Till sidans huvudinnehåll

Hållbarhet

Våra viktigaste hållbarhetsområden

För att kunna arbeta målinriktat med hållbarhet krävs att vi fokuserar på våra allra viktigaste hållbarhetsfrågor. Det ger möjlighet att styra våra resurser dit där de gör mest nytta.

Vi har stor betydelse för ett hållbart samhälle. Att leverera bra dricksvatten till alla och att ta hand om avlopp och avfall på ett miljömässigt sätt är i sig stora hållbarhetsfrågor. Vår verksamhet orsakar utsläpp, klimatpåverkan och användning av resurser som vi måste minska så långt möjligt. Genom att samarbeta med våra kunder, leverantörer och andra intressenter påverkar vi också utvecklingen mot ett mer hållbart håll.

Våra fem viktigaste hållbarhetsområden är

Rent Vatten

Vattenbalansen.png

Området är viktigt eftersom vi producerar dricksvatten, renar avloppsvatten och påverkar och tar hand om miljön i vattenrecipienterna – skärgård, sjöar och vattendrag som tar emot vatten.

I Stockholms stad har ansvaret för de globala hållbarhetsmålen fördelats. Vi har det samordnande ansvaret för det globala hållbarhetsmålet "6 Rent vatten och Sanitet för alla".

Säkerställa hälsosamt dricksvatten

Våra vattenverk och vårt vattenledningsnät ska säkerställa en god dricksvattenkvalitet. Vi ska undvika störningar i vattenleveransen och behöver planera för framtida behov med en växande befolkning och klimatförändringar.

Hållbar vattenanvändning

Vi arbetar för en mer hållbar vattenanvändning så att behovet av dricksvatten alltid täcks och så att resurser för vattenproduktionen inte används i onödan. Det handlar både om kundernas användning och våra interna vattenförluster.

Effektiv avloppshantering

Vi arbetar för att minska utsläppen från våra avloppsreningsverk, dels genom att utveckla reningsprocesserna i verken, dels genom att verka för att minska föroreningarna i det vatten som kommer in till dem.
Minska tillskottsvatten till avloppssystemet

Vi arbetar för att minska tillskottsvattnet i form av dagvatten och inläckage till avloppsledningar. Tillskottsvattnet medför sämre rening, ökad risk för bräddningar och högre energiförbrukning i pumpstationer och avloppsreningsverk.

God status i vattenförekomster

Vi arbetar med att förbättra kvaliteten på vattnet i sjöar och vattendrag som påverkats av avlopps- eller dagvatten. I samarbete med staden tar vi fram lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus för stadens sjöar, vattendrag och havsvikar.

Cirkulär verksamhet

Cirkulär_verksamhet_.png

Vi hanterar stora flöden av material, energi och näringsämnen och har därför en viktig roll i omställningen till ett mer cirkulärt samhälle.

För att leverera dricksvatten och ta hand om avlopp och avfall på ett mer hållbart sätt behöver vi låta energi, näringsämnen och material cirkulera. Uttaget av nya råvaror och deponering av avfall ska vara minimalt samtidigt som utsläppen till luft, mark och vatten ska vara så rena som möjligt.

Återbruka och återvinna stockholmarnas material och avfall

Vår målsättning är att hela Stockholm ska förflytta sig uppåt i avfallstrappan. Helst ska avfall inte uppstå alls. Om det uppstår ska det i första hand återbrukas, därefter materialåtervinnas. Om detta inte är möjligt förbränns avfallet och blir energi.

Cirkulera restprodukter, energi och material från verksamheten

I vår egen verksamhet uppstår stora mängder restprodukter som värme, avloppsslam, vattenverksmull och schaktmassor samt avfall. I målsättningen om att bli resurspositiva ingår att öka andelen återvinning och återbruk av dessa.

Använda återbrukat, giftfritt och återvunnet material med lång livslängd

Vi använder mycket material i verksamheten, bland annat processkemikalier, byggmaterial och fyllnadsmassor. Materialen ska vara hållbara ur flera aspekter - ha lång livslängd, vara giftfria och om möjligt återbrukade eller återvunna.

Minimera materialanvändning

Det bästa sättet att gå mot en cirkulär verksamhet är förstås att minska materialanvändningen från första början. Det kan göras genom att öka livslängden på de material som köps in och genom långsiktigt underhåll och renovering.

Minskad klimatpåverkan

Växthusgaser.png

Vi använder mycket energi och släpper ut växthusgaser från verksamheten samtidigt som vi bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser från samhället.

Fossilfri organisation

Våra fordon drivs nästan helt av biogas eller el. Trots det förekommer fossila utsläpp. Vi ska minska utsläpp till luft av metangas och lustgas från avloppsreningsprocessen. Målsättningen en helt fossilfri organisation, det vill säga att även de material och kemikalier vi köper ska ha fossilfritt ursprung.

Vår verksamhet är energikrävande och nya reningstekniker, ökad nederbörd och en växande stad kommer att kräva mer energi. Vi ska göra vad vi kan genom energieffektiviseringar i verksamheten. Från avlopp och avfall produceras biogas som används till förnyelsebart fordonsbränsle.

Vi undviker koldioxidutsläpp genom kolinlagring i marken. Det sker genom biokolsproduktion och genom spridning av avloppsslam och vattenverksmull.

Hållbart arbetsliv

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare för våra nuvarande och framtida medarbetare tar vi ansvar för deras hälsa och säkerhet. Ansvaret inkluderar även sociala förhållanden och mänskliga rättigheter.

I vår verksamhet finns fysiska arbetsmiljörisker. Ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete med god utbildning leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Våra medarbetare ska må bra i sitt arbetsliv. Därför arbetar vi med ett hälsofrämjande ledarskap och genomföra förebyggande aktiviteter. Likabehandlande anställningsvillkor är grunden för trygghet. Vi arbetar aktivt för att diskriminering och trakasserier inte förekommer i vår verksamhet.

Hållbara inköp

Varje år upphandlar vi varor och tjänster för flera miljarder kronor av tusentals leverantörer och entreprenörer. För att uppnå vår vision om en hållbar stad samverkar och kravställer vi gentemot våra leverantörer.

Vi ställer relevanta och framåtdrivande hållbarhetskrav anpassade till varje upphandling. För att säkerställa att kraven i upphandlingarna följs de upp och eventuella avvikelser hanteras. Vi utvecklar samarbeten för att tillsammans förbättra hållbarhetsarbetet, både i leverantörers och vår egen verksamhet.