Till sidans huvudinnehåll

Mässtunneln

Grå karta med ett blått streck som visar Mässtunnelns sträckning från Älvsjö till Liljeholmen

För att långsiktigt kunna ta hand om Stockholms avloppsvatten behöver vi bygga en ny avloppstunnel från Älvsjö till Liljeholmen. Tunneln kallas Mässtunneln och kommer avlasta det befintliga avloppssystemet och minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Start:
Dec 2023
Förväntas klart:
2030
Plats:
Älvsjö, Solberga, Västberga, Midsommarkransen, Liljeholmen
Område:
Hägersten-Älvsjö
Utförs av:
Veidekke

Vad?

Vi bygger en avloppstunnel från Stockholmsmässan i Älvsjö genom Solberga, Västberga och Midsommarkransen till Liljeholmen söder om Trekanten.

Varför?

Mässtunneln behövs för att kunna bygga fler bostäder i Älvsjö och minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Nuläge

Vi har börjat spränga ut arbetstunneln i Solberga. Sprängningarna kan märkas i ett stort område.

Avloppstunnel_Sickla_1.webp

Om Mässtunneln

För att Stockholms stad ska kunna bygga fler bostäder runt Stockholmsmässan (exploateringsområde Älvsjö-Örby) behöver vi utveckla avloppssystemet och bygga en ny avloppstunnel som kan avlasta det befintliga avloppssystemet. Tunneln minskar också risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Mässtunneln byggs från Stockholmsmässan i Älvsjö till Liljeholmen där den ansluter till avloppstunneln som nu byggs mellan Bromma och Henriksdal inom projektet Stockholms framtida avloppsrening. Mässtunneln blir ca 4 km lång.

En arbetstunnel byggs vid Kontrollvägen i norra Solberga. Sedan byggs tunneln genom att spränga och borra åt två håll.

Tunneln drivs också söderut från Nybohov/Aspudden. Bergmassorna körs då ut via arbetstunneln vid Södertäljevägen/Hägerstensvägen.

Tunneln minskar risken för översvämningar

Med Mässtunneln minskar risken för bräddning (utsläpp av orenat avloppsvatten) och översvämningar. När staden bygger nya bostäder behöver vi bygga ut avloppsledningarna för att de ska räcka till. Med klimatförändringarna kan vi också räkna med fler kraftiga regn. Med en ny avloppstunnel i Söderort kan vi avlasta ledningsnätet så att det inte överbelastas när det regnar mycket.

Flaskhalsar i avloppsnätet i Älvsjö, Västberga och Midsommarkransen

I området nära Mässtunneln finns sex hydrauliska "flaskhalsar" i avloppsnätet. Flaskhalsarna innebär att avloppsledningarna blir överbelastade vid kraftiga regn. Då behöver vi brädda – släppa ut orenat avloppsvatten – för att det inte ska bli översvämningar i källare.

Med Mässtunneln bygger vi bort dessa flaskhalsar och leder istället ner avloppsvattnet i Mässtunneln. Mässtunneln är tillräckligt stor för att fungera som ett magasin där avloppsvattnet kan samlas upp innan det leds vidare för att renas på Henriksdals reningsverk. 

Mäss anslutningspunkter_web.webp

Det ytliga avloppsledningsnätet ansluts till Mässtunneln vid följande sex anslutningspunkter: Mässvägen, Götalandsvägen, Juvelerarvägen, Elektravägen Mikrofonvägen och Bäckvägen.

Ledningar i Enskedefältet avlastas

Vid Bägersta byväg nära Enskedefältet finns en bräddpunkt som snabbt blir överbelastad när det regnar mycket. Delar av vattnet kommer då från Älvsjöområdet. När Mässtunneln är klar kommer det vattnet istället att ledas ner i Mässtunneln innan det når Bägersta byväg.

Enskedefältet har tidvis varit drabbat av översvämningar. Mässtunneln är en del av lösningen för att undvika det.

Karta – här bygger vi Mässtunneln

Mäss-storymap_web.webp

På vår interaktiva webbkarta kan du se ungefär var tunneln ska byggas, hur långt vi kommit just nu och när vi planerar att arbeta i ditt område. 

Tidplan

Inför tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen hölls ett samråd med allmänheten. Bland annat bjuds allmänheten in till ett samrådsmöte den 29 november 2017. 

Ansökan till Stockholms stad om ändring i detaljplanen. 

Läs mer om ärendet på Bygg- och plantjänsten

Beslut om miljötillstånd för Mässtunneln togs i Mark- och miljödomstolen den 19 februari 2021.

Etablering vid Kontrollvägen. Vi hägnar in arbetsytan och gör förberedande arbeten för att bygga en arbetstunnel.

Tunneln sprängs fram norrifrån i Aspudden/Nybohov.

Tunneln drivs fram från Nybohov/Aspudden, söderut mot Västberga.

I februari 2024 börjar vi spränga ovan jord på etableringen vid Kontrollvägen.

I början av april 2024 börjar vi spränga ut tunneln i Solberga. Först driver vi fram en arbetstunnel ner till avloppstunnelns nivå. Sedan spränger vi fram tunneln norrut mot Midsommarkransen och söderut mot Älvsjö.

 

Sprängningarna för Mässtunneln är klara. Tysta arbeten nere i tunneln återstår.

Tunneln är klar att tas i bruk

SMS före sprängning

Du kan få aviseringar via SMS eller e-post cirka 30 minuter innan vi spränger för Mässtunneln. 

Byggetablering vid Kontrollvägen

Etablering kontrollvägen_web.webp

På gräsytan mellan Kontrollvägen, Södertäljevägen och Korpmossevägen har vi en byggetablering. I området finns byggbodar, verkstadstält och arbetsmaskiner. Även söder om Kontrollvägen har vi in ett område med tunnelmynningen för arbetstunneln. Gång- och cykelvägen genom skogen leds om under byggtiden. 

Från tunnelmynningen kör vi ut bergmassor när tunneln börjar byggas. Bergmassorna transporteras via Kontrollvägen ut på Södertäljevägen. 

För dig som bor nära

Omgivningskontroll vid sprängningar

Om vi behöver spränga i ett område gör vi alltid en riskanalys och byggnader i påverkansområdet besiktas av ett oberoende besiktningsföretag.

Buller vid sprängningsarbete

När man borrar och spränger i berg kan det både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vi måste följa de riktlinjer som finns för buller.

Du kan få aviseringar via SMS eller e-post cirka 30 minuter innan vi spränger för Mässtunneln.

Spränggaser Åkeshov.jpg

Efter varje sprängsalva ventileras tunneln eller bergrummet för att ge en säker arbetsmiljö i berget. I samband med det kan spränggaser märkas av i omgivningen. Spränggaser känns på lukten och kan märkas som ett rökmoln från tunnelmynningen.
De luftföroreningar som spränggaser medför är begränsade och bedöms inte vara farliga för hälsan eller leda till överskridande av miljökvalitetsnormer.

I spränggaser är den vanligaste gasen som mäts kväveoxider (NOx) som består av kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Det är endast kvävedioxid som finns reglerat i miljökvalitetsnormerna. I spränggaserna förekommer också luftburna partiklar PM10 som jämförs mot normgränsvärden för utomhusluft.

Bedömningen att spränggaser inte är farliga för hälsan är gjord utifrån en lång erfarenhet av hur sprängningsarbeten påverkar omgivningen, alltså att det kan ge en kortvarig och övergående förhöjning av kväveoxider. Även om halterna kan stiga vid enstaka tillfällen anses det inte vara någon hälsofara om det inte överskrider normerna för år, dygn och timme.

ersättningsboende_webb.jpg

Du som berörs av störande stomljud över Naturvårdsverkets riktlinjer kan vid behov få tillgång till ett ersättningsboende. Om du blir störd av våra arbeten ska du kontakta oss. Vi kommer då ut till dig och gör mätningar på plats.

Grundregeln är att boende som får mer än 45 dBA inomhus under mer än en veckas tid erbjuds ersättningsboende eller möjlighet till tillfällig vistelse dagtid. Även du som till exempel jobbar hemma eller har ett jobb som gör att du behöver sova dagtid kan du vara berättigad.

Ersättningsboende kan vara lägenhetshotell eller andra lägenheter.

Lastbil bergmassor.jpg

Transporter till och från etableringsområdet vid Kontrollvägen/Korpmossevägen sker med lastbilar via Kontrollvägen direkt ut på Södertäljevägen. Transportvägen är godkänd av Mark- och miljödomstolen och entreprenören får inte ta någon annan väg, vilket noga följs upp.

Bergmassorna lastas på lastbilar under jord, inuti tunneln för att störa så lite som möjligt. Lastbilarna  håller de hastigheter och viktklasser som gäller för den aktuella vägen.

Bergmassorna transporteras sedan till en krossanläggning. Det är entreprenören som bestämmer vart massorna körs.

När sprängningarna är klara och bergmassorna transporterats bort kommer leveranser av betong till etableringen.

Förebyggande åtgärder

De åtgärder vi kan göra för att minska påverkan av våra transporter i bostadsområden planerar vi tillsammans med bland annat Trafikkontoret i Stockholms stad.

Om våra transporter stör dig

Om du är störd av våra transporter kan du kontakta oss.

När vi spränger anpassar vi våra salvor efter omgivningen. Vibrationsmätare finns uppsatta på flera ställen runt sprängplatsen. Varje byggnad i närheten av där vi spränger har ett riktvärde för vibrationer som inte får överstigas, och varje sprängsalva mäts noga för att se att inga värden överskrids.

I sättningskänsliga områden mäter vi hela tiden grundvattennivån för att se att inga skadliga grundvattensänkningar sker när tunnlarna byggs, och sättningsmätningar på byggnader i området görs flera gånger per år.

Det är ovanligt att skador inträffar på grund av sprängningar. Om det ändå skulle uppstå en skada som du misstänker beror på våra arbeten kan du anmäla det till oss, så görs en skadeutredning av ett oberoende besiktningsföretag för att se om det finns något samband.

Placera ömtåliga saker säkert!

När vi spränger i ditt område kan du känna vibrationer i ditt hus. Se över ditt hem så att ömtåliga saker inte står långt ut på hyllor och att du har säkra krokar till tavlor och annat. Du ansvarar själv för att ha satt upp och placerat ömtåliga föremål på ett ändamålsenligt sätt.

Ersättning vid skador

Om du upptäcker en skada på din fastighet eller annan egendom efter att vi har sprängt i ditt område kan du anmäla din skada och ansöka om ersättning.

När vi mottagit din anmälan skickar vi den vidare till ett oberoende besiktningsföretag som gör en bedömning av orsakssambandet mellan våra arbeten och den anmälda skadan. Därefter fattas ett beslut av en skadeståndsgrupp på Stockholm Vatten och Avfall. Beslut och underlag skickas sedan till dig.

Skadeanmälan till Stockholms Vatten och Avfall

Skicka ett mejl till masstunneln@svoa.se

I mejlet ska du ha med uppgifter om

  • Namn
  • Adress
  • Våning (om flerfamiljshus)
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Beskrivning av skadan, gärna med bifogade bilder.

Miljötillstånd

Beslut om miljötillstånd för Mässtunneln togs i Mark- och miljödomstolen den 19 februari 2021

Miljötillstånd vid stora projekt

För att bygga och driftsätta en del av stora projekt behöver Stockholm Vatten och Avfall tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen (MMD).

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Telefon: 08-522 128 80

E-post: masstunneln@svoa.se