Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Riktlinjer och lagar för fastighetsägare

Här hittar du de lagar och regler som styr vår verksamhet.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare är ansvarig för att fastigheten har avfallshämtning och är ansluten till vatten och avlopp. Fastighetsägaren är alltid betalansvarig för våra tjänster.

Arbeten på vatten- och avloppsledningar

Som fastighetsägare bekostar och ansvarar du själv för nyanläggningar, reparationer eller förändringar i vatten- och avloppsledningarna inom den egna fastigheten.

När du vill utföra arbeten på ledningar inom fastigheten vänder du dig till en rörinstallatör.

Inför nyläggning eller förändring av till exempel servisledningars läge eller dimensioner är du som fastighetsägaren dock alltid skyldig att först kontakta oss.

Ansvar för vatten- och avloppsledningar

Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och de allmänna ledningarna går vid den så kallade "förbindelsepunkten", som vanligen är placerad 0,5 meter utanför tomtgränsen.

Fastighetsägare ansvarar för vatten- och avloppsinstallationen från förbindelsepunkten i gatan och in mot fastigheten. Vi ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten.

Fastighetsägaren ansvarar för att ta hand om vattenmätaren och skydda den mot kyla och åverkan. Ett utbyte av sönderfrusen vattenmätare debiteras alltid fastighetsägaren.

Vid vattenskada ligger det på fastighetsägarens ansvar att kontakta en va-installatör och försäkringsbolag. Vi ansvarar för om en översvämning beror på fel eller stopp i de kommunala VA-ledningarna eller ifall dessa är underdimensionerade i förhållande till gällande krav.

Krav att ha abonnemang för sophämtning

Vi har det övergripande ansvaret för avfallshantering i Stockholm. Samtliga företag, verksamheter och flerbostadshus är skyldiga att ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall hos oss. Abonnemanget tecknas i eget namn eller genom fastighetsägaren. Om din fastighet hyr ut lokaler till andra verksamheter kan det vara så att ni ska ha abonnemang för avfallshämtning även för dem.

Dispens för hämtning av avfall från annan plats än förvaringsplatsen inom fastigheten, till exempel om fastigheter samordnar sophämtningen på en enda plats kan ansökas hos miljöförvaltningen. 

Om flera verksamheter delar soprum ska i regel fastighetsägaren eller en av verksamheterna stå för abonnemanget. Flera abonnenter i samma soprum tillåts endast om det går att säkerställa vems sopor som hör till vem. Märk tydligt upp var i soprummet de olika abonnenternas avfallskärl står.

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp - ABVA

Användningen av vatten- och avloppstjänster styrs av lagen om allmänna vattentjänster samt av regler som beslutas av kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge.

VA-policy

VA-policyn ska ge stöd för de aktiviteter och åtgärder som krävs för att utveckla och framtidssäkra VA-försörjningen på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), även kallad vattentjänstlagen, reglerar bland annat kommunens skyldighet att anordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens rätt att använda den allmänna va-anläggningen. Vattentjänstlagen är den lag som gäller för alla kommunala huvudmän för vattentjänster.

Renhållningsordningen

Vi har det övergripande ansvaret för avfallshanteringen i Stockholm. Samtliga fastigheter, företag och verksamheter är skyldiga att ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall hos oss. Abonnemanget tecknas i eget namn eller genom fastighetsägaren.

Avfallshanteringen i Stockholms stad styrs av avfallstaxan och renhållningsordningen. Både avfallstaxan och renhållningsordningen antas av Kommunfullmäktige.

Vår tjänstegaranti och servicemål

Tjänstegaranti för sophämtningen

Vår tjänstegaranti för sophämtning beskriver vad du som har ett abonnemang för sophämtning kan förvänta dig av oss. Om vi brister i vårt uppdrag har du rätt till kompensation i enlighet med tjänstegarantin.

Våra servicemål för vatten

Våra servicemål tydliggör vilka förväntningar du kan ha på kommunalt vatten och avlopp inom Stockholms stad och Huddinge kommun.