Till sidans huvudinnehåll

Söka bygglov

Inom bygglovsprocessen granskar Stockholm Vatten och Avfall bland annat avfallshanteringslösningen enligt stadens riktlinjer och gällande avfallsregelverk.

För att underlätta en snabb ärendehantering ska bygglovsansökan innehålla handlingar som redovisar följande information:

Detaljer om avfallslämnare

 • Om avfallslösningen är för bostäder, viss typ av verksamhet eller flera olika avfallslämnare.
 • Om bygglovet avser centrum, restaurang, butik, café, förskola eller liknande verksamhet.

Typ av avfallslösning

 • En kort beskrivning för hur olika avfallsfraktioner från fastigheten ska tas omhand.
 • Redovisning av vilken avfallslösning som kommer att anläggas av boende respektive verksamheter (till exempel, stationär/mobil sopsug, bottentömmande behållare, kärl, eller kombination av flera olika lösningar).
 • En beskrivning eller markering på situationsplan och planritningar av var och hur olika fraktioner kommer att hanteras inklusive restavfall, matavfall, förpackningar, tidningar och grovavfall.
 • Redovisa även befintlig avfallshantering som kommer fortsätta användas. Befintliga lösningar granskas enligt gällande regler i samband med bygglovsansökan för nybyggnad, tillbyggnad eller ändrad användning.

Utformning av insamling för avfallsfraktioner

 • Måttsatt redovisning av avfallsutrymmets placering på situationsplan.
 • Planritningar som redovisar avfallsutrymmets yta och utformning samt placering av kärl/nedkast och vilka fraktioner som samlas in. Redovisning av placering och utformning av plats ovan mark, samt typ av lyft-/öppning för bottentömmande behållare.
 • Måttsatt redovisning av dragvägen för kärl från miljöutrymmet till avfallsfordonet inklusive markbeläggning och eventuell lutning.

Fettavskiljare och matavfallstank

 • Redovisning av placering och utformning av fettavskiljare för verksamheter med livsmedelshantering/servering (inklusive skolor, förskolor, centrumverksamheter, kaféer, butiker, restauranger, hotell, kontor, med flera).
 • Redovisning av placering och utformning av matavfalls- eller kombitank om den används.
 • Måttsatt redovisning av tömningskopplingens placering för fettavskiljare/matavfallstank eller kombitank samt slangdragning till avfallsfordonet i situationsplan.

Angöringsplats

 • Måttsatt situationsplan som visar uppställnings-, angörings- eller lastplats för avfallsfordon.
 • Vändmöjlighet/framkomlighet samt vägbredd och lutning vid hämtfordonets angöringsplats.
 • Redovisa gärna körspår samt om lastzon finns eller ska anordnas.