Till sidans huvudinnehåll

Anläggningar som tar hand om dagvattnet

Dagvattenanläggningar är grönskande inslag i stadsmiljön som gör Stockholm grönare. Men anläggningarnas egentliga syfte är till för att skydda staden. Deras funktion är att motverka översvämningar och förhindra skräp, föroreningar och kemikalier att rinna ut i Stockholms sjöar och vattendrag.

Skyltprogram ska öka kunskapen om dagvatten

Skyltar ska informera förbipasserande vad dagvatten är och hur det tas omhand. Den beskriver även varför anläggningen är placerad just här och hur reningen fungerar. Av Stockholm och Huddinges totalt 160 anläggningar är 32 så kallade öppna anläggningar där vattnet är synligt. Det är vid de öppna anläggningarna informationsskyltar kommer placeras.   

Unika skyltar

Skyltarna tas fram unikt och beskriver förutsättningar för platsen, vilken funktion dagvattenanläggningen har och hur reningen går till.

Dagvattenanläggningar placeras på olika ställen beroende på syftet med anläggningen.

  • Vissa anläggningar har en mer utjämnande funktion, det vill säga fördröjning av vattenflöden när det regnar mycket. De placeras där dagvattensystemet behöver avlastas, till exempel där det finns risk för översvämningar.
  • Andra anläggningar är utformade för rening av dagvattnet. De placeras ofta i slutet av ett dagvattensystem som en så kallad end-of-pipe lösning. Önskvärt är dock att reningslösningar byggs så nära föroreningskällorna som möjligt men det kan vara svårt att hitta tillgängliga ytor. Anläggningarna bidrar till att rena dagvattnet som rinner av vägar och hårdgjorda ytor som ofta kan innehålla föroreningar och skräp.

Anläggningar som tar hand om dagvattnet

Lugnets urbana våtmarksanläggning

Våtmarksanläggningen vid Lugnets terrass renar det dagvatten som rinner hit från närliggande gator i Hammarby sjöstad innan det rinner vidare ut i Hammarby sjö.

Mårtensdals dagvattenanläggning

Anläggningen i Mårtensdalsparken renar dagvatten som rinner hit från närliggande vägar, delar av Hammarbybacken och rondellen som ansluter till Hammarby allé.

Trekantens skärmbassäng

Reningsanläggningen i Trekanten och renar dagvatten som rinner hit från bostadsområden i Liljeholmen och Gröndal, från industrier och stora trafikleder så sjön ska gå att bada i.

Hornstulls strands skärmbassäng

Hornstulls strand dagvattenanläggning renar det regn- och smältvatten som rinner via ledningar från Södra station, delar av Ringvägen, Hornsgatan, Långholmsgatan samt Tantolunden innan det rinner ut i Årstaviken.

Skyltprogram ska öka kunskapen om dagvatten

Dagvattenanläggningar är grönskande inslag i stadsmiljön som gör Stockholm grönare. Men anläggningarnas egentliga syfte är till för att skydda staden. Deras funktion är att motverka översvämningar och förhindra skräp,

Se alla artiklar inom det här ämnet