.
 • Källsortera och minska mängden förpackningar och tidningar/returpapper som slängs i soppåsen.

Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 1.4 Andelen farligt avfall inklusive elavfall i soppåsen ska vara mindre än 0,3 procent

Genom att informera och göra det möjligt för hushållen att lämna in sitt farliga avfall ska det fortsatt vara låga nivåer med felsorterat farligt avfall i soppåsen.

Vilka ska bidra

Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, producenterna, verksamheter, fastighetsägare och hushåll.

Exempel på vad som kan göras

 • Alla som bor, besöker eller arbetar i Stockholm har ett ansvar att sortera ut sitt farliga avfall inklusive elavfall samt att använda de insamlingssystem som staden och andra aktörer erbjuder.
 • Fastighetsägare kan bistå med att sprida information om insamlingssystem.

Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 1.5 Mängden matavfall som behandlas biologiskt för biogasutvinning och näringsåterförsel ska öka till minst 70 procent samtidigt som matsvinnet i stadens verksamheter ska minska

Staden har höjt ambitionen för matavfallsinsamlingen vilket kräver en rad olika åtgärder för att bli verklighet. Arbetet innebär mycket kommunikation och uppsökande verksamhet. Taxan är ett viktigt styrmedel.

Från och med 1 januari 2021 införs obligatorisk matavfallsinsamling för restauranger och verksamheter som serverar över 25 portioner per dag. Från och med 1 januari 2023 införs obligatorisk matavfallsinsamling för övriga verksamheter och hushåll.

Vilka ska bidra

Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms Hamnar, Stockholms stad, restauranger och andra verksamheter, fastighetsägare samt hushåll.

Exempel på vad som kan göras

 • Evenemang där matservering finns ska ha matavfallsinsamling.
 • Fastighetsägare och verksamheter ska införa matavfallsinsamling där det är möjligt.

Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 1.6 Mängden anläggnings-, bygg- och rivningsavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som materialåtervinns ska öka

Genom kloka inköp, återanvändning av produkter och återvinning av material ska det byggavfall som uppstår hos hushåll och verksamheter inom staden minska.

Vilka ska bidra

Hushåll, Stockholm Vatten och Avfall, byggaktörer, byggentreprenörer, fastighetsägare, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, exploateringskontoret, trafikkontoret, fastighetskontoret.

Exempel på vad som kan göras

 • Se över möjligheter till återanvändning av material från rivning och renoveringar.
 • Verka för en effektiv hantering av byggmaterial och byggavfall i ny- och ombyggnadsprojekt.
 • Minimera spillmaterial vid byggproduktion.

Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 1.7 Mängden textilavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som materialåtervinns ska öka

Genom klok konsumtion och ökad tillgänglighet till insamlingssystem ska mängden textilavfall som återanvänds eller materialåtervinns öka, samtidigt som mängden textil i restavfallet minskar.

Vilka ska bidra

Hushåll, Stockholm Vatten och Avfall, textilproducenter, second handaktörer, akademin, handeln samt fastighetsägare.

Exempel på vad som kan göras

 • Utveckla behandlingsteknik för att möjliggöra materialåtervinning
 • Konsumera mindre nyproducerad textil och istället efterfråga. begagnade produkter och reparationstjänster.

Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 1.8 Mängden plastavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som materialåtervinns ska öka

Genom engagemang, klok konsumtion och förbättrade sorteringsmöjligheter ska mängden plastavfall minska och större andel ska sorteras ut till materialåtervinning.

Vilka ska bidra

Stockholm Vatten och Avfall, staden, hushåll, producenter, återvinningsindustrin, handeln, akademin samt fastighetsägare.

Exempel på vad som kan göras

 • Efterfråga produkter av återvunnen plast när så är möjligt.
 • Undvika inköp av engångsartiklar av plast.
 • Om möjligt ska andra material väljas.
 • Sortera och lämna nödvändig plast till materialåtervinning.

Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 1.9 Minst 80 procent av fosforn i avloppsslam ska tas till vara och återföras som växtnäring till åkermark

Ett regeringsuppdrag om förbud mot slamspridning men med krav på utvinning av fosfor ur slam redovisades 17 januari 2020 (SOU 2020:3). Utredarna föreslår att 60 procent av fosforn i slammet ska utvinnas. Eventuellt kan slam av god kvalitet undantas från förbudet. Etappmålet är ännu inte antaget. Staden inväntar regeringens beslut i frågan.

Vilka ska bidra

Stockholm Vatten och Avfall samt lantbrukarnas organisationer. Därutöver har hushåll och verksamheter ett ansvar för att skadliga ämnen inte hamnar
i avloppet.

Exempel på vad som kan göras

 • Verka för ökade möjligheter för lagring av slam.
 • Fortsatt arbete med separat insamling av läkemedelsavfall.

Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.