Till sidans huvudinnehåll

Avloppsvatten

Så renas det

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i stadsmiljöer. Det sköljer med sig föroreningar och kan orsaka översvämningar.

Under naturliga förhållanden tas regn- och smältvatten upp av växter, eller renas när det rinner genom marken innan det når sjöar eller grundvattnet.

I en storstad som Stockholm med många tak, asfalterade ytor och stenlagd mark, rinner vattnet istället snabbt av på ytan som dagvatten. Innehållet av föroreningar och höga vattenflöden skapar problem som behöver lösas. Alla kan bidra.

Ungefär hälften av dagvattnet i Stockholm leds till ett reningsverk, resten rinner ut i sjöar och andra vattendrag. Oavsett var dagvattnet hamnar skapar innehållet av föroreningar problem.
I reningsverken påverkas slammet på ett sätt som gör det svårare att återanvända som gödselmedel. Dagvatten som leds direkt till vattendragen försämrar vattenkvaliteten.

Idag svarar miljögifter och näringsämnen från dagvattnet för en väsentlig del av föroreningsbelastningen i merparten av Stockholms vattenområden.

Värre kan det bli. Tillgängliga ytor för att hantera dagvatten minskar i en tätare stad. Ett ändrat klimat förväntas samtidigt ge högre nederbördsmängder och därmed mer dagvatten. Stockholms och Huddinge dagvattenstrategier tar itu med aktuella problem och framtida risker.