Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

VA-tjänster under byggtiden

Länshållningsvatten

Arbetsmoment där länshållningsvatten kan behöva avledas är sprängning, borrning, schaktning och upplag av massor.

Länshållningsvatten är vatten som ansamlas i schaktgropar och liknande vid byggarbeten och andra entreprenader. Arbetet och områdets förutsättningar gör att länshållningsvattnet kan innehålla olika typer av föroreningar som kan skada miljön och som därför måste renas.

Vatten som innehåller låga föroreningshalter bör inte belasta avloppsreningsverken utan ska behandlas lokalt till exempel i slam- och oljeavskiljare och kan avledas till mark- eller vattenområde. Vid utsläpp direkt till mark- eller vattenområde ska Miljöförvaltningen i Stockholm alternativt Huddinge miljökontor alltid rådfrågas, se även respektive kommuners dagvattenstrategier.

Oavsett om vattnet leds till dag- eller spillvattenledning ska det lägst klara Stockholm Vatten och Avfalls krav för att inte orsaka skada på eller igensättning av ledningarna.

Om du har en entreprenad i en grannkommun (det vill säga utanför Stockholm eller Huddinge kommun) kontakta den aktuella kommunen för att få veta hur ditt länshållningsvatten ska hanteras.

Mer om hur prover ska tas och redovisas står i Riktlinjer för länshållningsvatten som finns bifogad nedan.

Har du frågor om anslutning till vatten- och avloppsledningsnätet?
Kontakta gärna vår anslutningsenhet på anslutning@svoa.se

Beskrivning av länshållningsvatten

Kommer sprängningsarbeten ske inom entreprenaden?
Planerad reningsteknik
Avledningsfrekvens
GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Ladda ner riktlinjer