Till sidans huvudinnehåll

Vattenvård

Skärgården och skärgårdsvikar

Situationen för vattnet i skärgården har under de senaste 20 åren blivit betydligt bättre. Genom förbättrade reningstekniker i avloppsreningsverken samt ökad miljömedvetenhet hos stockholmarna har algblomningarna minskat. Andra miljöstörande ämnen har också minskat.

Det renade avloppsvattnet från Stockholms två avloppsreningsverk, Henriksdal och Bromma släpps ut i Saltsjön. Stockholm Vatten undersöker kontinuerligt effekterna av dessa utsläpp. Regelbundna prover tas vid olika punkter för att kunna se trender i bland annat fosforhalter och siktdjup.

Strömmarna har betydelse för växt- och djurliv

Vattnet från Mälaren och det renade avloppsvattnet bildar strömmar av sötvatten som blandas med saltare vatten under dess väg genom skärgården mot Östersjön. Under sin väg genom innerskärgården blandas det utspädda och renade avloppsvattnet gradvis in i ytvattnet. Utflödet av sötvatten har stor betydelse för växt- och djurliv och för innehållet av näringsämnen och syre i hela skärgården. 

Skärgårdsrapporter