Till sidans huvudinnehåll

Anläggningar som tar hand om dagvattnet

Dagvattenanläggningar är grönskande inslag i stadsmiljön som gör Stockholm grönare. Men anläggningarnas egentliga syfte är till för att skydda staden. Deras funktion är att motverka översvämningar och förhindra skräp, föroreningar och kemikalier att rinna ut i Stockholms sjöar och vattendrag.

Skyltprogram ska öka kunskapen om dagvatten

Skyltar ska informera förbipasserande vad dagvatten är och hur det tas omhand. Den beskriver även varför anläggningen är placerad just här och hur reningen fungerar. Av Stockholm och Huddinges totalt 160 anläggningar är 32 så kallade öppna anläggningar där vattnet är synligt. Det är vid de öppna anläggningarna informationsskyltar kommer placeras.   

Unika skyltar

Skyltarna tas fram unikt och beskriver förutsättningar för platsen, vilken funktion dagvattenanläggningen har och hur reningen går till.

Dagvattenanläggningar placeras på olika ställen beroende på syftet med anläggningen.

  • Vissa anläggningar har en mer utjämnande funktion, det vill säga fördröjning av vattenflöden när det regnar mycket. De placeras där dagvattensystemet behöver avlastas, till exempel där det finns risk för översvämningar.
  • Andra anläggningar är utformade för rening av dagvattnet. De placeras ofta i slutet av ett dagvattensystem som en så kallad end-of-pipe lösning. Önskvärt är dock att reningslösningar byggs så nära föroreningskällorna som möjligt men det kan vara svårt att hitta tillgängliga ytor. Anläggningarna bidrar till att rena dagvattnet som rinner av vägar och hårdgjorda ytor som ofta kan innehålla föroreningar och skräp.

Anläggningar som tar hand om dagvattnet

Skyltprogram ska öka kunskapen om dagvatten

Dagvattenanläggningar är grönskande inslag i stadsmiljön som gör Stockholm grönare. Men anläggningarnas egentliga syfte är till för att skydda staden. Deras funktion är att motverka översvämningar och förhindra skräp,

Se alla artiklar inom det här ämnet