Till sidans huvudinnehåll

Vattenvård

Sjö- och vattenvård

Förutom dricksvatten, avloppsvatten och avfallshantering arbetar vi även med vård och restaurering av sjöar och vattendrag inom Stockholm och Huddinge.

Vi kontrollerar vattendragens status med hjälp av provtagningar, kartlägger tillrinningsområden och utför åtgärder för att förbättra kvaliteten.

Exempelvis arbetar vi aktivt för att bevara en god vattenkvalitet i Mälaren och uppmanar kommunerna kring Mälardalen att ta samma ansvar.

Stockholms stad har antagit en handlingsplan för god vattenstatus.
Målet för vattenvårdsarbetet är att bevara och i vissa fall uppnå en god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. Det grundläggande målen är att:

  • Stockholms sjöar, kustvatten och vattendrag
    ska uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
    Detta innebär i de flesta fall god ekologisk och
    kemisk status till år 2021 eller senast till år
    2027.

I alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten (inom ramen för vattenförvaltningen) överskrids gränsvärdet för kvicksilver (Hg) och bromerad difenyleter (PBDE). Utsläpp av kvicksilver har under lång tid skett både i Sverige och utomlands vilket har lett till långväga luftburen spridning.

Du kanske också vill läsa om...

Vattenskyddsområde Östra Mälaren

Östra Mälaren är vattenskyddsområde. Det innebär bland annat att alla som bor och verkar i området måste vara extra rädda om vattnet.

Vattenvård vid Bornsjön

Intresset för reservvattentäkten var inte så stor de närmaste 30 åren efter andra världskriget. Först i mitten av 80-talet började man se effekterna av den försummade sjön och ta det på allvar. Kontrollprogram byggdes

Se alla artiklar inom det här ämnet