Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

VA-priser för gruppanslutna småhus

2024 års taxa för gruppanslutna radhus och villor med fler än 2 bostadsenheter. I beloppen ingår 25 procent moms.

Rörlig avgift

Den rörlig avgiften är 13,91 kronor per kubikmeter levererat dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avloppsvatten.

Fast avgift

Grundavgift per abonnemang är 7 099 kronor per år. Avgiften motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat administration, mätarbyte, avläsning och fakturering som är förknippade med ett abonnemang.

Nyttoavgiften styrs av hur stor mätare och förbrukning fastigheten har. Avgiften ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för ledningsnät, vatten och avloppsreningsverk.

Taxa (inklusive moms) för vatten och  avlopp 2024

För villor och övriga småhus är dagvattenavgiften 766 kronor per bostadsenhet och år (exempelvis ett parhus har två bostadsenheter).

Om dagvattnet från fastigheten tas om hand innanför tomtgränsen, till exempel när stuprännorna har utkastare som leder ut vattnet på gräsmattan, kan du ansöka om reduktion av avgiften.

I beloppen ingår 25 % moms.

Priser och avgifter för sophämtning och VA

Du kanske också är intresserad av...

Taxa för särskilda serviceåtaganden för VA

Priser för särskilda serviceåtaganden enligt 2024 års taxa.

Vad täcker taxan?

Vad ingår i taxan för VA respektive avfall? Och hur är taxan konstruerad? Allt det reder vi ut här.

Våra servicemål för vatten

Våra servicemål tydliggör vilka förväntningar du kan ha på kommunalt vatten och avlopp inom Stockholms stad och Huddinge

Se alla artiklar inom det här ämnet