Till sidans huvudinnehåll

Ny avloppstunnel Bromma - Sicklaanläggningen

En 14 kilometer lång tunnel byggs under Stockholm för att leda avloppsvattnet från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. När tunneln är klar kan avloppsvattnet från Bromma och Västerort renas med ny membranteknik i Henriksdals reningsverk och bli ännu renare innan det släpps ut i Östersjön.

Start:
2020
Förväntas klart:
2026
Område:
Skarpnäck, Hägersten-Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör, Bromma

Vad?

Vi bygger en ny avloppstunnel ca 30-90 meter under marken från Åkeshov i Bromma till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken.

Varför?

Avloppsvattnet från Västerort ska renas i Henriksdals reningsverk, som byggs om med ny teknik för att kunna rena avloppsvattnet mer effektivt innan det släpps ut i Östersjön.

Om avloppstunneln

Henriksdals reningsverk byggs nu om med toppmodern membranteknik som lever upp till framtidens miljökrav. Med nya tekniken minskas utsläppen av kväve och fosfor och vi kan rena bort mikroplaster och andra partiklar.

Det finns inte möjlighet att bygga ut Bromma reningsverk med den nya tekniken. Därför ska Bromma reningsverk läggas ned och avloppsvattnet från västerort leds istället i en tunnel till Henriksdals reningsverk för att renas med den nya membrantekniken.

Tunnelfakta

Huvudtunneln har en area på 21 m2. Den är cirka 4,5 meter bred och 5 meter hög. Tunneln börjar på nivån minus 27 meter (d.v.s. 27 meter under havet) i Åkeshov och följer sedan en fallande linje fram till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken, där nivån ligger på minus 43 meter. Tunneln sluttar med 1 promille, vilket innebär 1 meter per kilometer. Tunnelns lutning gör att avloppsvattnet kan rinna med självfall hela vägen till Sickla.

Tunneln dyker under Mälarens botten till sin lägsta nivå, 90 meter under havsnivån. För att undvika sedimentation på den lägsta nivån, leds avloppsvattnet på den här sträckan genom ett antal rör i tunneln. Rören kan på så vis, löpande spolas rena från avlagringar och slam.

 

Huvudtunneln i genomskärning

Från Åkeshov till Smedslätten (Brommatunneln) och från Eolshäll till Sickla (Söderortstunneln) leds avloppsvattnet i en tunnel som är cirka 21 kvadratmeter i genomskärning.

Skissen ovan visar en genomskärning av den planerade huvudtunneln där vattnet kommer att flöda fritt. Tunneln har en lutning på 1 promille, alltså en meter per tusen meter, för att vattnet ska rinna med självfall hela vägen. Tunneln har en v-formad botten för att underlätta vattenflödet.

 

Mälarpassagen i genomskärning

När tunneln passerar under Mälaren från Smedslätten till Eolshäll byggs en större tunnelsektion och avloppsvattnet dras i rörledningar.

Vattnet spolas via en pumpstation vid Smedslätten och flödar med hjälp av hävertprincipen vidare under Mälaren till Eolshäll. Tunneln ser annorlunda ut under Mälaren, se genomskärning i skiss ovan.

För att undvika att det samlas för mycket sediment, det vill säga att avlagringar fastnar på den lägsta nivån, under Mälarpassagen, leds avloppsvattnet på den här sträckan genom ett antal rör i tunneln. Rören kan på så vis löpande spolas rena från avlagringar och slam.

 

Arbets- och servicetunnel i genomskärning

Avloppstunneln behöver ha ett antal arbets- och servicetunnlar för att kunna bygga tunneln och för att sedan kunna utföra service på huvudtunneln. Dessa tunnlar har olika tvärsnitt.

Borrning och sprängning

Metoden som används för tunnelbygget är borrning och sprängning, vilket är den vanligaste metoden att forcera berg i Sverige.

Arbetet följer en produktionscykel som utförs under en vecka. Förenklat kan den beskrivas så här:

 1. Injektering: För att minimera att grundvatten läcker in borras långa borrhål i berget kring tunneln och tätas sedan med betong. Borrandet ger upphov till ett stomljud, men tätningsarbetet är tyst.Illustratio: Borrning för injekteringIllustration. Injektering
 2. Salvborrning: Fem meter långa borrhål borras i tunnelns front. Borrningarna ger upphov till stomljud.Illustration: Borrning för spränghål
 3. Laddning och sprängning: Borrhålen laddas med sprängämnen och sprängningen genomförs, vilket ger upphov till buller och vibrationer.Illustration: Laddning av spränghålIllustration: Sprängning
 4. Ventilering, lastning och transport: Tunneln ventileras för att få bort spränggaser. Fläktarna kan höras i närheten av etableringsområdet. Därefter börjar man lasta bergmassorna på lastbilar, det momentet sker i tunneln och är inte störande för omgivningen. Transporterna går med lastbil på särskilt anvisade vägar för att störa så lite som möjligt.Illustration: Utlastning
 5. Skrotning och bergförstärkning: Som ett sista moment i produktionscykeln skrotas den nya tunneldelen, vilket innebär att en hydraulhammare knackar på berget för att få loss löst berg. För att tunneln ska bli stabil och säker utförs också en bergförstärkning. Båda dessa moment ger upphov till stomljud.Illustration: Hydrolisk skrotning

Illustration: Manuell skrotningIllustration: Förstärkning bergbultar

Illustrationer: Tomas Öhrling, 2014

 

Hantering av bergmassor

Efter varje sprängning måste bergmassor knackas bort med hammare, så kallad skrotning.

Bergmassorna lastas på lastbilar och körs bort för hantering. Lastbilar kör på bestämda utfartsvägar från arbetsplatsen. Därefter bestämmer entreprenören vart massorna ska transporteras vidare.

Nyheter

Så här gör nya avloppstunneln Mälaren renare

2024-05-21 Visste du att en av fördelarna med den nya avloppstunneln är att vattnet i Mälaren kommer att bli renare? Så här går det till.

Nattarbeten i Mälarpassagen, Eolshäll

2023-11-15 Vi är nu ute ur svaghetszonen i Smedslätten, men i Eolshäll behöver vi ibland spränga på nätterna ännu en tid framöver.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Tidplan

Under våren 2020 uppförs byggetableringarna på fem platser - Åkeshov, Smedslätten, Eolshäll och Liljeholmen. I slutet av 2020 uppförs den sista etableringen vid Gullmarsplan. 

2020: Arbetstunnlar börjar byggas i Åkeshov, Smedslätten, Eolshäll och Liljeholmen. Avloppstunneln drivs också fram från Sicklaanläggningen mot Hammarbyhöjden.

2021: En arbetstunnel börjar byggas norr om Gullmarsplan.

2022: Mälarpassagen mellan Smedslätten och Eolshäll börjar byggas

Sommar 2024: Sprängningar klara i Bromma

Hösten 2024: Sprängningar klara i Hägersten, Årsta och Hammarbyhöjden.

Början 2025: Sprängningar klara i Mälarpassagen

På vår webbkarta kan du följa hur långt vi kommit med tunneln just nu

Betong- och rörarbeten utförs i tunneln. En betongbotten gjuts i tunneln och avloppsledningar installeras i Mälarpassagen. 

Avloppstunneln tas i bruk och avloppsvattnet från Bromma och Västerort renas med modern membranteknik i Sicklaanläggningen och Henriksdals reningsverk.

Så här långt har vi kommit

Storymap hela.jpg

Vill du se hur långt vi kommit med tunneln? Eller vill du ha en prognos för när vi kommer till ditt område? Klicka vidare till vår framdriftskarta för att följa arbetet i detalj.

SMS före sprängning

Eolshäll laddning 201208-4.webp

Du kan få aviseringar via SMS eller e-post cirka 30 minuter innan vi spränger för avloppstunneln Bromma-Sickla. 

Arbetsområden – här bygger vi tunneln

Eolshäll september 2020_1.jpg

Avloppstunneln byggs från sex platser samtidigt för att minska byggtiden.

Etableringen i Åkeshov

Vid Åkeshovsvägen mittemot Äppelvikens ridskola har vi ett etableringsområde under tiden vi bygger avloppstunneln. Genom tunnelmynningen på platsen har vi byggt en arbetstunnel där vi tar ut bergmassor under byggtiden. 

Åkeshov.jpg

Aktuellt

Sprängningarna för avloppstunneln sker nu ca 28 meter under Mälarens nivå. Tunnelfronten följer strandkanten utmed Grönviksvägen. 

Arbetstider

Våra arbetstider är vardagar kl 7-22. Tysta arbeten som inte stör omgivningen kan ske inne i tunneln även andra tider. Vi har tillstånd att köra lastbilstransporter till och från etableringen i Åkeshov även nattetid för att minska trafiken dagtid, då fler rör sig i området.

Tidplan Åkeshov

Etablering av arbetsområdet vid Åkeshovsvägen. På etableringen placeras byggbodar och maskiner som behövs för att bygga tunneln

Arbetstunneln sprängs fram till avloppstunnelns nivå.

Tunneln sprängs fram från Åkeshov via Nockeby och utmed strandkanten vid Grönviksvägen. 2024 möter den tunneln som drivs fram från Smedslätten och ett genomslag görs. 

Betong- och installationsarbeten pågår i tunneln. 

Arbetet med tunneln i Åkeshov är klart. Etableringen tas bort och området återställs i samråd med markägaren.

Informationsbrev

Här kan du ladda ner de senaste informationsutskicken vi skickat ut till hushåll i närheten av tunnelsträckningen i Åkeshov och Nockeby.

Etableringen i Smedslätten

Vid pulkabacken söder om Alviksvägen har vi ett etableringsområde under tiden vi bygger avloppstunneln. Etableringen kommer att finnas kvar på platsen till 2027.

Smedslätten etablering.webp

Från nordöstra hörnet av Ålstensängen fram till foten av pulkabacken söder om Alviksvägen har vi ett etableringsområde med byggbodar, fordon och material som behövs för arbetet. Genom tunnelmynningen bygger vi en arbetstunnel där bergmassor transporteras ut under byggtiden. 

Vi har byggt en tillfällig gångväg bakom etableringen för att det ska gå lätt att ta sig till pulkabacken under byggtiden.

Aktuellt

Arbete i svaghetszon i Mälarpassagen: Nu går vi igenom en svaghetszon i Mälarpassagen, vilket innebär att vi ibland, av säkerhetsskäl, kan behöva arbeta dygnet runt i den del av tunneln som sprängs från Eolshäll. Det innebär att vi vid enstaka tillfällen kan behöva spränga i Mälarpassagen på natten. Läs mer här

Vi beräknar att vara helt klara med sprängningarna i Bromma under sommaren 2024.

Arbetstider

Våra arbetstider är generellt vardagar kl 7–22 och lördagar 9-17 då vi borrar, spränger och utför annat arbete på etableringen. Tysta arbeten pågår även vissa nätter och söndagar. På nätterna rör sig inga maskiner ovan jord och arbetet ska inte störa omgivningen. 

Arbetsområde för skorsten i Ålstensskogen

skorsten-smedslatt2.jpg

I Ålstensskogen väster om Ålstens skogsväg ska vi bygga en 30 meter hög skorsten för att ventilera luften från avloppstunneln. Ventilation behövs för att skapa ett lätt undertryck i tunneln så att avloppslukt inte sprids via schakt eller servicetunnlar. Luften kommer att renas med hjälp av fotooxidation och aktiverat kolfilter och är helt luktfri när den släpps ut.

Tidplan Smedslätten

Vi sätter upp en byggetablering vid Ålstensängen/Alviksvägen. På etableringen sätter vi byggbodar och maskiner som behövs för arbetet.

Vi spränger fram arbets- och servicetunnlar ner till avloppstunnelns nivå. 

Avloppstunneln sprängs fram under Mälaren och utmed strandkanten förbi Ålstens brygga. 2024 möter den tunneln som byggs från Åkeshov i ett genomslag. 

En ventilationsskorsten byggs i Ålstensskogen.

Betong och rörarbeten i tunneln. 

Tunneln är klar att tas i bruk. Arbeten med tunnelmynning/portal vid Alviksvägen. Därefter rivs etableringen och platsen återställs i samråd med markägaren.

Informationsbrev

Här kan du ladda ner de senaste informationsutskicken vi skickat ut till hushåll i närheten av tunnelsträckningen i Smedslätten och Ålsten.

Etableringen i Eolshäll

På Axelsbergs bollplan söder om Hägerstens allé har vi ett etableringsområde där vi byggt en arbetstunnel till avloppstunneln. Etableringen kommer att finnas kvar på platsen till och med 2027.

Eolshäll.jpg

Halva fotbollsplanen, parkeringsplatsen och ytan mellan planen och skogen tas i anspråk under byggtiden. En 7-mannaplan finns enligt överenskommelse med Stockholms stad kvar under hela byggtiden. 

Aktuellt

Tunneln drivs nu åt två håll: Österut mot Aspudden och norrut under Mälaren.

Vi arbetar nu i en svaghetszon i Mälarpassagen, vilket innebär att vi ibland, av säkerhetsskäl, kan behöva arbeta dygnet runt. Det innebär också att vi vid enstaka tillfällen kan behöva spränga i Mälarpassagen på natten. Läs mer här

Arbetstider

Våra arbetstider är vardagar kl 7-22, och lördagar 9-17 då vi borrar, spränger och utför annat arbete på etableringen. Tysta arbeten (under 30 dBA) kan förekomma även på andra tider. I de fall nattarbete pågår sker det helt inne i tunneln och ska inte störa omgivningen. I möjligaste mån undviker chaufförerna rusningstrafiken.

Tidplan Eolshäll

En arbetstunnel byggs från marknivå ner till avloppstunnelns nivå. 

Etablering på östra halvan av Axelsbergs bollplan. På etableringen placerar vi byggbodar och maskiner som behövs för arbetet. 

Avloppstunneln sprängs fram på tre fronter: Österut mot Örnsberg, norrut under Mälaren och västerut mot Eolshälls pumpstation. 

2023: Avloppstunneln är utsprängd till Eolshälls pumpstation. 

Hösten 2024: Avloppstunneln möter tunneln som byggs från andra sidan Mälaren på 90 meters djup. Den möter också tunneln som byggs från Liljeholmen vid Vinterviken. 

Betong- och rörinstallationer i tunneln. 

Tunneln är klar att tas i bruk. Etableringen rivs och fotbollsplanen återställs. 

Andra planerade byggprojekt i Axelsberg

Informationsbrev

Här kan du ladda ner de senaste informationsutskicken vi skickat ut till hushåll i närheten av tunnelsträckningen i Hägersten.

Etableringen i Liljeholmen

I korsningen Hägerstensvägen-Södertäljevägen har vi ett etableringsområde där vi byggt en arbetstunnel ner till avloppstunneln. Etableringen kommer att finnas kvar på platsen till 2027.

Liljeholmen.jpg

Etableringsområdet ligger där Hägerstensvägen möter Södertäljevägen. På området finns byggbodar, fordon och material som behövs för arbetet.

Aktuellt

Avloppstunneln drivs nu fram åt två håll ca 35-40 meter under Mälarens nivå: Västerut mot Aspudden och österut mot Årstaskogen. 

Lastbilar korsar cykelbanan

Under hela byggtiden kan cyklar passera på cykelbanan utanför etableringen. Lastbilar med sprängmassor behöver dock köra in och ut från etableringen och korsar då cykelbanan. När en lastbil passerar stängs grindar som stoppar gång- och cykeltrafiken en kort stund. Det är för att inga olyckor ska kunna ske.

Arbetstider

Våra arbetstider är vardagar kl 7-22. Tysta arbeten som inte stör omgivningen kan ske inne i tunneln även andra tider. Vi har tillstånd att köra lastbilar till och från etableringen nattetid för att minska trafiken dagtid, då fler rör sig i området.

Tidplan

Vi anlägger en byggetablering vid Södertäljevägen/Hägerstensvägen. På etableringen placerar vi byggbodar och maskiner som behövs för arbetet. 

Vi bygger en arbetstunnel från marknivå ner till avloppstunnelns nivå.

SFA Första sprängningen Liljeholmen 2020

 

Tunneln drivs fram åt två håll. Västerut mot Aspudden och Vinterviken samt österut mot Årstadal och Årstaskogen. 

2024 görs genomslag och tunneln möter de delar av avloppstunneln som byggts från Eolshäll och Gullmarsplan.

Vi gör betong- och installationsarbeten i tunneln. 

Avloppstunneln är redo att tas i bruk. Etableringen rivs och området återställs i samråd med markägaren.

Informationsbrev

Här kan du ladda ner de senaste informationsutskicken vi skickat ut till hushåll i närheten av tunnelsträckningen i Liljeholmen, Aspudden och Årstadal.

Etableringen vid Gullmarsplan

I skogssluttningen vid Sundstabacken norr om Gullmarsplan har vi ett etableringsområde där vi byggt en arbetstunnel ner till avloppstunneln. På området placerar vi byggbodar, fordon och material som behövs för arbetet. Etableringen kommer att finnas kvar på platsen till 2027.

Gullmarsplan.jpg

Etableringsområdet ligger i skogsbacken vid Sundstabacken söder om Sundsta gård samt under Skanstullsbron. 

Aktuellt

Avloppstunneln drivs fram ca 40 meter under Mälarens nivå – västerut under Årstaskogen och österut mot Gullmarsplan och Hammarbyhöjden.

Arbetstider

Våra arbetstider är helgfria vardagar kl 7-22. På fredagar avslutas arbetet vanligtvis redan kl 19.00. Transporter till och från området kan även ske nattetid

Tidplan

Vi bygger en etablering vid Sundstabacken norr om Gullmarsplan. På etableringen placerar vi byggbodar och maskiner som behövs för arbetet. 

En arbetstunnel byggs från marknivå ner till avloppstunnelns nivå.

 

Tunneln drivs fram åt två håll: Österut mot Gullmarsplan och Hammarbyhöjden, samt västerut under Årstaskogen. 2024 görs genomslag till de tunnlar som byggts från Hammarbybacken och Liljeholmen. 

Betong- och installationsarbeten genomförs i tunneln. 

Tunneln är klar att tas i bruk. Etableringen vid Sundstabacken rivs och området återställs i samråd med markägaren.

Informationsbrev

Här kan du ladda ner de senaste informationsutskicken vi skickat ut till hushåll i närheten av tunnelsträckningen i Årsta och Johanneshov.

För dig som bor nära våra arbeten

Omgivningskontroll vid sprängningar

Om vi behöver spränga i ett område gör vi alltid en riskanalys och byggnader i påverkansområdet besiktas av ett oberoende besiktningsföretag.

Buller vid sprängningsarbete

När man borrar och spränger i berg kan det både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vi måste följa de riktlinjer som finns för buller.

Lastbil bergmassor.jpg

Transporter till och från etableringen sker med lastbilar på särskilt anvisade allmänna vägar. Transportvägarna är godkända av Mark- och miljödomstolen.  Entreprenörerna får inte ta någon annan väg. De håller de hastigheter och viktklasser som gäller för den aktuella vägen.

För att störa så lite som möjligt lastas bergmassorna på lastbilar inuti tunnel. 

Bergmassorna transporteras sedan till en krossanläggning. Det är entreprenören som bestämmer vart massorna körs.

När sprängningarna är klara och bergmassorna transporterats bort kommer leveranser av betong till etableringarna.

Förebyggande åtgärder

Åtgärder för att minska påverkan av våra transporter i bostadsområden planerar vi tillsammans med bland annat trafikkontoret i Stockholms stad.

Om våra transporter stör dig

Om du är störd av våra transporter kan du kontakta oss.

Spränggaser Åkeshov.jpg

Efter varje sprängsalva ventileras tunneln för att ge en säker arbetsmiljö i berget. I samband med det kan spränggaser märkas av i omgivningen. Spränggaser känns på lukten och kan märkas som ett rökmoln från tunnelmynningen.

De luftföroreningar som spränggaser medför är begränsade och bedöms inte vara farliga för hälsan eller leda till överskridande av gällande miljökvalitetsnormer.

I spränggaser är den vanligaste gasen som mäts kväveoxider (NOx) som består av kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Det är endast kvävedioxid som finns reglerat i miljökvalitetsnormerna. I spränggaserna förekommer också luftburna partiklar PM10 som jämförs mot normgränsvärden för utomhusluft.

Bedömningen att spränggaser inte är farliga för hälsan är gjord utifrån en lång erfarenhet av hur sprängningar påverkar omgivningen. Det kan ge en kortvarig och övergående förhöjning av kväveoxider. Även om halterna kan stiga vid enstaka tillfällen anses det inte vara någon hälsofara om det inte överskrider normerna för år, dygn och timme.

Om du blir störd av våra arbeten ska du kontakta oss. Vi kommer då ut till dig och gör mätningar på plats. 

Grundregeln är att vi erbjuder ersättningsboende om du får mer än 45 dBA inomhus under mer än en veckas tid. Du kan också ha rätt till tillfällig vistelse dagtid om du jobbar  hemma eller har ett jobb som gör att du behöver sova dagtid.

Ersättningsboende kan vara lägenhetshotell eller andra lägenheter.

När vi spränger anpassar vi våra salvor efter omgivningen. Vibrationsmätare finns uppsatta på flera ställen runt sprängplatsen. Varje byggnad i närheten av sprängplatsen har ett riktvärde för vibrationer som inte får överstigas. Varje sprängsalva mäts noga för att inga värden ska överskridas.

I sättningskänsliga områden mäter vi hela tiden grundvattennivån för att se att inga skadliga sänkningar av grundvattnet sker. Sättningsmätningar på byggnader i området görs flera gånger per år.

Placera ömtåliga saker säkert!

När vi spränger i ditt område kan du känna vibrationer i ditt hus. Se över ditt hem så att ömtåliga saker inte står långt ut på hyllor. Kontrollera att du har säkra krokar till tavlor och annat. Du ansvarar själv för att ha satt upp och placerat ömtåliga föremål på ett ändamålsenligt sätt.

Ersättning vid skador

Det är ovanligt att skador inträffar på grund av sprängningar. Men om det skulle uppstå en skada som du misstänker beror på våra arbeten kan du anmäla det till oss  och ansöka om ersättning.

När vi tagit emot din anmälan skickar vi den vidare till ett oberoende besiktningsföretag. De gör en bedömning av sambandet mellan våra arbeten och den anmälda skadan. Därefter fattas ett beslut av en skadeståndsgrupp på Stockholm Vatten och Avfall. Beslut och underlag skickas sedan till dig.

Skadeanmälan till Stockholm Vatten och Avfall

Skicka ett mejl till framtidensavloppsrening@svoa.se 

I mejlet ska du ha med uppgifter om

 • Namn
 • Adress
 • Våning (om flerfamiljshus)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Beskrivning av skadan, gärna med bifogade bilder.

enskededalen.webp

Ersättning om tunneln dras under din fastighet

Innan vi börjar bygga tunneln tecknar vi avtal om markupplåtelse med de fastighetsägare som har mark utmed tunnelsträckningen. Markupplåtelseavtalet reglerar bland annat precis var tunneln ska gå och vilken ersättning markägaren får.
Fastighetsägare får en engångsersättning

Om tunneln ska dras under din fastighetsmark får du en engångsersättning av Stockholm Vatten och Avfall. Först gör våra konsulter en bedömning av hur mycket intrånget på din fastighet är värt. Sedan lämnar vi ett erbjudande om ersättning till dig. Principerna för ersättningen regleras i Expropriationslagen som säger att fastighetsägaren ska få en engångsersättning utifrån en bedömd marknadsvärdeminskning plus ett påslag om 25 procent. I markupplåtelseavtalet vi erbjuder höjer vi dessutom det beloppet med 20 procent.

Vi ersätter också eventuella skador som kan uppstå när tunneln byggs.

Markupplåtelseavtal – hur går det till?

När det blir dags att teckna avtal bjuder vi in de markägare som berörs till möten där vi bland annat informerar om markupplåtelseavtalet. Vi informerar även om de principer som styr när vi värderar och ersätter tunnelns intrång. Vi tar kontakt med varje enskild markägare via brev eller personliga besök för att presentera markupplåtelsehandlingar. Där ingår markupplåtelseavtal, värdering, och ersättning. Vi strävar alltid efter att komma överens med dig som markägare.

Genom att underteckna ett markupplåtelseavtal godkänner du att tunneln får byggas enligt en bestämd sträckning på din fastighet. Markupplåtelseavtalet ger Stockholm Vatten och Avfall rätt att bygga och förvalta tunneln.

I avtalet regleras vilka villkor som ska gälla när vi som ledningsägare tar marken i anspråk. Där regleras också vilka ersättningsprinciper som ska gälla för intrång och reglering av eventuella skador.

Med markupplåtelseavtalen som grund ansöker Stockholm Vatten och Avfall om ledningsrätt hos Lantmäteriet. Ledningsrätten innebär att marken upplåts för ledningen för all framtid.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Stockholm Vatten och Avfall strävar alltid efter att komma överens med markägaren om markupplåtelse och ersättning för intrång.

Om du väljer att inte teckna markupplåtelseavtal med oss lämnas frågan över till Lantmäteriet för beslut. Du kan också välja att skriva under markupplåtelseavtalet med oss utan att acceptera ersättningen vi erbjuder. I så fall är vi överens om alla andra villkor i avtalet och det är enbart frågan om ersättning som hänskjuts till Lantmäteriet.

Du kan få ersättning för energiförlust i bergvärmebrunnen

Utmed tunnelsträckningen finns ett antal fastigheter som har energibrunnar som kan påverkas av bygget i olika utsträckning. Alla som kan få energiförluster i sina brunnar ersätts för det.

Stockholm Vatten och Avfall har kartlagt ett område där det finns energibrunnar som kan påverkas av en grundvattenavsänkning som är större än 1 meter. För de allra flesta energibrunnarna handlar det om en liten grundvattensänkning på en eller några få meter.

Påverkansområdet definieras som ett område där grundvattennivån kan sjunka en meter eller mer i en bergborrad brunn. Stockholm Vatten och Avfall har med hjälp av kända register kartlagt alla energibrunnar inom påverkansområdet och beräknat hur tunneln kan påverka grundvattennivån i brunnarna. Utifrån kartläggningen har Stockholm Vatten och Avfall föreslagit en ersättning till varje fastighetsägare baserat på hur mycket grundvattennivån skulle kunna sjunka i brunnen.

Så här får du ersättning för din energibrunn

Om du har en energibrunn inom påverkansområdet kan du få ersättning utbetald. Den 26 april 2022 fattade Mark- och miljödomstolen beslut om förslaget till ersättning. Stockholm Vatten och Avfall har därefter betalat ersättning till alla som har rätt till det.

Fastigheter som ligger allra närmast tunneln med energibrunnar som påverkas avsevärt (ett fåtal) har tidigare blivit kontaktade av Stockholm Vatten och Avfall för att teckna individuella avtal om ersättning.

Hur kan jag veta att energiförlusten i min energibrunn beräknas på rätt sätt?

Alternativet till att göra beräkningar är att installera kontrollbrunnar i närheten av samtliga befintliga energibrunnar inom påverkansområdet och mäta hur tunneln faktiskt påverkar grundvattnet i brunnarna. Men att installera nya mätbrunnar och göra mätningar kan innebära relativt stora ingrepp på en tomt, och att mäta faktisk avsänkning som maximalt är en meter är osäkert. I de flesta fall kommer avsänkningen av grundvattnet att vara så liten att den inte går att påvisa. Det skulle innebära att ingen ersättning alls skulle utbetalas. Därför är den föreslagna ersättningsmodellen, som med marginal bygger på ett "värsta scenario", den mest fördelaktiga för varje fastighetsägare.

Kontakt

Stockholms framtida avloppsrening

Telefon: 08-522 128 80

E-post: framtidensavloppsrening@svoa.se