Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Avfallstjänster under byggtiden

Lämna byggavfall

Avfall som uppkommer i samband med nybyggnationer är ett verksamhetsavfall. För bygg- och rivningsavfallet tecknar du ett avtal om hämtning med valfri entreprenör.

Avfallet från ditt bygge ska köras till en behandlingsanläggning. Där sorteras, behandlas och återvinns till exempel förorenad jord, oljehaltigt slam från biltvättar, organiskt material, metaller och aska. På en behandlingsanläggning kan även farligt avfall både mellanlagras och deponeras. 

I regionen finns en handfull behandlingsanläggningar. Utöver dessa finns även sådana som bara tar emot schaktmassor.

Behandlingsanläggningar i Stockholmsområdet

Regler för rivningsavfall

Information om rivningsavfall får du av miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret som även ansvarar för att rivningsarbeten görs enligt gällande regelverk.

Grus och kross

Rena, det vill säga icke förorenade, grus- och krossprodukter utan lera kan du, efter överenskommelse, tippa på vår Grus- och krossanläggning i Älvsjö.