Till sidans huvudinnehåll

Avloppsvatten

Så renas det

Avloppsledningar

300 mil avloppsledningsnät transporterar avloppsvatten från kunder i Stockholm och Huddinge till våra avloppsreningsverk. Dessutom tar Stockholm Vatten och Avfall emot avloppsvatten från Haninge, Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö kommuner.

Avloppsvattnet spolas och sköljs ner i avloppsledningsnätet och pumpas vidare via pumpstationer till reningsverken. I Stockholms och Huddinges ledningsnät finns cirka 200 pumpstationer

Avloppsledningsnätet har stor kapacitet att leda stora mängder vatten, men ibland vid häftiga regn leds vattnet till särskilda vattenmagasin som avlastar ledningsnätet.

Det händer att ledningsnätet blir överbelastat och då kan vi bli tvingade att släppa ut orenat vatten.

När vi bygger nya avloppstunnlar, som tunneln från Bromma till Sickla och Mässtunneln, kan de även fungera som vattenmagasin vilket hindrar att orenat avloppsvatten släpps ut i Mälaren.