Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Projektera för VA

Servisledningar och ansvar

Servisledningar är de ledningar som förbinder fastigheten med huvudledningarna i gatan. De kan vara både allmänna eller enskilda. Ansvaret för de allmänna ligger på oss på Stockholm Vatten och Avfall och de enskilda som är fastighetsägarens ansvar.

De enskilda ligger inom fastighetens gräns och ansvaret för dessa såväl som andra VA-installationer har fastighetsägaren själv. Vårt ansvar tar vid från förbindelsepunkten.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stopp, reparationer eller förändringar i ledningarna inom den egna fastigheten.

Inför nyläggning eller förändring av till exempel servisledningars läge eller dimensioner måste fastighetsägaren alltid kontakta oss på Stockholm Vatten och Avfall.

Inkopplingen till den allmänna ledningen och öppning eller stängning av ventiler genomförs av vår personal eller någon som gör det på uppdrag av oss.

Servitutsavtal

En fastighet kan ibland ha sina servisledningar dragna genom mark som tillhör en angränsande fastighet. För att undvika framtida tvister bör servitutsavtal vara upprättade mellan berörda fastigheter. Avtalet upprättas mellan fastighetsägarna och bör skrivas in hos tingsrätten.