Till sidans huvudinnehåll

Planera hanteringen av avfall

Vid planering av en fastighets eller områdes hantering av avfall finns en del att tänka på, som val av insamlingssystem, planering av miljörum och hänsyn till trafiksäkerhet och tillgänglighet. Detta behöver ske redan tidigt i stadsbyggnadsprocessen.

Använd nedan rubriker som utgångspunkt vid planering av hantering av avfall i tidiga skeden, som i detaljplaneskede. Informationen riktar sig framförallt till dig som planerare eller fastighetsägare. 

Se riktlinjerna i sin helhet i broschyren Projektera och bygg för god avfallshantering. Kontakta gärna Stockholm Vatten och Avfall om du vill ha rådgivning i din planering.

Avfallsutredning

I ett tidigt planeringsskede ska en avfallsutredning övervägas. Det övergripande målet med en avfallsutredning är att ta fram lämpliga avfallslösningar för hushållens och verksamheternas avfall. Viktiga aspekter att utreda är bland annat dimensionering, trafiklösningar, säkerhet och tillgänglighet. Utgå från att maskinella system ska utredas som förstahandsalternativ. Det som sedan avgör vilket system som bäst lämpar sig är det enskilda projektets förutsättningar.

Val av insamlingssystem

Mängden avfall är en viktig faktor vid val av insamlingssystem, som till exempel sopsug, container eller kärl. Den nya bebyggelsens omfattning och utformning sätter förutsättningarna för att uppskatta avfallsmängder och källsorteringsbehov. För att kunna samla in de olika avfallsslagen separat behöver ofta flera insamlingssystem komplettera varandra. En kombination av både maskinella och manuella system brukar behövas för att säkerställa tillgänglighet och service. I Projektera och bygg för god avfallshantering finns vägledning för val av system.

Planera för källsortering

I hushåll och verksamheter uppkommer en mängd olika slags avfall som behöver sorteras separat för att kunna behandlas och återvinnas. Att ordna källsorteringsmöjligheter på fastigheten ökar både utsorteringsgraden och servicen.

Från och med år 2027 ska förpackningar från hushåll samlas in fastighetsnära enligt den nya förordningen för förpackningsinsamling från 2022.

För att få en samlad bild av en fastighets eller områdes behov behöver varje avfallsslag planeras och dimensioneras för sig. Insamling ska minst omfatta:

 • Matavfall
 • Förpackningar och tidningar
 • Grovavfall
 • Restavfall

Så långt det är möjligt ska uppkomsten av avfall förebyggas. För att skapa förutsättningar för boende och verksamheter att kunna göra det krävs planering och ytor som underlättar och stimulerar delande, reparation och återbruk. Det kan till exempel röra sig om ett reparationsrum eller hylla för återbruk i en fastighet.

Uppkomsten av farligt avfall behöver också beaktas och möjligheterna för invånarna att lämna farligt avfall på ett korrekt sätt behöver planeras.

För områden där verksamheter planeras finns det även andra avfallsslag att ta hänsyn till, exempelvis fett från fettavskiljare och hur verksamhetsavfall ska samlas in, om det ska ske separat eller samlokaliserat med bostäder.

Identifiera och avsätt lämpliga ytor för avfallshanteringen

Tillräckliga utrymmen för avfallshantering ska planeras för att säkerställa att insamling och hämtning kan ske på ett effektivt och säkert sätt. Olika insamlingssystem kräver sitt specifika utrymme. Utgångspunkten är att avfallshantering alltid ska ske inom fastigheten. Utrymme behöver säkerställas för både insamlingssystemet i sig, och för att möjliggöra hämtning med de avfallsfordon som används.

Avfallsutrymmen ska planeras så att boende och verksamheter har nära till avlämningsplats. I Projektera och bygg för god avfallshantering finns riktlinjer och krav kring utrymme och tillgänglighet.

Avfallshanteringen ska integreras i bebyggelsen och dess omgivning på ett estetiskt tilltalande sätt. Inspiration till utformning av olika avfallslösningar och hur planering kan se ut för att passa i olika sammanhang kan exempelvis hittas i Boverkets rapport Avfallshantering – tillgänglig, säker och estetisk.

Trafikplanering ur avfallsperspektiv

Avfallshantering genererar mycket transporter och detta ställer krav på vägars utformning som bredd, bärighet och vändmöjligheter. När gatustrukturen utformas vid program och detaljplaner behöver framkomlighet och trafiksäkerhet för avfallsfordon beaktas:

 • Framkomlighet, bredd och bärighet ska beaktas för tillfartsvägen fram till hämtningsstället. Det är särskilt viktigt för platser med begränsad höjd och bredd exempelvis låga broar och garage. Tänk på att fordon för maskinell hämtning i regel är betydligt större och tyngre än fordon för exempelvis kärlhämtning.
 • Angöringsplats ska anordnas så att hämtfordon inte blockerar övrig trafik och så att hämtning kan ske säkert för chaufförerna.
 • Hämtning av avfall ska anordnas så att backning av avfallsfordon inte krävs. Vid återvändsgator ska det finnas vändmöjligheter dimensionerade för avfallsfordon.
 • Beakta hur andra trafikslag påverkas, såsom gång och cykel, kollektivtrafik och parkering.
 • Säkerställ en god arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor har länge varit en central del för utvecklingen i avfallsbranschen. Om arbetsmiljökraven inte följs kan Arbetsmiljöverket eller skyddsombud stoppa avfallshämtningen. Brister i arbetsmiljö kan omfatta hämtningen, framkomlighet och trafiksäkerhet. Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga och åtgärda problem.
Hämtning ska utföras i en god arbetsmiljö. Det innebär bland annat att:

 • Maskinella system ska prioriteras före manuella.
 • Angöringsplats ordnas så nära hämtstället som möjligt.
 • Kraftiga lutningar, trånga passager, trappor eller höga trösklar får inte förekommer där kärl dras.
 • Markbeläggning ska vara hårdgjord och hållas så plan som möjligt.
 • Beroende på insamlingssystem finns flera andra krav för att säkerställa en god arbetsmiljö. Dessa krav finns beskrivna i Projektera och bygg för god avfallshantering.

Ta hänsyn till hygien-, miljö-, brand- och bulleraspekter

Avfallsutrymmen ska dimensioneras för att uppfylla vad som anges i stadens renhållningsföreskrifter om hämtningsintervall. Risken för olägenhet i form av lukt och buller till omkringliggande bostäder och verksamheter ska beaktas vid placering och utformning. Utrymmen ska vara skadedjurssäkra och rengöras vid behov.

Insamlingssystemen ska placeras och utformas så att brand inte kan spridas. Det är förbjudet att ställa brännbart material i trapphus och entréer eftersom de används för utrymning i händelse av brand. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att anordna lämpliga utrymmen för insamling av brännbart material. Speciellt bör observeras att kärl, lastpallar eller annat brännbart avfall inte bör placeras intill eller på lastkajer, speciellt vid skolor, köpcentra eller andra offentliga platser. Generellt sett bör kärl placeras på ett sådant sätt att brand i kärl inte kan spridas till fasad eller takfot.

Ladda ner