Till sidans huvudinnehåll

Hållbarhet

Våra viktigaste hållbarhetsområden

För att kunna arbeta målinriktat med hållbarhet krävs att vi fokuserar på våra allra viktigaste hållbarhetsfrågor. Det ger möjlighet att styra våra resurser dit där de gör mest nytta.

Vi har stor betydelse för ett hållbart samhälle. Att leverera bra dricksvatten till alla och att ta hand om avlopp och avfall på ett miljömässigt sätt är i sig stora hållbarhetsfrågor. Vår verksamhet orsakar utsläpp, klimatpåverkan och användning av resurser som vi måste minska så långt möjligt. Genom att samarbeta med våra kunder, leverantörer och andra intressenter påverkar vi också utvecklingen mot ett mer hållbart håll.

Våra fem viktigaste hållbarhetsområden är

Rent Vatten

Stockholms stad och vattnets väg. vattnets tas upp från Mälaren till vattenverken i ledningarna till reservoarerna vidare ut till boende. Där används det bland annat till att duscha, diska, tvätta och spola toaletten. Använt vatten förs sen till reningsverken innan det släpps ut i Saltsjön.
Stockholms stad och vattnets väg. vattnets tas upp från Mälaren till vattenverken i ledningarna till reservoarerna vidare ut till boende. Där används det bland annat till att duscha, diska, tvätta och spola toaletten. Använt vatten förs sen till reningsverken innan det släpps ut i Saltsjön.

 

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling.

Här spelar vi en stor roll eftersom Stockholm Vatten och Avfall har det ansvarsfulla uppdraget att säkra tillgången till hälsosamt och rent dricksvatten för mer än 1,5 miljoner människor. Dessutom avleder och renar vi avloppsvattnet och arbetar för att förbättra miljön i vattendrag, sjöar och skärgård.

Säkerställa hälsosamt dricksvatten

Vårt uppdrag är att se till att våra kunder alltid har ett gott och hälsosamt dricksvatten. Tillgång till rent dricksvatten är också en viktig hållbarhetsfråga inom Agenda 2030.
Som dricksvattenproducent arbetar vi hårt för att säkerställa dricksvattenkvaliteten och för att trygga vattenleveranserna idag och i framtiden. Därför kan stockholmarna känna att det är en självklarhet med rent dricksvatten i kranen.

Hållbar vattenanvändning

Vattnet är en värdefull resurs som vi delar med andra. I Stockholm får vi vårt dricksvatten från Mälaren där det finns gott om vatten.
Men det finns en gräns för hur mycket vatten vi kan rena och leverera. Dessutom går det åt mycket energi och kemikalier till produktion och distribution. Vi behöver hushålla mer med vårt dricksvatten för att bättre klara framtidens utmaningar som till exempel fler värmeböljor och torka.

Effektiv avloppshantering

För att skydda sjöar, vattendrag och skärgård från näringsämnen och föroreningar har Stockholm Vatten och Avfall i uppdrag att ta hand om och rena stockholmarnas avloppsvatten.

Vi ska uppfylla högt ställda krav och hantera avloppsvattnet på ett effektivt sätt. På så sätt ser vi till att avloppsvattnet som släpps ut är så rent som möjligt och inte skadar naturen eller människors hälsa.

Dagvatten och minskat tillskottsvatten

Dagvatten från regn och snösmältning rinner ner i avloppsledningssystemet. Dagvattnet kan innehålla föroreningar från bland annat trafik och bebyggelse kan ha behov av rening.

Tillskottsvatten är allt extravatten som hamnar i spillvattenledningar, det vill säga som inte är spillvatten. Tillskottsvattnet innebär ökad resursanvändning och försämrar även reningsresultatet samtidigt som det medför bräddningar och översvämningar.

God status i sjöar och vattendrag

Genom avloppsvattnet påverkar vi vattenmiljön i våra recipienter - sjöar, vattendrag och Östersjön. Därför har vi ett ansvar för att minska vår påverkan och försöka återställa vattenmiljön där vi haft en påverkan.

Stockholms och Huddinges miljöförvaltningar har tagit fram lokala åtgärdsprogram (LÅP), tillsammans med oss och andra aktörer i staden och grannkommuner. Åtgärdsprogrammen behövs för att nå en bättre miljö i sjöar, vattendrag och havsvikar.

Cirkulär verksamhet

Cirkulär_verksamhet_.png
Bilden visar hur material, råvaror och energi från naturen flödar genom Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet genom olika stora cykler.

Vi hanterar stora flöden av material, energi och näringsämnen och har därför en viktig roll i omställningen till ett mer cirkulärt samhälle. För att minska belastningen på vår planet behöver vi människor ställa om så att vi tar mindre resurser från naturen och skapar så lite avfall som möjligt. Den omställningen innebär att samhället går över till det som kallas en cirkulär ekonomi.

På Stockholm Vatten och Avfall har vi stora möjligheter att bidra till en cirkulär ekonomi eftersom vi hanterar mycket material och avfall i verksamheten.

Återbruka och återvinna stockholmarnas material och avfall
Vår uppgift är att ta hand om det kommunala avfallet i Stockholm och hantera det på ett så hållbart sätt som möjligt. För att få ett cirkulärt samhälle behöver vi öka återbruk och återvinning av det material och avfall som vi samlar in.
För att vi ska kunna cirkulera materialet på ett effektivt sätt behöver det sorteras. Därför utvecklar vi hela tiden nya tjänster för att förenkla för stockholmarna att sortera och lämna sitt avfall till oss.

Cirkulera restprodukter från verksamheten

Inom vår verksamhet uppstår stora mängder restprodukter. Vi återför och återanvänder resurser som avloppsslam, vattenverksmull, schaktmassor, biogas och värme. Detta är en bra start och en viktig del i utvecklingen till det cirkulära samhället.

Det finns mer att göra framöver för att tillvarata och nyttja mer och fler resurser från avloppsvattnet.

Återanvänt, giftfritt material med lång livslängd

I en hållbar verksamhet bryr vi oss om hur de material vi använder påverkar miljön och omvärlden. Inom Stockholm Vatten och Avfall används bland annat stora mängder processkemikalier, byggmaterial och fyllnadsmassor.

För att uppnå en cirkulär verksamhet behöver materialet i så stor utsträckning som möjligt vara återbrukat eller återvunnet, giftfritt och ha en lång livslängd. Dessutom behöver vi minimera vår materialanvändning och vara resurseffektiva.

Minimera materialanvändning

Det bästa sättet att gå mot en cirkulär verksamhet är förstås att använda mindre resurser. Det kan vi göra genom att öka livslängden på de material som köps in, genom långsiktigt underhåll och renovering samt genom att använda de befintliga resurserna på ett effektivt sätt.

Minskad klimatpåverkan

Växthusgaser.png
Bilden visar hur beräkningar av utsläpp ska ske inom olika delar av en verksamhet. Stockholm Vatten och Avfalls klimatpåverkan sker direkt när vi producerar dricksvatten, renar avloppsvatten och samlar in avfall (scope 1). Klimatpåverkan sker även indirekt från den energi vi köper in (scope 2). Indirekt klimatpåverkan sker också genom våra inköp av varor och tjänster samt när våra tjänster utnyttjas (scope 3).

En av vår tids största utmaningar är de snabba klimatförändringarna som är ett resultat av människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Växthusgaserna bidrar till att stänga in värme likt glastaket i ett växthus.

Redan idag märker vi av det förändrade klimatet i form av mer extremt väder som värmeböljor och skyfall. I framtiden kan situationen komma att förvärras och det kan bli svårare att bo på delar av jorden som drabbas hårt av torka och stigande havsnivåer.

Utsläpp av växthusgaser

Precis som många andra verksamheter orsakar Stockholm Vatten och Avfall utsläpp av koldioxid genom att använda energi, bränslen, material och kemikalier. Vår avloppsverksamhet ger också utsläpp av starkare växthusgaser som metangas och lustgas.

Fossilfri organisation

Den största orsaken till klimatförändringarna är människans användning av fossila bränslen; olja, kol och naturgas. Därför är det viktigt att så snart som möjligt sluta använda dessa bränslen. Vi är på god väg inom Stockholm Vatten och Avfall.

Vi behöver arbeta med att fasa ut kemikalier och material som kommer ifrån fossila källor, eller har framställts med hjälp av fossil energi.

Effektiv energianvändning

Vår verksamhet är energikrävande och den största delen av vår energianvändning utgörs av el som används för att driva utrustning (ex pumpar) i verk och ledningsnät. Samtidigt ser vi ökande krav på energieffektiviseringar för att minska klimatpåverkan och dessutom ökande energipriser.

I takt med att Stockholm växer och vi inför nya tekniker inom avloppsrening, dricksvattenproduktion och avfallshantering kommer energianvändningen att öka. Detta gör det extra viktigt att jobba med energieffektiviseringar.

Producera förnybara bränslen

Som avfalls- och VA-aktör hjälper Stockholm Vatten och Avfall till i den nödvändiga omställningen till förnybara bränslen. Insamlat matavfall från stockholmarna omvandlas till biogas och biogödsel. Vid våra avloppsreningsverk produceras biogas. Biogasen uppgraderas via en extern samarbetspartner till förnybart fordonsbränsle.

Från avfall och avloppsvatten återvinns även värme som används till fjärrvärme. Genom att installera solceller på flera av våra anläggningar kan vi producera mer förnybar energi till vår verksamhet.

Kolsänkor

Det viktigaste vi kan göra för klimatet är att minska våra utsläpp, men vi kan också arbeta med kolsänkor för att minska koldioxiden i atmosfären. När koldioxiden binds i kolsänkor försvinner den från atmosfären och kan lagras under lång tid framöver.

Vi arbetar med kolinlagring i vårt jordbruk och skogsbruk vid reservvattentäkten Bornsjön. Vi utreder även möjligheten att producera biokol från stockholmarnas trädgårdsavfall, vilket också innebär en kolsänka.

Hållbart arbetsliv

På Stockholm Vatten och Avfall jobbar många medarbetare med många olika kompetenser och vitt skilda yrken. Medarbetarna är bolagets viktigaste resurs. Hälsa och säkerhet är högt prioriterat och vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för våra nuvarande och framtida medarbetare.

Säkerställa en god och säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar oss människor på arbetsplatsen. Det kan handla om fysiska, psykiska och sociala faktorer med allt från ventilation, ljud, kemikalier och maskiner till ledarskap, organisation, arbetsinnehåll, stress och möjlighet till återhämtning.

I vår verksamhet finns såväl fysiska som sociala och organisatoriska arbetsmiljörisker. Vårt förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbete med god utbildning leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Arbeta för en god hälsa

Våra medarbetare ska må bra i sitt arbetsliv. Därför vill Stockholm Vatten och Avfall främja hälsosamma val och vara proaktiva. Det gör vi med många olika friskvårdserbjudanden, möjligheter till rörelse på arbetsplatserna och utbildningsinsatser. Viktigt är också att få en bra balans mellan arbetsliv och fritid.

Säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet och religion.

Att alla behandlas lika och respektfullt på arbetsplatsen är nödvändigt för trygghet i arbetslivet. Vi måste säkerställa att diskriminering och trakasserier inte förekommer i vår verksamhet. Vi behöver också ställa krav så att våra leverantörer tar samma ansvar.

Hållbara inköp

Stockholm Vatten och Avfall köper varor och tjänster för flera miljarder kronor varje år. Eftersom vi är en stor upphandlare kan vi i hög grad påverka utvecklingen mot mer hållbara varor och tjänster.

Som offentlig verksamhet ska vi ställa miljökrav och krav på sociala hänsynstaganden. Det är också viktigt att följa upp att kraven efterlevs. På det sättet gynnar vi leverantörer och entreprenörer som tar ansvar. Tillsammans med dem driver vi utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Hållbara val vid inköp

Hållbara val vid inköp innebär att vi ställer miljömässiga, sociala och ekonomiska krav som gynnar de mest hållbara leverantörerna. Med hjälp av riskanalyser försöker vi bedöma vilken påverkan som kan finnas från varan eller tjänsten vi vill upphandla.
Genom marknadsanalyser kan vi säkerställa att hållbarhetskrav läggs på en nivå som marknaden kan klara av.

Följa upp hållbarhetskrav och kriterier

Vi behöver vara noga med att de hållbarhetskrav som vi ställt i en upphandling verkligen uppfylls av leverantörerna. Därför måste kraven följas upp och eventuella avvikelser hanteras.

Det här är ett område som vi arbetar för att förbättra. Eftersom vi har många avtal, har vi gjort en särskild prioritera uppföljning av avtal för de varor och tjänster som har störst hållbarhetspåverkan.

Samarbeten för hållbara varor och tjänster

Samarbete med leverantörer ger oss en möjlighet att tillsammans förbättra hållbarhetsarbetet, både i leverantörernas och i vår egen verksamhet. Tillsammans kan vi utveckla mer hållbara varor och tjänster som blir tillgängliga på marknaden.

Vi behöver även samarbeta inom branscherna och med andra aktörer för att driva utvecklingen mot mer hållbara varor och tjänster.