Till sidans huvudinnehåll

Avloppsvatten

Så renas det

Reningsprocessen

I avloppsreningsverken renas avloppsvattnet med mekaniska, kemiska och biologiska metoder. Att rena avloppsvattnet tar cirka 24 timmar. Varje dygn renas cirka 355 000 kubikmeter avloppsvatten. Volymen motsvarar två tredjedelar av Globen i Stockholm.

Mekanisk rening

När avloppsvattnet kommer in till reningsverket passerar det genom ett galler där större föremål och skräp fångas upp. Med den mekaniska reningen minskas risken för störningar i den fortsatta processen.

Vanligt skräp som kommer till reningsverken är bomullspinnar, tamponger, våtservetter, plast med mera.

Vattnet rinner vidare genom ett sandfång där sand, kaffesump och andra tyngre partiklar sedimenterar. Sanden och partiklarna tvättas och tas sedan omhand för vidare behandling och återanvändning. Det görs av företag med specialkunskap för sådan hantering.

Kemisk rening

Avloppsvattnet innehåller stora mängder fosfor, vilken göder sjöar och vattendrag om den inte renas bort från avloppsvattnet.

Genom att tillsätta järnsulfat fälls fosforn ut och bildar flockar. I försedimenteringsbassänger sjunker sedan flockarna till botten och bildar slam. Slammet går till rötgaskamrarna och blir biogas.

Biologisk rening

I den biologiska reningen renas organiskt material och kväve bort med hjälp av mikroorganismer. Organiskt material minskar annars syrehalten i vattendrag och kväve bidrar till övergödning.

Mikroorganismerna bryter ner det organiska materialet och omvandlar kvävet till kvävgas. Kvävgasen ventileras ut och återförs till atmosfären som redan innehåller 79 % kvävgas.

I eftersedimenteringsbassänger sjunker slammet till botten. Stora delar av slammet pumpas tillbaka till de biologiska bassängerna. Det resterande slammet, överskottsslammet, går till rötgaskamrarna för att bli biogas.

Filter

I det sista steget i reningsprocessen passerar avloppsvattnet ett filter av små krossade lerkulor och sand där resterande småpartiklar filtreras bort.

Det renade avloppsvattnet

Temperaturen i det renade avloppsvattnet varierar under året mellan 7-20°C.

Innan avloppsvattnet släpps ut i Saltsjön går det till Hammarby respektive Solna värmeverk där värme återvinns och används som fjärrvärme. Temperaturen i det renade avloppsvattnet har nu sänkts till 0,5-4°C.

Minst 97-98 % av de organiska ämnena, partiklar och fosfor samt minst 70 % av kvävet har tagits bort vid reningen. I och med det är myndigheternas krav uppfyllda med marginal.

Slambehandling

Slammet från avloppsreningen går till rötkammare. Där bryts slammet ned med hjälp av bakterier och biogas (också kallad rötgas) bildas. Gasen består till två tredjedelar av metan och en tredjedel koldioxid. Efter rening av biogasen kan den användas som fordonsbränsle.

Rötslammet som blir kvar efter rötning innehåller kväve och fosfor och används som jordförbättringsmedel.