Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

VA-tjänster under byggtiden

Länshållningsvatten

Länshållningsvatten är inträngande grundvatten, regnvatten eller processvatten som behöver avledas eller pumpas bort från byggarbetsplatser, exempelvis från schaktgropar eller tunnlar.

Arbetsmoment som kan kräva avledning av länshållningsvatten är exempelvis sprängning, borrning, schaktning eller upplag av massor. Beroende på arbetsområdets förutsättningar och de arbeten som utförs kan länshållningsvattnet innehålla olika typer av föroreningar eller ha egenskaper som kan skada miljön eller reningsverkets processer. Därför behöver vattnet renas innan avledning kan ske.

Hantering av länshållningsvatten

Reningsverken är anpassade för att ta emot hushållspillvatten som innehåller näringsämnen som lätt kan brytas ner eller behandlas. Vatten som innehåller låga halter av näringsämnen bör inte belasta avloppsreningsverken utan ska i första hand behandlas lokalt och avledas till mark- eller vattenområde.

Vatten som uppkommer vid sprängning kan ofta innehålla höga kvävehalter vilket gör att det kan finnas skäl att avleda vattnet till spillvattennätet, detta under förutsättning att vattnets kvalitet inte orsakar skada på ledningsnät, reningsverket eller påverkar slamkvaliteten.

Vid mindre volymer förorenat vatten eller om vattnet inte är möjligt att rena lokalt kan borttransport av vattnet till extern mottagare vara ett alternativ.

Vid all hantering av länshållningsvatten bör det undersökas vad som går att göra för att förhindra uppkomsten av länshållningsvatten och minimera mängderna vatten som behöver avledas.

Prioriteringsordning för att hantera länshållningsvatten

  1. Förhindra uppkomst av länshållningsvatten
  2. Minimera mängderna vatten
  3. Infiltration
  4. Avledning till recipient
  5. Avledning till reningsverk

Infiltration eller avledning till recipient

Vid utsläpp till mark- eller vattenområde är det miljöförvaltningen i Stockholm alternativt miljötillsynsavdelningen i Huddinge som beslutar om krav för avledning av vattnet.

Observera att om avledning sker till dagvattennätet ska det lägst klara Stockholm Vatten och Avfalls krav, för att inte orsaka skada på eller igensättning av ledningar och pumpar och för att säkerställa en god arbetsmiljö för driftpersonal.

Om du har en entreprenad i en grannkommun (utanför Stockholm eller Huddinge kommun) så kontaktar du den aktuella kommunen för att få veta hur ditt länshållningsvatten ska hanteras.

Avledning till spillvattennätet

Avledning till spillvattennätet kan accepteras om vattnet förväntas vara kväverikt eller om det saknas möjlighet för avledning till mark- eller vattenområde. Vid avledning av länshållningsvatten till spillvattennätet gäller ”Riktlinjer för länshållningsvatten” som finns bifogad nedan.

Innan avledning sker till spillvattennätet behöver du fylla i en anmälan och skicka in till oss. Se formulär längre ner på sidan.

Servisanmälan

Innan du avleder vatten till vårt ledningsnät behöver du ansöka om en anslutningspunkt hos anslutningsenheten. Det gäller oavsett om vattnet avleds till dag-, kombi- eller spillvattennät. Gör detta i god tid då handläggningstiden ibland kan vara lång.

Anslutningsenheten är de som tecknar eventuella avtal gällande avledning av länshållningsvatten.

VA-taxa och Industriavloppstaxa

Vid avledning av vatten till spillvattennätet gäller aktuell VA-taxa och Industriavloppstaxa.

Taxa

Sammanfattning

  1. Gör en servisanmälan till anslutningsenheten
  2. Läs riktlinjerna för länshållningsvatten
  3. Fyll i anmälan för avledning av länshållningsvatten

När vi har fått in anmälan bedömer vi om vattnet får avledas till spillvattennätet eller om ärendet ska hanteras av tillsynsmyndigheten.

Servisanmälan behöver göras vid all avledning till ledningsnätet och den hanteringen sker parallellt.

Beskrivning av länshållningsvatten

Kommer sprängningsarbeten ske inom entreprenaden?
Planerad reningsteknik
Avledningsfrekvens
GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Ladda ner riktlinjer

Kontaktinformation

Länshållningsvatten

E-post: lanshallning@svoa.se

Anslutning

E-post: anslutning@svoa.se

Miljöförvaltningen i Stockholm

E-post: miljoforvaltningen@stockholm.se

Miljötillsynsavdelningen i Huddinge

E-post: miljotillsyn@huddinge.se