Till sidans huvudinnehåll

Avfallsplan

2021-2024

Avfallsplan

I avfallsplanen kan du läsa om dagens avfallshantering i Stockholm såväl som framtidsplanerna. Här presenteras mål samt åtgärdsbehov. Just nu kan du lämna synpunkter på ett förslag på avfallsplan för 2025-2030. Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om insamling och hantering av avfall under kommunalt ansvar.

Tyck till om avfallsplanen 2025-2030

Ett förslag till Stockholms avfallsplan för 2025-2030 har tagits fram. Den 7 mars fattade avfallsnämnden beslut om att ställa ut förslaget. Förslaget omfattar anpassningar till ny lagstiftning och till stadens styrdokument, som till exempel miljöprogram och klimathandlingsplan. 

Du kan lämna synpunkter på förslaget till och med den 15 april 2024.

Synpunkter skickas skriftligen och märks med diarienumret 24NM4.

E-post: registraturet@svoa.se

Brev: Avfallsplan 24NM4
c/o Registraturet
Stockholm Vatten och Avfall
106 36 Stockholm

Avfallsplanen finns utställd på Stockholms stads anslagstavla

Avfallsplan 2021-2024

Avfallsplanen behövs för att ange vilka mål Stockholm har för avfallet och hur man ska arbeta strategiskt för att nå dit.

Avfallsplanen för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige den 22 mars 2021 och den gäller till och med 2024. Avfallsplanen tar avstamp i de globala, nationella och regionala miljömålen och sätter ramarna för hur stadens avfall ska hanteras under de kommande åren. Vi kan bara skapa en modern avfallshantering som både är miljö- och klimatsmart om vi sätter människan i centrum och har fokus på hur avfallshanteringen ska förbättras och förenklas.

Genom att ta avstamp i EU:s avfallshierarki ser vi till att hela tiden arbeta för att förebygga uppkomsten av avfall och främja återanvändning. Ändliga resurser ska tas till vara för att kunna återvinnas och det avfall som ändå uppstår ska tas om hand på bästa möjliga sätt för att vi ska uppnå största möjliga resurseffektivitet

Avfallsplanen utgör den ena delen av kommunens renhållningsordning medan den andra delen utgörs av föreskrifter. De två delarna kan förnyas vid olika tidpunkter.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om insamling och hantering av avfall under kommunalt ansvar. Ett förslag till uppdaterade avfallsföreskrifter för Stockholms stad med anpassningar till ny lagstiftning och en del verksamhetsspecifika förtydliganden togs fram under hösten 2023 och ställdes ut. I februari 2024 beslutade kommunfullmäktige om det slutliga förslaget.

Föreskrifter och avfallsplan