Till sidans huvudinnehåll

Avfallsplan

2021-2024

Avfallsplan

I avfallsplanen kan du läsa om dagens avfallshantering i Stockholm såväl som framtidsplanerna. Här presenteras mål samt åtgärdsbehov. Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om insamling och hantering av avfall under kommunalt ansvar. Ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter bedöms kunna presenteras till fullmäktige under det första kvartalen 2024.

Avfallsplan 2021-2024

Avfallsplanen behövs för att ange vilka mål Stockholm har för avfallet och hur man ska arbeta strategiskt för att nå dit.

Avfallsplanen för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige den 22 mars 2021 och den gäller till och med 2024. Avfallsplanen tar avstamp i de globala, nationella och regionala miljömålen och sätter ramarna för hur stadens avfall ska hanteras under de kommande åren. Vi kan bara skapa en modern avfallshantering som både är miljö- och klimatsmart om vi sätter människan i centrum och har fokus på hur avfallshanteringen ska förbättras och förenklas.

Genom att ta avstamp i EU:s avfallshierarki ser vi till att hela tiden arbeta för att förebygga uppkomsten av avfall och främja återanvändning. Ändliga resurser ska tas till vara för att kunna återvinnas och det avfall som ändå uppstår ska tas om hand på bästa möjliga sätt för att vi ska uppnå största möjliga resurseffektivitet

Avfallsplanen utgör den ena delen av kommunens renhållningsordning medan den andra delen utgörs av föreskrifter. De två delarna kan förnyas vid olika tidpunkter.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om insamling och hantering av avfall under kommunalt ansvar. Ett förslag till uppdaterade avfallsföreskrifter för Stockholms stad med anpassningar till ny lagstiftning och en del verksamhetsspecifika förtydliganden har tagits fram. Förslaget ställdes ut digitalt den 25 september till 22 oktober 2023 via stadens anslagstavla.

Efter utställningen bearbetas inkomna synpunkter och ett slutligt förslag till föreskrifter kommer att presenteras till avfallsnämnden i december. Under det första kvartalet 2024 bedöms det slutgiltiga förslaget kunna presenteras till kommunfullmäktige.

Föreskrifter och avfallsplan