Till sidans huvudinnehåll

Restaurang, livsmedel

och storkök

Livsmedelsanläggningar med utsläpp av processvatten

Om processvattnet släpps till spillvattennätet är det viktigt att verksamhetsutövaren säkerhetsställer att vattnet inte kan skada eller sätta igen ledningsnät och pumpstationer.

Avloppsvatten från anläggningar där livsmedel produceras kan bland annat innehålla stora mängder fett, stärkelse eller partiklar som kan skapa problem i avloppsledningsnätet. Det är därför viktigt att livsmedelsverksamheter vidtar tillräckliga åtgärder så att processvattnet inte skadar eller sätter igen ledningsnätet.

Livsmedelsanläggningar behöver vidta en rad åtgärder för att minska utsläppen till ledningsnätet. Exempel på åtgärder kan vara:

  • Om processvattnet innehåller större partiklar eller skal ska silar/filter monteras i golvbrunnar och andra utlopp innan utsläpp till spillvattennätet. Hålstorleken i silar ska anpassas till partiklarnas storlek så att dessa kan avskiljas och ska som minst motsvara sådana som finns i diskhoar i vanliga hushåll. Silar/filter ska alltid finnas så länge utsläpp av processvatten pågår.
  • Vatten som innehåller finare partiklar ska passera sedimentation innan det släpps till avloppsledningsnätet. Sedimentationssteget ska dimensioneras så att tillräckligt mycket fina partiklar kan avskiljas.
  • Det är viktigt reningsutrustningen underhålls löpande så att reningseffekten inte avtar. Kärl som används för att samla upp sedimenterade partiklar ska tömmas regelbundet.
  • Om reningsutrustning placeras utomhus ska denna skyddas från väder och vind och från isbildning.
  • Om utgående processvatten ligger utanför pH-intervallet 6,5–10 ska vattnet neutraliseras innan utsläpp till avloppsledningsnätet.
  • Om fetthalten1 i processvattnet riskerar att överskrida 50 mg/l1 ska en korrekt dimensionerad fettavskiljare installeras innan vattnet leds till avloppsledningsnätet. I vissa fall med väldigt fettrikt vatten kan även extra rening utöver fettavskiljare behöva installeras för att klara värdet.

Om halten av nedanstående ämnen riskerar att överskridas i det vatten som släpps till avloppsledningsnätet behöver vattnet provtas. Kontakta SVOA för dialog inför provtagning. Om gränsvärdena överskrids kan en tilläggsavgift, industriutsläppsavgift, komma att debiteras.

  • Suspenderat material (Susp.)  300 mg/l
  • Biokemiskt syreförbrukande material (BOD7)  250 mg/l
  • Totalfosfor (Ptot)  10 mg/l
  • Totalkväve (Ntot)  45 mg/l

1 Mätt som avskiljbart fett. Avskiljbart fett = Eterlösligt fett – Emulgerat fett.
Version 1, oktober 2017, revision 6 september 2023