Till sidans huvudinnehåll

Ordlista för vatten och avlopp

Här finns förklaringar till en del av de ord och begrepp som används vid anslutning för vatten och avlopp.

ABVA

Allmänna bestämmelser och information till fastighetsägare för användandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

Allmän vatten- och avloppsanläggning

En VA-anläggning över vilket en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande, och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldighet enligt lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412).

Anläggningsavgift

Kallas även anslutningsavgift. Engångsavgift som fastighetsägaren betalar för rätten att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen. Anläggningsavgiften varierar beroende på vilka ändamål (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) fastigheten har möjlighet att ansluta till, ytan på fastigheten, antal lägenheter samt tomtstorleken. Vid förändringar på boenheter kan ytterligare anläggningsavgift komma att faktureras.

APD-plan

APD-plan är en förkortning av arbetsplatsdispositionsplan. Det är en ritning som visar var exempelvis containrar, bodar, upplag, sopstationer, ledningar, första hjälpen, samlingsplats, brandsläckare, brandfarlig vara med mera finns på arbetsplatsen.

Avlopp

Samlingsbegrepp för spillvatten och dagvatten.

Avluftning

Rör som dras upp över husets nock för att tillföra luft till avloppsystemet för att förhindra tryckförändringar och dålig lukt.

Backventil

En backventil släpper fram vatten i ett rörsystem enbart i en riktning. Exempelvis kan den skydda mot inträngande avloppsvatten i källaren.

Brukningsavgift

Återkommande avgift för användandet av en VA-anläggning. Brukningsavgiften har en fast och en rörlig del som till stor del beror på vattenförbrukningen. Brukningsavgiften faktureras normalt kvartalsvis.

Bräddning

En bräddning är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten till när liggande vattendrag som sker när ledningsnätet eller reningsverk blir överbelastat. Det är en viktig systemfunktion som finns för att minska risken för översvämningar vid mycket regn.

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor som tillfälligt rinner på markytan. Dagvatten får inte kopplas till spillvattenledningen.

Dagvattenavgift

Avgift som Va-huvudmannen tar ut för att ta om hand och leda bort dagvattnet.

Dricksvatten

Vatten som vi kan dricka direkt ur kranen. Klassas som livsmedel av livsmedelsverket.

Dränering

Diken eller rör för att leda bort grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis från tomt eller väg.

Dränvatten

Vatten som kommer från dränering i till exempel husgrund eller tomt. Får inte ledas till spillvattenledning.

Fastighetsägare

Den som äger en fastighet. Enligt vattentjänstlagen jämställs med fastighetsägare bland andra arrendator och tomträttshavare. Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten och inte till fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det inte går att säga upp ett ”VA-abonnemang” och därmed undgå avgiftsskyldighet.

Frostfritt

Det djup där vatten och avloppsledningar läggs i mark utan att frysa sönder vid tjäle. I Stockholmsområdet är det ca 1,5 m i grönyta.

Förbindelsepunkt

Den punkt som upprättas av VA-huvudmannen för att fastigheten ska kunna anslutas till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. Förbindelsepunkt är normalt placerad 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten.

Garnityr

Den stång som går från den nedgrävda ventilen upp till marknivå och avslutas i brunnslocket.

Huvudledning

De stora ledningarna som kommer från vattenverken och leder dricksvatten ut i staden. Från huvudvattenledningen går mindre ledningar till områden och fastigheter.

Infiltration

Vatten som sakta rinner genom marken, till exempel vid rening genom sand- eller gruslager eller dagvatten som infiltreras genom stenkista på en fastighet.

Installationsritning

På en installationsritning redovisas fastighetens egna ledningar som exempelvis ventilation, vatten- och avlopp.

Ledningsnät

VA-ledningar som är sammankopplade med varandra.

Ledningsrätt

Rättighet att lägga ner och bibehålla och underhålla VA-ledningar på annans fastighet.

LTA

Om spillvattnet pga terrängen inte kan rinna med självfall från en fastighet till det allmänna avloppsspillvattnet sätts en så kallad LTA-station (Lätt trycksatt avlopp) in. LTA stationen pumpar spillvattnet vidare till det allmänna ledningsnätet.

LTA-pump

LTA-pumpen sitter i LTA-tanken och pumpar spillvattnet vidare till huvudledningen. Pumpen matas med el från den enskilda fastigheten.

LTA-tank

Tank som samlar upp spillvatten från fastigheten med tillhörande LTA-pump som installeras på fastigheten.

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgift är en del av VA-taxan. Antalet lägenheter (boenheter) på fastigheten påverkar hur mycket du betalar i avgift. Även villor betalar lägenhetsavgift. Avgiften ska täcka kostnader (drift och underhåll) för den nytta fastigheten har av att vara ansluten till VA-anläggningen.

LOD

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att omhändertagandet sker på privat mark. Den vanligaste lösningen är infiltration men för större fastigheter och verksamheter kan det vara i form av magasin och diken. Vid LOD leds inte dagvattnet bort i ledning direkt från stuprören

Kombinerad ledning

Ledning där spill- och dagvatten rinner i samma rör. Var vanligt att lägga i mitten av 1900-talet. Idag läggs inga kombinerade ledningar. De riskerar att överbelasta både ledningar och reningsverk vid stora regn och orsaka översvämningar.

Omvandlingsområde

Platser där det pågår en omvandling av fritidshus till permanentboende. I områden som inte uppfyller kravet som ställs på hållbar VA-lösning ansluts de till den kommunala Va-anläggningen.

Recipient

Ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten och renat avloppsvatten.

Samfällighet

Sammanslutning av fastigheter som till exempel har en gemensam rätt till mark eller har ett gemensamt ansvar för utförande och drift av en gemensamhetsanläggning.

Servis

Servis är den ledning som går från den allmänna huvudledningen fram till den enskilde fastighetsägarens hus. Stockholm Vatten och Avfall bygger en servisavsättning fram till förbindelsepunkt. Från förbindelsepunkten fram till huset ansvarar fastighetsägaren för att lägga servisledning samt för drift och underhåll.

Servisanmälan

När du bygger nytt hus och vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en servisanmälan. Det gör du genom att fylla i formuläret servisanmälan på www.svoa.se.

Servisavgift

Del av anläggningsavgiften i VA-taxan. Avser framdragning av servisledningar till förbindelsepunkten för fastigheten.

Servisventil

Används för att stänga vattnet till din fastighet. Den får endast öppnas och stängas av Stockholm Vatten och Avfalls personal.

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn med mera. Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare och ett officialservitut bildas genom beslut från Lantmäteriet.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Du behöver ofta beställa ett kartunderlag för att göra din situationsplan.

Stockholm stad - kartor och geodata

Huddinge - kartor och mättjänster

Självfallsledning

Avloppsledning där avloppsvattnet rinner av sig självt med hjälp av självfall (gravitation).

Spillvatten

Förorenat vatten från hushåll och industri. Från hushållen kommer vattnet från toaletter, bad, dusch, disk och tvätt. Spillvatten innefattar inte regnvatten.

Spygatt

Brunn för avledning av dagvatten. Ofta illa placerad i utvändiga källartrappor. En riskkonstruktion som bör ses över av fastighetsägaren.

Tomtyteavgift

Del av VA-taxan. Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal. Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala ledningsnätet. Stora tomter innebär långa ledningssträckor fram till nästa fastighet, och som därmed är dyrare för kommunen att anlägga. Avgiften bidrar också att täcka kostnaden för omhändertagande av dagvatten, då större byggnadsytor och större tomter genererar mer dagvatten som ska avledas.

Tryckledning

Trycksatt ledning där vattnet pumpas för att förflyttas. Jämför självfallsledning.

VA-installation

VA-installation är en fastighets ledningsnät (både i marken och i byggnader) och sådant som anslutits till ledningsnätet. Som tvättställ, badkar och tappventiler. Om fastigheten är ansluten till den allmänna VA-anläggningen går fastighetens VA-installation ända fram till förbindelsepunkten på servisledningen.

VA-huvudman

Organisation som juridiskt och ekonomiskt ansvarar för VA-verksamheten i respektive kommun. Stockholm Vatten och Avfall är VA-huvudman i Stockholm- och Huddinge kommun.

VA-kollektiv

Fastighetsägare anslutna till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

VA-taxa

Taxa för VA-avgift beslutas årligen av kommunfullmäktige. Avgiften betalas av alla fastighetsägare i verksamhetsområdet och ska täcka kostnader för Stockholm Vatten och Avfalls allmänna vatten- och avloppsanläggning.

VA-anläggning

En anläggning som har till ändamål att tillgodose behovet av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse. I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på avsett sätt. I den allmänna VA-anläggningen ingår också servisavsättningar fram till förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje fastighet. VA-huvudmannen ansvarar för den allmänna VA-anläggningen.

Vattenmätare

Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning av inkommande kallvatten, om inte VA-huvudmannen bestämmer annat. Vattenmätarens plats ska vara godkänd av VA-huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Vattenmätaren ingår i den allmänna VA-anläggningen.

Vattenmätarkonsol

Anordning för att fästa vattenmätare på vägg.

Vattentjänstlagen

Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster kallas vattentjänstlagen och reglerar förhållandet mellan kommunen, huvudmannen och brukaren.