Till sidans huvudinnehåll

Nya Östbergatunneln

En dagvattentunnel byggs från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken till Saltsjön vid Finnboda. Tunneln ska ta hand om dagvattnet från delar av söderort och blir en del av stadens nödvändiga klimatanpassning för framtiden.

Start:
Maj 2022
Förväntas klart:
Juli 2026
Plats:
Hammarby sjöstad, Henriksdal, Finnboda
Område:
Övriga kommuner, Södermalm, Skarpnäck
Utförs av:
Veidekke

Vad?

En ny dagvattentunnel byggs från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken till Saltsjön vid Finnboda. Tunneln ska ta hand om dagvattnet från delar av Söderort.

Varför?

Klimatförändringar innebär fler kraftiga regn och stigande havsnivåer. Genom att skilja dagvattnet från avloppsvattnet kan utsläpp av orenat avloppsvatten vid skyfall undvikas.

Nuläge

Från Finnboda drivs huvudtunneln fram med ca 15 m /vecka. I Hammarbyskogen drivs arbetstunneln fram med ca 15 m/vecka

Nya Östbergatunneln - en del av stadens klimatanpassning

Den tunnel som tar hand om dagvattnet från Söderort idag är sammankopplad med utloppsledningarna från Henriksdals reningsverk. Det medför flera problem, bland annat följande:

 • Det blir så trångt i ledningarna vid kraftiga regn att avloppsvatten ibland måste bräddas och släppas ut orenat i Saltsjön.
 • Med kommande klimatförändringar kan vi förvänta oss fler kraftiga regn.
 • Havsnivån beräknas också bli högre i framtiden, vilket försämrar kapaciteten på ledningarna.

Genom att separera dagvattnet från reningsverkets avloppsvatten kan vi undvika att släppa ut orenat avloppsvatten vid skyfall.

Tunneln blir på så vis en del av stadens nödvändiga klimatanpassning för framtiden.

 

Tunnelsträckning

Nya Östbergatunneln byggs från norra Hammarbyhöjden under Hammarbybacken, Sickla kanal, Sickla udde, Värmdöleden, Henriksdalsberget och mynnar ut i Saltsjön vid Finnboda. 

NÖT karta större.jpg

 • Huvudtunnelns längd blir ca 2100 meter och börjar vid Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken och avslutas vid strandpromenaden i Finnboda.
 • Djupet från markytan till tunnelns tak varierar mellan 0 m (vid utloppet) och ca 85 m (Henriksdalsberget).
 • Tunneln blir ca 20 m² (4x5 meter).

Tunnelsträckningen anpassas till både geologiska förutsättningar och andra tunnlar i området. Hänsyn måste också tas till avloppsledningar som ansluter till Henriksdals reningsverk och till nya tunnelbanan som byggs ut till Nacka.

Tidplan

Mark- och betongarbeten utförs.

Tunneln tas i drift.

Nöt1.jpg

Arbetsområden

På två platser, i Hammarbyskogen och i Finnboda, finns våra byggetableringar där vi bygger arbetstunnlar ner till dagvattentunnelns nivå. Platserna har valts utifrån tunnelsträckningen och hur den ska kopplas samman med befintliga anläggningar samt hur omgivningen påverkas.

Två arbetstunnlar behövs för att tunneln ska vara klar 2026. Tunneln behöver vara klar när den utbyggda Sicklaanläggningen och den nya avloppstunneln tas i drift 2026.

Etableringen i Finnboda

I Finnboda har byggetableringen anlagts norr om Danvikshem längs med kajstråket mellan kajen och Östra Finnbodavägen. Tunnelmynningen är placerad på en parkering. Viss växtlighet har rensats bort för att möjliggöra etablering och byggnation av tunnelmynningen. Byggstart i Finnboda var i maj 2022. 

Arbetet i Finnboda som påverkar strandpromenaden är en del av ett annat projekt -  projektet Stockholms framtida avloppsrening .

För att hantera det ökade flödet av renat avloppsvatten som kommer att bli när avloppsvattnet från Västerort och Bromma ska renas i Henriksdal pågår nu ett arbete vid Henriksdals utlopp i Finnboda. De befintliga utloppsledningarna ska kompletteras med två nya ledningar. För att grundlägga de nya rören på samma nivå som de befintliga behöver botten muddras där de nya rören ska läggas. De nya rören kommer att grundläggas på pålar. För att rören ska ligga stabilt i vattnet planeras pålning ner till berg. Arbetet är nödvändigt för att säkerställa utloppsrörens funktion.  

Under byggskedet behöver strandpromenaden stängas av. Strandpromenaden korsar utloppsledningarna och eftersom arbetet ska utföras på ett relativ litet område och det kommer att vara ett öppet schakt från befintlig port fram till strandkanten är bedömningen att det inte är möjligt att få plats med en provisorisk passage som är säker och därför stängs strandpromenaden av och leds om.  Gång- och cykelvägen  stängs av och ledas om upp till Östra Finnbodavägen fram till juni 2024.

omldning GC-banan_skede5.jpg

Etableringen i Hammarbyskogen

Etableringen i Hammarbyskogen har till största delen anlagts på den öppna ytan intill grusvägen till Trafikverkets ventilationstorn. På bilden nedan är etableringsytan markerad med gult och byggvägen med blått. Byggtiden är fyra år och etableringen behövs under hela byggtiden. Det finn möjlighet att besöka och vistas i övriga delar av skogen (utanför etableringsområdet) under byggtiden.  En övergång över byggvägen har installerats för att göra skogen mer tillgänglig. Gångstig in i skogen finns även vid Hammarby IP.

NÖT H_skogen etablering med cykelomledning_m markerad över_web.jpg

Placeringen av etablering och tunnelmynning i Hammarbyskogen

För tunnelmynningens läge i Hammarbyskogen har flera alternativ utretts utifrån flera olika aspekter bland annat:

 • Påverkan på boendemiljö (buller)
 • Möjliga trafiklösningar
 • Påverkan på naturmiljö
 • Befintliga anläggningars läge och aktuella anslutningspunkter
 • Produktionstid

Utredningarna har visat att valt alternativ var det mest fördelaktiga när alla dessa aspekter vägts samman.

Efter byggtiden kommer marken vid arbetsområdet att återställas och tunnelmynningen pluggas igen.

Den befintliga vegetation som påverkas ersätts bland annat genom återplantering, både längs med byggvägen och på etableringsytan. Öppna ytor kommer att planteras och de stenblock som finns inom området ska under byggtiden tas tillvara, för att sedan åter sättas på plats när arbetet är klart.

Påverkan på skogen

En del justeringar mot tidigare planer har gjorts vad gäller byggväg och etableringsyta i syfte att minska påverkan på träd. Dessa justeringar innebär att vi har minskat antalet träd som behövts tas ned från 130 till 41.

Efter byggtiden kommer marken vid arbetsområdet att återställas och tunnelmynningen pluggas igen.

Den befintliga vegetation som påverkas ersätts bl.a. genom återplantering, både längs med byggvägen och på etableringsytan. Öppna ytor kommer att besås och de stenblock som finns inom området ska under byggtiden tas tillvara, för att sedan åter sättas på plats när arbetet är klart.

Omledning av gång- och cykelvägen

Den befintliga gång- och cykelvägen har hägnats in för att användas som byggväg. Gång- och cykelvägen leds om under byggtiden.

För att intrånget i skogen skulle blir så litet som möjligt har den planerade tillfälliga anslutningen för gång- och cykeltrafikanter från Hammarbyvägen till Kalmgatan inte anlagts. Omledning sker istället enligt följande: Från Hammarbyvägen via Olaus Magnus väg, Petrejusvägen, Per Lindeströms väg och Finn Malmgrens väg.

Bilden ovan visar dels etableringsytan (markerat i gult med röd linje runt), dels byggvägen som anläggs på den befintliga gång- och cykelbanan (markerat med blått) samt även hur gång- och cykelvägen leds om. Men beroende på vart man ska och vart man kommer ifrån kan andra alternativ att ta sig fram att finnas.

 

Så här långt har vi kommit

Framdriftskarta_nöt.PNG

Vill du se hur långt vi kommit med tunneln? Eller vill du ha en prognos för när vi kommer till ditt område? Klicka vidare till vår framdriftskarta för att följa arbetet i detalj.

För dig som bor nära

Lastbil bergmassor.jpg

Transporter till och från etableringsområdet sker med lastbilar på särskilt anvisade allmänna vägar. Transportvägarna är godkända av Mark- och miljödomstolen och entreprenörerna får inte ta någon annan väg.

Bergmassorna lastas på lastbilar under jord, inuti tunneln för att störa så lite som möjligt. De håller de hastigheter och viktklasser som gäller för den aktuella vägen.

Bergmassorna transporteras sedan till en krossanläggning. Det är entreprenören som bestämmer vart massorna körs.

När sprängningarna är klara och bergmassorna transporterats bort kommer leveranser av betong till etableringarna.

Förebyggande åtgärder

De åtgärder vi kan göra för att minska påverkan av våra transporter i bostadsområden planerar vi tillsammans med bland annat Trafikkontoret i Stockholms stad.

Om våra transporter stör dig

Om du är störd av våra transporter kan du kontakta oss.

Spränggaser Åkeshov.jpg

Efter varje sprängsalva ventileras tunneln eller bergrummet för att ge en säker arbetsmiljö i berget. I samband med det kan spränggaser märkas av i omgivningen. Spränggaser känns på lukten och kan märkas som ett rökmoln från tunnelmynningen.

De luftföroreningar som spränggaser medför är begränsade och bedöms inte vara farliga för hälsan eller leda till överskridande av miljökvalitetsnormer.

I spränggaser är den vanligaste gasen som mäts kväveoxider (NOx) som består av kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Det är endast kvävedioxid som finns reglerat i miljökvalitetsnormerna. I spränggaserna förekommer också luftburna partiklar PM10 som jämförs mot normgränsvärden för utomhusluft.

Bedömningen att spränggaser inte är farliga för hälsan är gjord utifrån en lång erfarenhet av hur sprängningsarbeten påverkar omgivningen, alltså att det kan ge en kortvarig och övergående förhöjning av kväveoxider. Även om halterna kan stiga vid enstaka tillfällen anses det inte vara någon hälsofara om det inte överskrider normerna för år, dygn och timme.

ersättningsboende webb.jpg

Du som berörs av störande stomljud över Naturvårdsverkets riktlinjer kan vid behov få tillgång till ett ersättningsboende. Om du blir störd av våra arbeten ska du kontakta oss. Vi kommer då ut till dig och gör mätningar på plats.

Grundregeln är att boende som får mer än 45 dBA inomhus under mer än en veckas tid erbjuds ersättningsboende eller möjlighet till tillfällig vistelse dagtid. Även du som till exempel jobbar hemma eller har ett jobb som gör att du behöver sova dagtid kan du vara berättigad.

Ersättningsboende kan vara lägenhetshotell eller andra lägenheter.

När vi spränger anpassar vi våra salvor efter omgivningen. Vibrationsmätare finns uppsatta på flera ställen runt sprängplatsen. Varje byggnad i närheten av där vi spränger har ett riktvärde för vibrationer som inte får överstigas, och varje sprängsalva mäts noga för att se att inga värden överskrids.

I sättningskänsliga områden mäter vi hela tiden grundvattennivån för att se att inga skadliga grundvattensänkningar sker när tunnlarna byggs, och sättningsmätningar på byggnader i området görs flera gånger per år.

Det är ovanligt att skador inträffar på grund av sprängningar. Om det ändå skulle uppstå en skada som du misstänker beror på våra arbeten kan du anmäla det till oss, så görs en skadeutredning av ett oberoende besiktningsföretag för att se om det finns något samband.

Placera ömtåliga saker säkert!

När vi spränger i ditt område kan du känna vibrationer i ditt hus. Se över ditt hem så att ömtåliga saker inte står långt ut på hyllor och att du har säkra krokar till tavlor och annat. Du ansvarar själv för att ha satt upp och placerat ömtåliga föremål på ett ändamålsenligt sätt.

Ersättning vid skador

Om du upptäcker en skada på din fastighet eller annan egendom efter att vi har sprängt i ditt område kan du anmäla din skada och ansöka om ersättning.

När vi mottagit din anmälan skickar vi den vidare till ett oberoende besiktningsföretag som gör en bedömning av orsakssambandet mellan våra arbeten och den anmälda skadan. Därefter fattas ett beslut av en skadeståndsgrupp på Stockholm Vatten och Avfall. Beslut och underlag skickas sedan till dig.

Skadeanmälan till Stockholms framtida avloppsrening

Skicka ett mejl till nyaostbergatunneln@svoa.se

I mejlet ska du ha med uppgifter om

 • Namn
 • Adress
 • Våning (om flerfamiljshus)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Beskrivning av skadan, gärna med bifogade bilder.

SMS- tjänst sprängvarning

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst.  Du får då en notis via SMS eller e-post cirka 30 minuter innan vi spränger för Nya Östbergatunneln.

Informationsbrev

Vi skickar tryckta nyhetsbrev med posten till boende i närheten av våra arbeten och utmed tunnelsträckningen.

De tryckta nyhetsbreven skickas ut som samhällsinformation till alla hushåll som ligger inom en 150-meters radie från den planerade tunnelsträckningen i Finnboda och Henriksdal.

Vi skickar tryckta nyhetsbrev med posten till boende i närheten av våra arbeten och utmed tunnelsträckningen. De tryckta nyhetsbreven skickas ut som samhällsinformation till alla hushåll som ligger inom en 150-meters radie från den planerade tunnelsträckningen i Finnboda och Henriksdal.

Miljötillstånd

För att bygga Nya Östbergatunneln behöver Stockholm Vatten och Avfall tillstånd enligt miljöbalken. Processen att få tillstånd innebär flera steg. Bland annat har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram och berörda har fått tillfälle att lämna synpunkter vid samråd. Dom meddelades i Mark- och miljödomstolen den 28 oktober 2021. Miljödomen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd. Domen överklagades därefter till Högsta domstolen som inte heller beviljade prövningstillstånd. Därav vann domen laga kraft den 18 augusti 2022

Den 28 oktober 2021 godkände Mark- och miljödomstolen Stockholm Vatten och Avfalls ansökan om miljötillstånd för Nya Östbergatunneln.

Under avgränsningssamrådet i april och maj 2019 hade alla berörda möjlighet att lämna synpunkter på vad som ska belysas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan för tunneln. Nedan kan du ta del av samrådsunderlaget som presenterades på mötet.

Under hösten 2020 kungjordes ansökan och skickades på remiss.

Därefter skickade vi in ett yttrande till Mark- och Miljödomstolen för att bemöta de synpunkter som kommit in.

Omgivningskontroll vid sprängningar

Om vi behöver spränga i ett område gör vi alltid en riskanalys och byggnader i påverkansområdet besiktas av ett oberoende besiktningsföretag.

Buller vid sprängningsarbete

När man borrar och spränger i berg kan det både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vi måste följa de riktlinjer som finns för buller.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Telefon: 08-522 128 80

E-post: nyaostbergatunneln@svoa.se