Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Projektera för avfallshantering

Avfall

I takt med att Stockholm växer och förtätas ökar behoven och kraven på en fungerande avfallshantering.

För att möta utvecklingen krävs effektiva insamlingssystem som är lättillgängliga, anpassade till stadsmiljön, samt miljö- och kostnadseffektiva.

Avfallshantering i den täta staden är i många fall en logistisk utmaning, där flera intressen behöver samverka samtidigt som kraven på god trafiksäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet ska tillgodoses.

Tillgänglighet och säkerhet vid avfallsutrymmet

Det ska vara lätt att göra rätt. Att lämna sitt avfall ska vara tillgängligt för alla oavsett boendetyp eller särskilda behov. För att underlätta för boenden att lämna sitt avfall bör avlämningsplats placeras i naturliga gångstråk, exempelvis i samma riktning som kollektivtrafikknutpunkt eller motsvarande.

Avfallsutrymmen ska också vara tillgängliga och nåbara för personer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat krav på tillräckliga manöverutrymmen framför och vid sidan av luckor samt lätt öppningsbara dörrar/luckor.

Barnsäkerheten får inte äventyras, vilket innebär att avfallsbehållare eller utrymmen bör vara försedda med en låsanordning för att förhindra att barn kan krypa in och skadas.

Planera för mer än bara soppåsen

I hushåll och verksamheter uppkommer en mängd olika slags avfall som behöver sorteras separat för att kunna återvinnas. I soppåsen ska endast avfall som inte kan återvinnas eller behandlas på ett mer miljöriktigt sätt läggas.

För att få en samlad bild av en fastighets eller ett områdes behov av avfallshantering behöver varje avfallsslag dimensioneras för sig.

Återbruk

För att avfallsmängderna i Stockholm ska kunna minska krävs insatser från många olika håll. Genom att tillgängliggöra platser och insamling i den egna fastigheten underlättas och stimuleras återbruk.

Matavfall

Matavfall som samlas in till biologisk behandling är en viktig energiresurs. Det finns flera möjliga insamlingssystem för matavfall. Bra att veta är:

  • Matavfall behöver normalt sett inte förvaras kylt.
  • Vid kärlhämtning för matavfall används 140-literskärl. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt för både hushåll och verksamheter.
  • Informationsmaterial om matavfallsinsamling tillhandahålls kostnadsfritt av oss. Ansvaret för att skicka ut och sprida informationen till anslutna hushåll och verksamheter är fastighetsägarens, samfällighetens eller motsvarande.

Förpackningar och tidningar

Varje hushåll genererar mycket förpackningar och tidningar som ska sorteras ut till materialåtervinning. För att öka insamling och återvinning av förpackningar och tidningar rekommenderas att fastighetsnära insamling alltid planeras in och ges utrymme vid nybyggnationer, det gäller både för hushåll och verksamheter.

Grovavfall

Vid nybyggnationer ska system för insamling av grovavfall alltid planeras in, exempelvis genom att reglera plats i miljörummet eller utforma en uppställningsyta för en container på kvartersmark.

Som fastighetsägare till flerbostadsfastigheter är det inte tillåtet att hänvisa boende till kommunens återvinningscentraler för att kunna lämna sitt grovavfall. Hämtning från fastigheten ska enligt renhållningsordningens föreskrifter ske minst två gånger per år.

Miljöfarligt avfall

För att öka servicen till boende kan vissa typer av miljöfarligt avfall samlas in i fastigheten. Vanligt förekommande är till exempel:

  • Mindre elektronik
  • Ljuskällor
  • Batterier.

Dessa avfallsslag kan med fördel komplettera källsorteringen av förpackningar och tidningar i miljörum.

Vissa typer av farligt avfall som kan uppkomma inom ett hushåll är inte lämpliga att samla in i fastigheten. Till exempel brandfarliga gaser och vätskor som spolarvätska och gasol.