Till sidans huvudinnehåll

Stockholms framtida avloppsrening

Stockholms avloppsrening behöver förnyas för att fungera i en stad som växer och samtidigt kunna leva upp till ökade miljökrav. Med ny effektiv teknik kommer vi att kunna rena mer avloppsvatten samtidigt som det blir renare innan det släpps ut i Östersjön.

Start:
2016
Förväntas klart:
2029
Område:
Övriga kommuner, Skarpnäck, Hägersten-Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör, Bromma

Vad?

Vi bygger om och installerar ny reningsteknik i Henriksdals reningsverk. Vi bygger ut och moderniserar Sicklaanläggningen. Vi bygger en ny avloppstunnel från Bromma till Sickla.

Varför?

Vi säkrar avloppsreningen för en lång tid framåt i en växande stad. Samtidigt förbättrar vi reningen av vattnet som släpps ut i Östersjön.

Om projektet

bassänger-reningsverk.jpg

För att klara Stockholms snabba befolkningsökning och kunna leva upp till framtidens ökade miljökrav, behöver stadens avloppsrening förnyas. Med ny effektiv teknik kommer vi att kunna rena mer avloppsvatten samtidigt som det blir renare när det släpps ut i Östersjön.

Hårdare miljökrav och fler stockholmare

Stockholm växer mycket snabbt. Varje år blir vi allt fler som ska duscha, gå på toaletten, tvätta och allt annat som ger upphov till avloppsvatten. Samtidigt har Sverige åtagit sig att minska utsläppen av fosfor och kväve till Östersjön, eftersom de bidrar till övergödningen. Åtagandena regleras i Baltic Sea Action Plan och i EU:s vattendirektiv. Vi behöver också värna om vattnet i Mälaren, där vi hämtar vårt dricksvatten och badar

Ny teknik renar mer vatten på samma yta

Henriksdals reningsverk och Sicklaanläggningen utvecklas i vårt projekt till ett av världens mest moderna där vi med ny teknik kan rena mer avloppsvatten på samma yta. Bromma reningsverk, som nu är överbelastat och inte klarar de framtida miljökraven, stängs. Avloppsvattnet från Bromma kommer i stället att ledas i en ny avloppstunnel för att renas med den nya tekniken i Henriksdal.

Lovo-Mälaren-3913.webp

Med effektiv membranteknik i Henriksdals reningsverk minskar vi utsläppen av kväve och fosfor och renar bort till exempel mikroplaster innan vattnet släpps ut i Östersjön.

Minskade utsläpp till Östersjön

Utsläppen av kväve minskar med 40 procent, medan utsläppen av fosfor minskar från en redan låg nivå med ca 35 procent.

Med den nya tekniken kan vi leva upp till framtidens ökade miljökrav. Membrantekniken utgör dessutom en bra grund för kommande krav på rening av exempelvis läkemedelsrester.

Även Mälaren blir renare

Vid stora regn förekommer i dag bräddningar, alltså utsläpp av orenat avloppsvatten i Mälaren. Den nya avloppstunneln innebär att flera utsläppspunkter byggs bort och vi får bättre vattenkvalitet i Mälaren.

Inget illaluktande slam i bostadsområden

En annan fördel med projektet är att ingen illaluktande slamhantering längre kommer att ske i närheten av bostadsområden i Åkeshov och Hammarby sjöstad.

Bromma reningsverk SVOA.jpg

Inför beslutet om Stockholms framtida avloppsrening utreddes olika alternativ. Att ha kvar Bromma reningsverk utreddes noggrant och prövades av Mark- och miljödomstolen. Där gjordes en sammanvägd bedömning av miljö och samhällsekonomi. Deras beslut var att nedläggning av Bromma reningsverk var det bästa.

Svårigheter med att bygga ut Bromma reningsverk

Bromma reningsverk har en betydligt sämre rening av kväve än vad Henriksdal har. Att bevara Bromma reningsverk skulle kräva en uppgradering av kapaciteten och en utbyggnad av verket.

Alternativet att ha kvar och bygga ut Bromma reningsverk utreddes inför beslutet. Utredningarna kom fram till att det inte var ett rimligt alternativ, framför allt eftersom en utbyggnad med fler stora bergrum i Nockebyberget, där en del av Bromma reningsverk ligger, är mycket olämplig i ett känsligt område med mycket bebyggelse i närheten.

Det går heller inte att bygga ut de ytliga bassängerna vid Åkeshovsanläggningen, eftersom det krävs säkerhetsavstånd till den närmaste bebyggelsen. Det skulle dessutom inte finnas möjlighet till framtida utbyggnad för ökad och förbättrad rening och biogashantering.

Miljömässigt och samhällsekonomiskt bästa alternativ

Att koncentrera verksamheten till ett reningsverk är bäst ur miljösynpunkt och är också det mest kostnadseffektiva alternativet.

Med alternativet att ha kvar Bromma reningsverk skulle vi förlora flera miljöfördelar som vi nu får med det beslutade alternativet. Till exempel minskade bräddningar i Mälaren och mer effektiv och säkrare framställning av biogas. Allt vatten i Bromma skulle med det alternativet inte kunna renas med membranteknik, vilket nu kommer ske i Henriksdal.

Den nya avloppstunneln från Bromma till Sicklaanläggningen är dessutom en investering som möjliggör en framtida utbyggnad av bostäder i söderort, eftersom avlopp från ny bebyggelse kan anslutas till tunneln. Utan den nya avloppstunneln skulle nya exploateringar i söderort kräva en ny lång tunnel till Sicklaanläggningen.

Framtida drift- och reinvesteringskostnader samt investering i ny teknik skulle också bli högre med två reningsverk.

Kostnaden för hela projektet Stockholms framtida avloppsrening är beslutad till 19,5 miljarder kronor, varav ombyggnaden av Henriksdals reningsverk med Sicklaanläggningen står för ca 80 procent och nya avloppstunneln står för ca 20 procent.

Uträkningen inför beslutet visade att alternativet att ha kvar Bromma reningsverk skulle kosta cirka 1,3 miljarder mindre än alternativet som valdes. Trots det beslutade Mark- och miljödomstolen att nedläggning av Bromma reningsverk var det miljömässigt och samhällsekonomiskt bästa alternativet.

Projektets budget har utökats sedan inriktningsbeslutet 2013. Orsakerna är flera. Man kunde inte förutse komplexiteten i projektet från början och Henriksdals reningsverk har visat sig vara i sämre skick än vad som var känt initialt. Miljötillstånd och överklaganden har orsakat kraftiga förseningar. Det rådande världsläget och stigande räntor ger en het marknad där priserna ökar kraftigt i hela branschen.

Bygge av slamanläggning berget_21_09_09.webp

Tidplan

Arbetet med att utreda Stockholms framtida avloppsrening påbörjades 2012. Våren 2013 fattades utredningsbeslut av Stockholm Vatten AB, och anmäldes i Stockholm stadshus AB och kommunstyrelsen.

Hösten 2013 fattades inriktningsbeslut av kommunfullmäktige. Den valda inriktningen innebar att Bromma reningsverk läggs ner och avloppsvattnet från Västerort leds till Henriksdals reningsverk som byggs ut för att klara den ökade belastningen, men även för att klara skärpta krav för rening och för att minska påverkan på omgivningen.

Samråd med allmänheten genomförs.

 • April – Maj 2014 med möten med allmänhet vid fyra tillfällen
 • November – December 2014 Specifikt gällande etablering vid Eolshäll
 • Utloppsledning Danviken September – Oktober 2014
 • Maj 2015 Kompletterande samråd annonserat i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

Ett första genomförandebeslut för projektet fattades av kommunfullmäktige i maj 2014.

Ansökan om miljötillstånd skickas in till Mark- och miljödomstolen. 

Biolinje 1 byggs om och utrustas med MBR-teknik som kan rena vattnet dubbelt så effektivt. 

Mark- och miljödomstolen godkänner projektets ansökan om miljötillstånd.

En tekniktunnel sprängs fram i Henriksdalsberget över den befintliga anläggningen för att rymma ventilation och elinstallationer som är nödvändig för den nya tekniken. 

Utveckling och utbyggnad av Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. 

Totalt sprängs cirka 530 000 m³ fast berg – ett område som i volym är ungefär lika stort som Globen – för en anläggning som ska rymma grovrening och sandfång samt försedimentering. 

2027 tas Sicklaanläggningen delvis i drift. 

2028 ska anläggningen vara i full drift.

Avloppstunneln från Bromma till Sicklaanläggningen byggs. 

Följ gärna hur långt vi kommit med tunneln på vår webbkarta

 • Sprängningar klara i Bromma sommaren 2024
 • Sprängningar klara i Hägersten, Årstaskogen och Hammarbyhöjden hösten 2024
 • Arbeten med betong och andra installationer 2024-2027.

Biolinje 6-7 byggs om och utrustas med MBR-teknik som kan rena vattnet dubbelt så effektivt. 

Biolinje 4-5 byggs om och utrustas med MBR-teknik som kan rena vattnet dubbelt så effektivt. 

Biolinje 2-3 byggs om och utrustas med MBR-teknik som kan rena vattnet dubbelt så effektivt. 

Utveckling av Henriksdals reningsverk

Henriksdals avloppsreningsverk ska bli toppmodernt. Vi bygger om reningsverket och uppgraderar och optimerar det med ny reningsteknik, så kallad membranteknik.

Utbyggnad av Sicklaanläggningen

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken. Nu bygger vi till och moderniserar anläggningen.

Ny avloppstunnel Bromma - Sicklaanläggningen

En 14 kilometer lång tunnel byggs under Stockholm för att leda avloppsvattnet från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken.

Så långt har vi kommit

Storymap hela.jpg

Vill du se hur långt vi kommit med tunneln? Eller vill du ha en prognos för när vi kommer till ditt område? Klicka vidare till vår framdriftskarta för att följa arbetet i detalj.

Nyheter

Nattarbete nödvändigt i Mälarpassagen

2024-06-12 Sprängningarna under Mälaren är nu i en särskilt känslig fas i en så kallad svaghetszon. Därför behöver vi av säkerhetsskäl ha möjlighet att arbeta i Mälarpassagen dygnet runt.

Så här gör nya avloppstunneln Mälaren renare

2024-05-21 Visste du att en av fördelarna med den nya avloppstunneln är att vattnet i Mälaren kommer att bli renare? Så här går det till.

Se alla artiklar inom det här ämnet

 

Smedslätten rörgalleri 2022-02-01.webp

SMS före sprängning

Du kan få aviseringar via SMS eller e-post cirka 30 minuter innan vi spränger för avloppstunneln Bromma-Sickla, i Henriksdalsberget och i berget under Hammarbybacken. Här anmäler du dig till tjänsten. Du kan även avanmäla dig.

För dig som bor nära våra arbeten

Omgivningskontroll vid sprängningar

Om vi behöver spränga i ett område gör vi alltid en riskanalys och byggnader i påverkansområdet besiktas av ett oberoende besiktningsföretag.

Buller vid sprängningsarbete

När man borrar och spränger i berg kan det både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vi måste följa de riktlinjer som finns för buller.

Lastbil bergmassor.jpg

Transporter till och från etableringen sker med lastbilar på särskilt anvisade allmänna vägar. Transportvägarna är godkända av Mark- och miljödomstolen.  Entreprenörerna får inte ta någon annan väg. De håller de hastigheter och viktklasser som gäller för den aktuella vägen.

För att störa så lite som möjligt lastas bergmassorna på lastbilar inuti tunnel. 

Bergmassorna transporteras sedan till en krossanläggning. Det är entreprenören som bestämmer vart massorna körs.

När sprängningarna är klara och bergmassorna transporterats bort kommer leveranser av betong till etableringarna.

Förebyggande åtgärder

Åtgärder för att minska påverkan av våra transporter i bostadsområden planerar vi tillsammans med bland annat trafikkontoret i Stockholms stad.

Om våra transporter stör dig

Om du är störd av våra transporter kan du kontakta oss.

Spränggaser Åkeshov.jpg

Efter varje sprängsalva ventileras tunneln för att ge en säker arbetsmiljö i berget. I samband med det kan spränggaser märkas av i omgivningen. Spränggaser känns på lukten och kan märkas som ett rökmoln från tunnelmynningen.

De luftföroreningar som spränggaser medför är begränsade och bedöms inte vara farliga för hälsan eller leda till överskridande av gällande miljökvalitetsnormer.

I spränggaser är den vanligaste gasen som mäts kväveoxider (NOx) som består av kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Det är endast kvävedioxid som finns reglerat i miljökvalitetsnormerna. I spränggaserna förekommer också luftburna partiklar PM10 som jämförs mot normgränsvärden för utomhusluft.

Bedömningen att spränggaser inte är farliga för hälsan är gjord utifrån en lång erfarenhet av hur sprängningar påverkar omgivningen. Det kan ge en kortvarig och övergående förhöjning av kväveoxider. Även om halterna kan stiga vid enstaka tillfällen anses det inte vara någon hälsofara om det inte överskrider normerna för år, dygn och timme.

Om du blir störd av våra arbeten ska du kontakta oss. Vi kommer då ut till dig och gör mätningar på plats. 

Grundregeln är att vi erbjuder ersättningsboende om du får mer än 45 dBA inomhus under mer än en veckas tid. Du kan också ha rätt till tillfällig vistelse dagtid om du jobbar  hemma eller har ett jobb som gör att du behöver sova dagtid.

Ersättningsboende kan vara lägenhetshotell eller andra lägenheter.

När vi spränger anpassar vi våra salvor efter omgivningen. Vibrationsmätare finns uppsatta på flera ställen runt sprängplatsen. Varje byggnad i närheten av sprängplatsen har ett riktvärde för vibrationer som inte får överstigas. Varje sprängsalva mäts noga för att inga värden ska överskridas.

I sättningskänsliga områden mäter vi hela tiden grundvattennivån för att se att inga skadliga sänkningar av grundvattnet sker. Sättningsmätningar på byggnader i området görs flera gånger per år.

Placera ömtåliga saker säkert!

När vi spränger i ditt område kan du känna vibrationer i ditt hus. Se över ditt hem så att ömtåliga saker inte står långt ut på hyllor. Kontrollera att du har säkra krokar till tavlor och annat. Du ansvarar själv för att ha satt upp och placerat ömtåliga föremål på ett ändamålsenligt sätt.

Ersättning vid skador

Det är ovanligt att skador inträffar på grund av sprängningar. Men om det skulle uppstå en skada som du misstänker beror på våra arbeten kan du anmäla det till oss  och ansöka om ersättning.

När vi tagit emot din anmälan skickar vi den vidare till ett oberoende besiktningsföretag. De gör en bedömning av sambandet mellan våra arbeten och den anmälda skadan. Därefter fattas ett beslut av en skadeståndsgrupp på Stockholm Vatten och Avfall. Beslut och underlag skickas sedan till dig.

Skadeanmälan till Stockholm Vatten och Avfall

Skicka ett mejl till framtidensavloppsrening@svoa.se 

I mejlet ska du ha med uppgifter om

 • Namn
 • Adress
 • Våning (om flerfamiljshus)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Beskrivning av skadan, gärna med bifogade bilder.

Miljöarbete under byggtiden

Miljöarbete.jpg

Under byggtiden kommer SFA att påverka miljön, men vårt mål är att genomförandet ska ske med så liten miljöpåverkan som möjligt. Det uppnår vi bland annat genom att ställa miljökrav på våra entreprenörer kopplat till materialval, utformning och arbetsmetoder. Vi följer sedan upp att kraven efterföljs i produktion.

Kontrollprogram beskriver hur vi ska arbeta

Utifrån miljötillståndet har ett kontrollprogram tagits fram som beskriver hur vi arbetar för att uppfylla villkoren. Kontrollprogrammet har godkänts av tillsynsmyndigheten och följs upp genom löpande rapportering till tillsynsmyndigheten.

Krav på entreprenörerna

För att säkerställa att vi uppfyller alla villkor ställer vi krav på våra entreprenörer. Alla krav samlas i en MEG (Miljökrav för entreprenadens genomförande). Vi följer upp kraven, både genom platsbesök och dokumentation.

Om en entreprenör inte följer kraven vidtar vi åtgärder. Ambitionen är att vara bättre än lagkraven och projektet ska ta största miljöhänsyn i alla led, under planeringen, projekteringen och under produktion.

Våra arbeten syns, hörs och märks på olika sätt i omgivningen. De arbetsmoment som påverkar miljön och människor kallas miljöaspekter och det som har störst miljöpåverkan kallas betydande miljöaspekter.

Projektet har identifierat nio betydande miljöaspekter.

1. Luftburet buller, stomljud och vibrationer

Höga bullernivåer uppstår ofta vid bland annat borrning, ovanjordssprängning, schakt, byggventilation och transporter av bergmassor. Ljudnivåernas inverkan kan begränsas genom val av arbetsmetod och utrustning samt genom bullerskyddsåtgärder, till exempel bullerplank.

Luftburet buller och stomljud ska i byggskedet begränsas så att personer som bor, eller bedriver tyst verksamhet, i anslutning till de olika anläggningsdelarna inte utsätts för högre värden än vad som anges i SVOA:s miljötillstånd. Tillfälliga överskridande av värdena accepteras, men om riktvärdena  överskrids under fem dagar i följd eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod erbjuds möjlighet till tillfälligt boende, alternativt tillfällig vistelse.

Lastbilarna måste följa särskilt anvisade vägar. Målet är att transporterna ska störa så lite som möjligt. Avgaser och buller från byggtrafiken beräknas ligga inom gällande riktvärden för luftkvalitetsnormerna i Stockholm.

Åtgärder vidtas för att minimera vibrationer och andra störningar från byggtrafiken, exempelvis genom att fordonen kör sakta på väg ut till de större vägarna.

Läs mer om buller vid sprängningar och riktvärden som gäller

2. Skydd av grundvatten

Under bygg- och driftskedet kommer det att läcka in grundvatten till avloppstunneln. Inläckage av grundvatten kan orsaka sänkta grundvattennivåer.

Om grundvattnet sjunker kan det resultera i sättningar av mark och byggnader. För att minimera denna risk genomförs kontinuerliga kontroller och åtgärder vidtas där det är nödvändigt. Kontroller utförs genom bl.a. grundvattenrör som mäter nivåerna, både automatiskt och manuellt. Exempel på åtgärd som vidtas då nivåerna ligger utanför kraven är för- och efterinjektering och temporär skyddsinfiltration.

3. Hantering av länshållningsvatten i projektet

I samband med byggverksamheten uppstår det länshållningsvatten som består av inläckande grundvatten, nederbörd samt processvatten.

Vattnet kan vara förorenat av exempelvis kväverester från sprängmedel, borrkax, spill från entreprenadmaskiner, sprutbetongrester och injekteringsbruk.

Länshållningsvattnet behandlas med slamavskiljning, sedimentering och oljeavskiljning innan det leds vidare till respektive utsläppspunkt. Det utgående vattnet provtas för att kontrollera att det klarar de riktvärden som gäller. Vid överskridande av riktvärden kan kompletterande rening behöva vidtas.

4. Masshantering

SFA berglastning.webp

Projektet har identifierat vissa riskområden gällande klassning av jord, där ett antal prover tagits avseende föroreningsinnehåll .

Innan schaktstart genomförs kompletterande provtagningar och analyser för klassificering av massorna och vidare hantering av omhändertagande.
För massor som räknas som miljöfarligt avfall sker transport med godkänd transportör till godkänd mottagningsanläggning med tillstånd att ta emot aktuella massor.

Bergmassor får inte mellanlagras ovan mark i projektet utan det körs bort för vidare hantering.

5. Luftföroreningar

Spränggaser Åkeshov.jpg

Luftföroreningar uppkommer främst genom trafiken till och från byggarbetsplatserna samt genom sprängningsarbeten (spridning av spränggaser).

Arbetets karaktär medför risk för damning och nedsmutsning av omgivningen i närheten av arbets- och etableringsområden under torr väderlek samt smuts och lera på angränsande gator vid vått väder.

I samband med sprängningar kan det tillfälligt bli höga koncentrationer av spränggaser, bl.a. kolmonoxid och kväveoxider. Dessa nivåer är inte skadliga för boende eller andra som befinner sig nära arbetsområdet eftersom de blandas ut med luften relativt fort.

För att begränsa damning och nedsmutsning vidtas förebyggande åtgärder som t.ex. rengöring och dammbindning genom vattenbegjutning vid torr väderlek och att tömma lastbilsflak från vatten så att detta inte sprids vidare.

6. Kemiska produkter och byggvaror

Kemiska produkter och byggvaror kan förorena mark-, yt- och grundvatten eller medföra risk för skadlig påverkan på människors hälsa eller miljön.

För att göra medvetna och bättre val av kemikalier och byggvaror i projektet användas Byggvarubedömningen (BVB). I och med det vet vi vad som används och byggs in i vår anläggning.

7. Klimatpåverkan

Vid transporter med fossila drivmedel och vid tillverkning av byggmaterial frigörs klimatpåverkande utsläpp

För att minimera dessa har vi infört krav på att entreprenaderna ska upprätta en klimatkalkyl som anger den klimatbesparing som ska genomföras inom entreprenaden.

Projektet har valt att fokusera på de byggmaterial som bedöms förekomma i störst mängder och ge störst klimatpåverkan inom respektive entreprenad. Exempel på materialgrupper är betong- och cementråvara, stål, asfalt och bergmassor.

8. Avfall och nedsmutsning

Det avfall som uppstår i projektet ska sorteras så långt det är möjligt och hanteras enligt EU:s avfallshierarki, det vill säga projektet ska i första hand minimera avfallet och därefter i följande ordning återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera avfallet.

För att undvika nedsmutsning ska avfallet hanteras i kärl eller låsta skåp som är avsett för innehållet och för att undvika att det sprids

9. Natur- och kulturvärden

Projektets etableringsytor och arbetsområden är lokaliserade till områden som i huvudsak saknar kända miljövärden.I många fall förekommer däremot värden för naturmiljö, kulturmiljö, rekreation eller stadsbild i direkt anslutning till platserna Arbetet planeras med hänsyn till befintliga förutsättningar för att begränsa eventuella skador på naturen och åtgärder som kan behövas är t.ex. skyddsplank instängsling och stödbevattning av vegetation.

När våra arbeten är klara på en plats ska kommer projektet att återställa marken.

Tryckt material, filmer och utskick

broschyrer.jpg

Om Stockholms framtida avloppsrening

Övergripande presentation av projektet Stockholms framtida avloppsrening (4:31)

Ny membranteknik i Henriksdals reningsverk

Om den nya membrantekniken som nu installeras i Henriksdals reningsverk. Så här renas Stockholms avloppsvatten med den nya tekniken. (4:42)

Rundvandring i Henriksdals reningsverk

Följ med på en rundvandring och studiebesök i Henriksdals reningsverk. Så här renas Stockholms avloppsvatten nu och i framtiden (6:26)

Ombyggnad av Sicklaanläggningen

Så här bygger vi ut Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. (4:52)

Ny avloppstunnel från Bromma till Sicklaanläggningen

Så här bygger vi den 14 km långa avloppstunneln från Bromma till Sicklaanläggningen. (4:09)

Så har vi koll på omgivningen när vi spränger

I filmen kan du se hur vi har koll på omgivningen när vi spränger i tättbebyggda områden. (4:27)

Miljötillstånd, utredningar och samråd

Den 14 december 2017 godkände Mark- och miljödomstolen projektets ansökan om miljötillstånd. Hela miljötillståndet finns att läsa här.

Den 14 december 2017 godkände Mark- och miljödomstolen projektets ansökan om miljötillstånd.

I miljötillståndet finns ett antal villkor som projektet måste uppfylla.

Ett villkor angående utsläpp av fosfor överklagades av Naturvårdsverket. Nytt beslut togs av Mark- och miljööverdomstolen den 18 februari 2019. 

Hela miljötillståndet finns att läsa här.

I januari-februari 2023 pågick samråd avseende vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet för nya rötkammare vid Henriksdalsberget. 

Samrådet återkallades och har under våren 2024 gjorts om i ny omfattning.

Information om det nya samrådet hittar du här:

Samrådsunderlag: Utökat samråd Henriksdals reningsverk - bortledning av grundvatten och nya rötkammare

 

 

 

Sickla försedimentering 211026.webp

Pressinformation och bilder

Membranbassäng_20_11_25_2.webp

Stockholms framtida avloppsrening är ett av Stockholm Vatten och Avfalls genom tiderna största projekt. Det går ut på att vi bygger om avloppsreningen i Stockholms stad där Bromma reningsverk läggs ner, en ny 14 kilometer lång avloppstunnel anläggs under Stockholm och leder västerorts avloppsvatten från Bromma till Sicklaanläggningen.

Sicklaanläggningen som är en del av Henriksdals reningsverk ska byggas ut för att klara den ökade mängden avloppsvatten. Därefter leds avloppsvattnet vidare i en befintlig tunnel till Henriksdals reningsverk. Vi uppgraderar Henriksdals reningsverk till att bli ett av världens mest moderna. Här installeras membranteknik som är ett nytt, förbättrat steg i reningsprocessen av avloppsvatten.

Det finns flera miljövinster med projektet. Det renade avloppsvattnet blir ännu renare innan det släpps ut. Vi kommer att kunna rena bort 40 % mer kväve från det renade avloppsvattnet innan det släpps ut igen i Östersjön. Vi kommer att minska de oförutsedda utsläppen vid kraftiga regn, med 50 %. Befintliga slamtransporter i bostadsområden idag i Bromma och Sickla försvinner. Vi får ett renare Östersjön och Mälaren.

 

ST tunnel.jpg

Här hittar du bilder från våra arbeten i Henriksdal, Sickla och den nya avloppstunneln.

In English

Stockholm’s Future Wastewater Treatment

Stockholm's wastewater treatment needs to be renewed to cater to a growing city and to meet increasing environmental standards. With new efficient technology, we will be able to treat more wastewater, ensuring it's cleaner before being released into the Baltic Sea.

To handle Stockholm's rapid population increase and meet future environmental standards, the city's wastewater treatment needs to be updated. With new technology, we will be able to treat more wastewater, making it cleaner before releasing into the Baltic Sea.

Tougher Environmental Standards and More Residents

Stockholm is growing. Every year, more people need to shower, use the toilet, wash, and carry out other activities that produce wastewater. At the same time, Sweden has committed to reducing phosphorus and nitrogen emissions into the Baltic Sea, which contribute to eutrophication. These commitments are regulated by the Baltic Sea Action Plan and the EU's Water Framework Directive. We also need to protect the water in Mälaren, our source for drinking water and a place for recreation.

New Technology Purifies More Water in the Same Space

The Henriksdal wastewater treatment plant and Sickla facility are being transformed into one of the world's most modern facilities, where new technology can treat more wastewater in the same space. The Bromma treatment plant, currently overwhelmed and unable to meet future environmental demands, will be closed. Instead, wastewater from Bromma will be directed through a new tunnel to be purified with the new technology in Henriksdal.

Sjö.jpg

With effective membrane technology at the Henriksdal treatment plant, we will reduce emissions of nitrogen and phosphorus, and eliminate contaminants like microplastics before the water is released into the Baltic Sea.

Reduced Emissions into the Baltic Sea

Nitrogen emissions will be reduced by 40%, while phosphorus emissions, already at a low level, will decrease by approximately 35%. With this new technology, we can meet increasing future environmental standards. Additionally, the membrane technology is a solid foundation for future demands to treat pharmaceutical residues.

Lake Mälaren Will Be Cleaner

Currently, heavy rainfall results in the overflow and release of untreated wastewater into Lake Mälaren. The new wastewater tunnel will eliminate several discharge points, improving Mälaren's water quality.

No Malodorous Sludge in Residential Areas

Another benefit is the elimination of foul-smelling sludge handling near residential areas in Åkeshov and Hammarby Sjöstad.

membraninstallation.jpg

The Henriksdal treatment plant is being upgraded and optimized with membrane technology. New facilities are being constructed for sludge handling and power supply. With these enhancements, the plant will be well-prepared for future requirements.

New Biological Treatment with Membrane Technology

In the biological treatment phase, organic material and nitrogen are removed with the help of microorganisms. By retrofitting our existing process to membrane bioreactors (MBR), we can increase treatment capacity without enlarging the tank volume.

Old sedimentation tanks, where biological sludge is separated from the treated wastewater, are being transformed into a modern membrane facility which is much more efficient. This will more than double the sludge content in bio-tanks, doubling purification capacity. The new process also reduces outgoing levels of nitrogen, phosphorus, and organic materials to meet stricter purification requirements. The membranes also remove microplastics, bacteria, and a significant portion of viruses from the water phase. The renovation is conducted in stages, keeping the plant operational throughout.

 

Digital guided visit to the waste water treatment plant

 

New Sludge Treatment

The remaining sludge, which contains significant energy, can be digested to produce biogas. As we prepare to treat more wastewater in Henriksdal in the future, the sludge treatment also needs an upgrade. Therefore, we are building a new facility for sludge thickening and preparing for more efficient digestion at higher temperatures.

Sickla backen.jpg

The Sickla facility, located under Hammarbybacken, is set for expansion. 530,000 m³ of solid rock will be blasted out for a facility to house coarse purification, sand trapping, and primary sedimentation. Sickla facility, part of the Henriksdal treatment plant, is also undergoing expansion and modernization. The new facility will house coarse purification, sand traps, and primary sedimentation. Wastewater from Västerort and Söderort will undergo initial purification stages at the Sickla facility before being forwarded to Henriksdal for further purification with the new membrane technology.

Karta Tunnelsträckningen med etableringar.png

A 14-kilometer tunnel is being built under Stockholm to transport wastewater from the Bromma treatment plant to the Sickla facility under Hammarbybacken. Once completed, wastewater from Bromma and Västerort will be treated using the new membrane technology at the Henriksdal treatment plant, ensuring it's even cleaner before being released into the Baltic Sea.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Stockholms framtida avloppsrening

Telefon: 0852212880

E-post: framtidensavloppsrening@svoa.se