Till sidans huvudinnehåll

Om- och utbyggnad av Sicklaanläggningen

Sicklaanläggningen ligger insprängt i berget under Hammarbybacken. Anläggningen ska byggas till. 530 000 m³ fast berg ska sprängas ut för en anläggning som ska rymma grovrening, sandfång samt försedimentering.

Start:
2019
Förväntas klart:
2026
Plats:
Sicklaanläggningen under Hammarbybacken
Område:
Skarpnäck

Vad?

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk. Anläggningen ska byggas till och moderniseras. Den nya anläggningen ska rymma grovrening, sandfång och försedimentering.

Varför?

Avloppsvattnet från Västerort och Söderort ska här genomgå de första reningsstegen innan det leds vidare till Henriksdal, för att där renas med den nya reningstekniken.

Nuläge

Sprängningsarbetet beräknas vara helt klart hösten 2023. Bygg- och betongarbeten har påbörjats inne i anläggningen. En kilometer av avloppstunneln är utsprängd, markarbeten pågår.

Det här bygger vi i Sicklaanläggningen

 • En ny inloppstunnel från Bromma anläggs.
 • Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder.
 • Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt.
 • Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning.
 • Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden.
 • Installation av utrustning för luktreducering.

En kilometer av den nya avloppstunneln

Vi bygger även en kilometer av den nya avloppstunneln från Sicklaanläggningen.

Så här långt har vi kommit

Storymap hela(2).jpg

Tidplan Sickla

Sprängningsarbeten arbeten för den nya anläggningen i berget. 

 

För dig som bor nära

ersättningsboende webb.jpg

Du som berörs av störande stomljud över Naturvårdsverkets riktlinjer kan vid behov få tillgång till ett ersättningsboende. Om du blir störd av våra arbeten ska du kontakta oss. Vi kommer då ut till dig och gör mätningar på plats.

Grundregeln är att boende som får mer än 45 dBA inomhus under mer än en veckas tid erbjuds ersättningsboende eller möjlighet till tillfällig vistelse dagtid. Även du som till exempel jobbar hemma eller har ett jobb som gör att du behöver sova dagtid kan du vara berättigad.

Ersättningsboende kan vara lägenhetshotell eller andra lägenheter.

När vi spränger anpassar vi våra salvor efter omgivningen. Vibrationsmätare finns uppsatta på flera ställen runt sprängplatsen. Varje byggnad i närheten av där vi spränger har ett riktvärde för vibrationer som inte får överstigas, och varje sprängsalva mäts noga för att se att inga värden överskrids.

I sättningskänsliga områden mäter vi hela tiden grundvattennivån för att se att inga skadliga grundvattensänkningar sker när tunnlarna byggs, och sättningsmätningar på byggnader i området görs flera gånger per år.

Det är ovanligt att skador inträffar på grund av sprängningar. Om det ändå skulle uppstå en skada som du misstänker beror på våra arbeten kan du anmäla det till oss, så görs en skadeutredning av ett oberoende besiktningsföretag för att se om det finns något samband.

Placera ömtåliga saker säkert!

När vi spränger i ditt område kan du känna vibrationer i ditt hus. Se över ditt hem så att ömtåliga saker inte står långt ut på hyllor och att du har säkra krokar till tavlor och annat. Du ansvarar själv för att ha satt upp och placerat ömtåliga föremål på ett ändamålsenligt sätt.

Ersättning vid skador

Om du upptäcker en skada på din fastighet eller annan egendom efter att vi har sprängt i ditt område kan du anmäla din skada och ansöka om ersättning.

När vi tagit emot din anmälan skickar vi den vidare till ett oberoende besiktningsföretag som gör en bedömning av sambandet mellan våra arbeten och den anmälda skadan. Därefter fattas ett beslut av en skadeståndsgrupp på Stockholm Vatten och Avfall. Beslut och underlag skickas sedan till dig.

Skadeanmälan till Stockholm Vatten och Avfall

Skicka ett mejl till framtidensavloppsrening@svoa.se 

I mejlet ska du ha med uppgifter om

 • Namn
 • Adress
 • Våning (om flerfamiljshus)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Beskrivning av skadan, gärna med bifogade bilder.

SMS innan sprängning

Du kan få aviseringar via SMS eller e-post cirka 30 minuter innan vi spränger: Anmäl dig via länken.

Omgivningskontroll vid sprängningar

Om vi behöver spränga i ett område gör vi alltid en riskanalys och byggnader i påverkansområdet besiktas av ett oberoende besiktningsföretag.

Buller vid sprängningsarbete

När man borrar och spränger i berg kan det både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vi måste följa de riktlinjer som finns för buller.