Till sidans huvudinnehåll

Säker spolning av ledningar

En viktig källa till föroreningar i inkommande vatten till reningsverken är våra egna rensningar i ledningsnätet. Med en ny metod tillsätts polymer i de spolbilar som suger upp spolvattnet och avskiljer på det sättet 95-99 % av metallerna redan i vattenfasen.

Mindre metaller till reningsverk

Stockholm Vatten och Avfall äger och sköter driften av större delen av ledningsnätet i Stockholm och Huddinge.

Våra avloppsreningsverk är Revaq-certifierade och vi arbetar uppströms avloppsreningsverken för att minska inkommande mängd föroreningar.

En viktig källa till föroreningar i inkommande vatten till reningsverken har tidigare varit våra egna rensningar i ledningsnätet. Vid problem med igensättningar av till exempel sediment, luckras de upp genom spolning med högtryck varefter sediment och spolvatten sugs upp i spolbilen för att sedimentera. Efter sedimentation släpps vattenfasen vid ”traditionell” spolning orenad tillbaka till ledningsnätet. Sedimentet körs därefter till en deponi på Högbytorp.

Sedimenten i ledningsnätet innehåller ofta höga halter av metaller vilket även visar sig i vattenfasen. Vattenfasen innehåller ofta höga halter av metaller som till övervägande del är partikelbundna. Metallhalterna i vattenfasen kan ligga långt över våra varningsvärden och skulle aldrig accepteras från en industri.

I samband med rensningar i ledningsnätet kunde man tidigare se att metallhalterna ökade i reningsverkens slam. Exempelvis kom det vid ett större ledningsnätsarbete för några år sedan in mellan 50-60 kg extra bly. Det kan ses i förhållande till industrins årliga bidrag på cirka 5 kg per år.

Säker spolning

Med den framtagna metoden tillsätts polymer direkt i spolbilen och avskiljer 95-99 % av metallerna i vattenfasen.
Polymertillsats direkt i spolbilen gör det möjligt att rena vattnet direkt på plats. Det minskar på så sätt mängden inkommande metaller till reningsverken.

Eftersom metoden också visat sig vara praktiskt användbar och kostnaden acceptabel, använder vi den nu i de områden där sediment i ledningsnätet riskerar vara förorenat, exempelvis i innerstan och i industriområden.

Hur går det till?

En slang från polymerblandning i en integrerad tank i en spolbil eller extern cipaxtank ansluts till spolbilens sugslang för att få rätt dosering och omblandning. En sedimentationstid på 20-30 min i spolbilen krävs för en bra avskiljning. Vattenfasen kan sedan släppas tillbaka till ledningsnätet. Koncentrationen av polymer bör inte överstiga 0,2 %. En viss överdosering av blandningen är inget som ger någon negativ påverkan. En mycket kraftig överdosering kan ge tillfälliga klumpbildningar i ledningsnätet. För lite polymer kan leda till dålig sedimentering.

Säker spolning 2.0

Metoden kan vidareutvecklas och användas för att även få bort exempelvis lösta metaller, organiska föreningar eller PFAS, detta med hjälp av lämpliga filtermaterial såsom exempelvis kolfilter.

När det gäller val av polymer kan man tänka sig alternativa produkter, särskilt om vattenfasen från bilen ska släppas till recipient eller om ett efterföljande filtersteg med aktivt kol ska användas.

I dagsläget finns två alternativa produkter att tillgå:

  • En stärkelsebaserad (förnyelsebar) och bevisat biologiskt nedbrytbar polymer.
  • En polyakrylamid som ligger i saltvatten i stället för mineralolja. Finns även i varianter med extra lågt akrylamidinnehåll (dricksvattengodkända) och akrylamidfria.

För mer upplysningar kontakta Brenntag Nordic.

Kontaktuppgifter

Stockholm Vatten och Avfall

Polymore

Brenntag Nordic

Rapport om projektet