Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Projektera för avfallshantering

Avfall

I takt med att Stockholm växer och förtätas ökar behoven och kraven på en fungerande avfallshantering.

För att möta utvecklingen krävs effektiva insamlingssystem som är lättillgängliga, anpassade till stadsmiljön, samt miljö- och kostnadseffektiva. Avfallshantering i den täta staden är i många fall en logistisk utmaning, där flera intressen behöver samverka samtidigt som kraven på god trafiksäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet ska tillgodoses.

Broschyren Projektera och bygg för god avfallshantering lyfter fram de områden som behöver beaktas vid om- och nybyggnationer. Den kan användas som underlag för alla som planerar och projekterar system för insamling av avfall.

Broschyren tar upp viktiga frågor vad gäller etablering av platser för avfallshantering såsom:

  • markåtkomst
  • utrymmen i fastigheter
  • insamlingssystem
  • trafiksäkerhet
  • arbetsmiljö och tillgänglighet
  • eventuellt behov av bygglov

Projektera och bygg för god avfallshantering vänder sig främst till byggaktörer, fastighetsägare, arkitekter och inte minst berörda inom stadens förvaltningar och bolag som beslutar, projekterar eller på annat sätt berörs av avfallsfrågor inom stadsbyggnadsprocessen.

Ladda ner