Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Lagar och regler

Lagar och regler

I ett nybyggnadsprojekt är det viktigt att följa de lagar och regler som gäller för VA och avfallshantering.

Regler för hur avfall ska planeras

Lagstiftningen inom avfallsområdet regleras på EU-nivå samt nationell, regional och lokal nivå. I plan- och bygglagen framhålls att avfallshantering klassas som ett allmänt intresse. Det innebär att framtagande av detaljplaner ska säkerställa att lokalisering och utformning av bebyggelse sker med hänsyn till möjligheterna att anordna avfallshantering.

I Boverkets byggregler finns krav på byggnaders driftutrymmen, där avfallsutrymmen och avfallsanordningar ingår.

Byggreglerna anger till exempel att avfallsutrymmet ska vara användbart, tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Det ska också vara utformat så att olika typer av avfall kan förvaras och hämtas var för sig. Utrymmet ska anpassas så att återvinning möjliggörs. Här anges även krav på avstånd till avlämningsplats.

Fastighetsägarens ansvar för avfallshantering

Fastighetsägaren har det yttersta ansvaret att ordna förutsättningar för en fungerande avfallshantering inom fastigheten. Det innebär till exempel att utrymmen och anordningar som används för uppsamling av avfall ska vara tillgängliga, säkra och i övrigt följa gällande lagar och regler. Fastighetsägaren ansvarar även för att säkerställa tillräckligt utrymme för angöring när det sker på kvartersmark.

Lokala regler för avfallshantering anges renhållningsordningen

Renhållningsordningen omfattar föreskrifter, avfallsplan och taxa.
Föreskrifterna innehåller lokala bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall, vilket till exempel omfattar fastighetsägarens ansvar, krav på sortering, samt hämtning och hantering av olika typer av hushållsavfall.

Arbetsmiljön för sophämtaren bör beaktas vid nybyggnation

Arbetsmiljöfrågor har länge varit en central del för utvecklingen i avfallsbranschen. Samtidigt som arbetsmiljölagstiftningen skärps kontinuerligt pågår ett stort arbete med att förbättra hämtställen som inte uppfyller gällande arbetsmiljökrav.

Om arbetsmiljökraven inte följs kan Arbetsmiljöverket, alternativt entreprenörens skyddsombud, stoppa avfallshämtningen. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att åtgärda de förhållanden som lett till hämtstoppet.

Regler för vatten och avlopp vid nybyggnationer

Lagen om allmänna vattentjänster reglerar förhållandet mellan kommunen, huvudmannen och fastighetsägaren. Det finns rättigheter och skyldigheter för alla parter.

ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Alla fastigheter som är anslutna till den kommunala VA-anläggningen är skyldiga att följa ABVA.

Enligt Plan- och bygglagen är ledningar byggnadsverk. I lagen finns även krav på underhåll, ledningarna ska ”hållas i sådant skick att de alltid uppfyller sitt ändamål”.

Ladda ner regler och planer