Till sidans huvudinnehåll

Avloppsvatten

Så renas det

Restprodukter tillbaka in i kretsloppet

Vår kretsloppstanke innebär att vi tar tillvara de restprodukter som uppstår i reningsprocessen och återför dem som nyttigheter till samhället. Ur avloppsvattnet utvinner vi biogas, gödningsmedel och fjärrvärme.

Under avloppsreningen avskiljs det organiska materialet i form av slam från vattnet. När slammet rötas, det vill säga bryts ned i en syrefri miljö, bildas biogas. Biogasen kan bland annat användas som miljövänligt fordonsbränsle. 

Slammet är näringsrikt med stort innehåll av fosfor och är mycket väl lämpat som gödningsmedel i jordbruk. 

Det renade avloppsvattnet är 7-20°C. Innan avloppsvattnet släpps ut i Saltsjön återvinns värmen som fjärrvärme på Hammarby respektive Solna värmeverk. Temperaturen i vattnet har nu sänkts till 0,5-4°C.

Biogas

På våra två avloppsreningsverk bildas årligen cirka en miljon ton avloppsslam.
Slammet rötas, det vill säga bryts ned i en syrefri miljö, tillsammans med fett från fettavskiljare. Efter avvattning är 70 000 ton slam kvar, som kan användas som växtnäring.

Vid rötningen bildas metan och koldioxid, det vill säga biogas. Genom att låta nedbrytningen ske kontrollerat kan biogasen samlas upp och stora mängder energi tas om hand.

Rötgasen förädlas

Den form av biogas som bildas vid rötning brukar kallas rötgas. De två reningsverken producerar idag cirka 17 miljoner kubikmeter rötgas. Målet är att producera det dubbla, vilket kräver optimeringar i reningsverken och att mer organiskt material tas emot för rötning. För att kunna användas som fordonsgas behöver koldioxiden tas bort så att i stort sett bara metan är kvar. Den rötgas som produceras säljs till Scandinavian Biogas som förädlar rötgasen till fordonsgas. Den gas som inte omvandlas till fordonsgas används till uppvärmning och elproduktion.

I Hammarby Sjöstad används biogas från Henriksdals reningsverk i gasspisar. Men den största miljönyttan uppnås om biogasen används till fordonsbränsle och ersätter fossila bränslen som diesel och bensin.

Visste du att...

...varje person under ett år hjälper till att producera 7,5-8 kubikmeter biogas, vilket motsvarar 7-8 liter bensin.

Varje år bidrar vi stockholmare till stora mängder biogas som bland annat används för att driva en del av stadens SL-bussar, taxibilar och personbilar.

För att kunna använda den rötgas som bildas i reningsverken som fordonsbränsle måste den först renas från koldioxid, vatten och andra ämnen. Metaninnehållet ökar då från cirka 65 % till cirka 97 %.

Stockholmarnas avlopp driver bussar och bilar

Rötgas från våra anläggningar i Bromma och Henriksdal köps av Scandinavian Biogas som uppgraderar gasen till fordonsbränsle. 

22 000 ton koldioxid mindre i atmosfären

En kubikmeter fordonsgas har ungefär samma energiinnehåll som en liter bensin. Varje liter bensin ger utsläpp av cirka 2,5 kg fossilt koldioxid som går ut i atmosfären och bidrar till växthuseffekten. Biogasproduktion från stockholmarnas avloppsvatten besparar atmosfären mer än 22 000 ton koldioxid årligen.

Biogas ger även avsevärt mindre utsläpp av kväveoxider, kolväten, koloxid och stoft. Dessutom uppfattas bullernivån hos gasdrivna fordon som lägre jämfört andra fordon.

Slam

Det fasta material som avskiljs från avloppsvattnet när det renas kallas för slam. Varje år bildas ca 80 000 ton avvattnat slam vid våra reningsverk.

Slammet innehåller mycket näringsämnen som fosfor och kväve men även oönskade miljöfarliga ämnen. Stockholm Vatten och Avfall har länge arbetat för att minska mängden oönskade ämnen som kommer till avloppsreningsverken för att slammet ska vara så rent att det kan komma till användning på bästa sätt.

Slam som gödsel på åkermark

Enligt vår slamstrategi ska växtnäringen i slammet i första hand återföras till jordbruksmark.

Från oktober 2019 används allt slam från Stockholm Vatten och Avfalls reningsverk som gödsel- och jordförbättringsmedel på åkermark. Det innebär att upp till 800 ton fosfor, 1300 ton kväve samt stora mängder mullämnen årligen återförs till åkermarken.

Krav förbättrar kvaliteten

Allt slam från våra reningsverk klarar med god marginal lagstiftningens krav för användning på åkermark. För att få så bra kvalitet på slammet som möjligt ställer vi krav på förbehandling av avloppsvattnet från verksamheter som industrier, biltvättar och tandläkare.

Certifiering av slam

Sedan 2008 finns certifieringen Revaq för avloppsreningsverk. Certifieringen ägs bland annat av Svenskt Vatten, Livsmedelsindustrin och LRF. En del av kraven i certifieringen handlar om ständigt förbättra kvalitén och spårbarhet. Både Henriksdal- och Bromma reningsverk är certifierat enligt Revaq.

Mer information om Revaq finns på Svenskt Vattens webbplats.

Visste du att...

Du kan påverka slammets kvalitet! Välj miljömärkta hushållsprodukter och släng eller häll aldrig främmande ämnen, såsom lösningsmedel eller färgskvättar, i avloppet.

Slamstrategi, ladda ner dokument

Du kanske också är intresserad av...

Säker spolning av ledningar

En viktig källa till föroreningar i inkommande vatten till reningsverken är våra egna rensningar i ledningsnätet. Med en ny metod tillsätts polymer i de spolbilar som suger upp spolvattnet och avskiljer på det sättet

Skotta framför kärlet

När det är mycket snö är du ansvarig att skotta och sanda vägen fram till och runt sopkärlen. Skotta även upp hål i eventuella snövallar om inte snöröjningen hunnit med.

Se alla artiklar inom det här ämnet