Till sidans huvudinnehåll

Avloppsvatten

Så renas det

Kontroll och kvalitet

Vi kontrollerar avloppsvattens kvalitet längs vägen från kund till Saltsjön.

För att följa det renade avloppsvattnets påverkan på skärgården görs kontinuerliga provtagningar.

Avloppsreningsverken släpper ut sitt renade avloppsvatten på 25-30 meters djup i vattenområdet mellan Kastellholmen och Waldemarsudde. Det renade avloppsvattnet följer sedan med strömmarna ut i skärgården.

Kontrollpunkter

Vi tar regelbundet prover på avloppsvattnet längs ledningsnätet. Vattnet kontrolleras även vid intaget till avloppsreningsverket, som ett jämförelseprov, under reningens gång och slutligen vid utloppet där det renade avloppsvattnet släpps ut. För att undersöka avloppsvattnets påverkan på vattenmiljön görs kontinuerliga provtagningar i skärgården.

Förebyggande arbete

För att minska mängden oönskade ämnen i avloppsvattnet arbetar vi med tillsyn och uppsökande verksamhet med företag och industrier.

Utsläppskrav

Avloppsreningsverken släpper ut sitt renade avloppsvatten i Saltsjön. Henriksdals och Bromma reningsverk har gemensamma utsläppsvillkor.

De utsläppshalter och -mängder som gäller är flödesproportionellt sammanvägda värden från de två avloppsreningsverken. Medan Henriksdals reningsverk byggs om har vi särskilda byggtidsvillkor. Kraven skärps därefter när ombyggnaden är klar. Utsläppskraven fastställdes av mark- och miljödomstolen den 14 juni 2017.

Industrikontroll

Avloppsreningsverken är utformade för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll.

Vi kan även ta emot vatten som liknar hushållsavloppsvatten från industrier och andra verksamheter under förutsättning att det inte väsentligt avviker innehållsmässigt. Det får heller inte innehålla ämnen som stör processerna i reningsverken, påverkar slammet negativt och/eller är skadligt för miljön. Sådant vatten får inte släppas till ledningsnätet.

Innebörden av industrikontroll

För att se till att föroreningar i avloppsvattnet inte når våra reningsverk bedriver vi så kallad industrikontroll av anslutna verksamheter.

Industrikontrollen innebär bland annat rådgivning och information, kravställande och tillsyn. Bland annat kontrolleras kemikaliehantering och resultaten från industriernas egen utsläppskontroll. Miljörapporter granskas och remisser besvaras.

Vi genomför även provtagningar på avloppsvattnet och i samarbete med våra anslutna grannkommuner tas prover vid anslutningspunkter. Vi arbetar också med att spåra otillåtna utsläpp till ledningsnät och/eller avloppsreningsverk.

Du kanske också vill läsa om...

Vattenskyddsområde Östra Mälaren

Östra Mälaren är vattenskyddsområde. Det innebär bland annat att alla som bor och verkar i området måste vara extra rädda om vattnet.

Vattenvård vid Bornsjön

Intresset för reservvattentäkten var inte så stor de närmaste 30 åren efter andra världskriget. Först i mitten av 80-talet började man se effekterna av den försummade sjön och ta det på allvar. Kontrollprogram byggdes

Se alla artiklar inom det här ämnet