Till sidans huvudinnehåll

Mårtensdals dagvattenanläggning

Vid Mårtensdalsparken i Hammarby sjöstad ligger Mårtensdals dagvattenanläggning, ett så kallat avsättningsmagasin för rening av dagvatten. I princip utgörs anläggningen av olika reningssteg med två större betongbassänger där vattnet stannar upp och föroreningar kan avskiljas.

Hit rinner dagvatten från närliggande vägar och delar av Hammarbybacken och rondellen som ansluter till Hammarby allé. Anläggningen renar dagvattnet från miljöbelastande ämnen. Inte minst fosfor och kväve samt tungmetaller som koppar och zink.

Mårtensdal_illustration.png

Bilden visar anläggningens funktion och hur reningen går till i tre steg.

  1. Först skiljs olja och andra föroreningar bort från dagvattnet. Vid större regn kan delar av dagvattenflödet passera för att undvika överbelastning av systemet. Oljeavskiljaren töms med jämna mellanrum av en spol- och sugbil.
  2. Steget efter kallas sedimentering. Det är när partiklar som fosfor, kväve och tungmetaller renas bort från dagvattnet. I bassängens första del sjunker de grövre partiklarna till botten. Ju mindre partiklarna är desto mer tid behöver de för att sedimentera.
  3. I sista steget passerar vattnet översilningsområdet, där olika växter samlar upp och bryter ner föroreningar som eventuellt kan finnas kvar i dagvattnet. Sista etappen i reningen är ett lager grus och sand som filtrerar dagvattnet innan det rinner vidare
    till grundvattnet och så småningom till Hammarby sjö.

Alla kan bidra till renare vattendrag

Med små och stora handlingar kan alla bidra till renare vattendrag. Kasta inte fimpar, snus, tuggummi eller annat skräp på marken. Tänk också igenom hur du använder bilen. Kör inte i onödan, släpp ut mindre avgaser och tvätta alltid bilen i en hall med brunnar som tar hand om smutsvattnet.

Anläggningar som tar hand om dagvattnet

Lugnets urbana våtmarksanläggning

Våtmarksanläggningen vid Lugnets terrass renar det dagvatten som rinner hit från närliggande gator i Hammarby sjöstad innan det rinner vidare ut i Hammarby sjö.

Mårtensdals dagvattenanläggning

Anläggningen i Mårtensdalsparken renar dagvatten som rinner hit från närliggande vägar, delar av Hammarbybacken och rondellen som ansluter till Hammarby allé.

Trekantens skärmbassäng

Reningsanläggningen i Trekanten och renar dagvatten som rinner hit från bostadsområden i Liljeholmen och Gröndal, från industrier och stora trafikleder så sjön ska gå att bada i.

Hornstulls strands skärmbassäng

Hornstulls strand dagvattenanläggning renar det regn- och smältvatten som rinner via ledningar från Södra station, delar av Ringvägen, Hornsgatan, Långholmsgatan samt Tantolunden innan det rinner ut i Årstaviken.

Skyltprogram ska öka kunskapen om dagvatten

Dagvattenanläggningar är grönskande inslag i stadsmiljön som gör Stockholm grönare. Men anläggningarnas egentliga syfte är till för att skydda staden. Deras funktion är att motverka översvämningar och förhindra skräp,

Se alla artiklar inom det här ämnet