Till sidans huvudinnehåll

Restaurang, livsmedel

och storkök

Matavfallskvarn till tank

Avfallskvarn är ur flera aspekter ett bra sätt för restauranger, storkök och livsmedelsbutiker att hantera sitt matavfall.

Det finns två olika typer och i båda modellerna mals matavfallet i en kvarn placerad i exempelvis diskutrymme eller kök och båda töms av en slambil. De två systemen skiljer sig åt när det gäller kvarn och tömning. Det finns flera leverantörer av båda systemen.

Matavfallskvarn till sluten tank

Matavfallskvarn kopplad till sluten tank kallas också pumpbart matavfall. Det är bland annat så vi kallar det i vår avfallstaxa och abonnemang för tömning tecknas hos oss.

Det är ett eget slutet system. Kvarnen sätts i en bänk eller som ett eget inkast och det malda matavfallet transporteras till en tank. Tanken töms av en slambil från en separat koppling.

Fördelar

  • Systemet är bra ur livsmedelshygienisk synpunkt då luktproblem minimeras. Färre tömningar behövs vilket minskar transportbehovet.
  • Systemet kan även användas där annan matavfallshämtning av arbetsmiljöskäl är komplicerat.
  • Matavfallet mals i avfallskvarn och samlas i en tank. Avfallet behandlas biologiskt och återvinns till biogas för fordon. Tanken töms av en slambil.

Alla restauranger, storkök och livsmedelsbutiker måste ha en godkänd fettavskiljare och detta system kan inte ersätta en sådan. 

Föreskrifter och bestämmelser

Enligt renhållningsordningen ska enskilda slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt.

Fastighetsägaren ansvarar för att anordna och underhålla utrymmen och utrustning som krävs för fungerande hämtning. Ansvaret kan i avtal skrivas över till nyttjanderättshavare. Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på den egna fastigheten.

Det är fastighetsägarens ansvar att söka eventuella bygglov och markupplåtelser för avfallsutrymmen.

Matavfallskvarn kopplad till fettavskiljare

Kvarnen sätts in i anslutning till avloppet och använder helt eller delvis de befintliga avloppsledningarna. Principen är att före fettavskiljaren ska en slamtank installeras som fångar det mesta av matavfallet. Enbart en fettavskiljare är inte tillräckligt för att kraven på utsläpp av avskiljbart fett och suspenderade ämnen uppnås om en kvarn installeras.

För närvarande tecknas abonnemang för hämtning med någon av stadens godkända slamentreprenörer och de båda tankarna töms ofta samtidigt. Läs mer om fettavskiljare och hitta godkända hämtningsentreprenörer.