Till sidans huvudinnehåll

Lugnets urbana våtmarksanläggning

Vid Lugnets terrass i Hammarby sjöstad ligger en dagvattenanläggning som renar dagvattnet som kommer från närliggande gator i området. Det är en så kallad våtmarksanläggning som består av en damm, omsluten med en flytande vassbädd.  Dagvattnet renas i anläggningen och minskar mängden miljöbelastande ämnen att hamna i Hammarby sjö, inte minst fosfor och kväve samt tungmetaller som koppar och zink.

Lugnet_illustration.png

Bilden visar anläggningens funktion och hur reningen går till i tre steg. Totalt sett består den av en djupare dammdel och en grundare våtmarksdel med planterade växter som bidrar till reningen. 

  1. Precis innan dagvattnet når dammen passerar det en oljeavskiljare. Här skiljs olja och andra föroreningar bort från dagvattnet. Vid större regn kan delar av dagvattenflödet passera för att inte överbelasta oljeavskiljaren. Den töms med jämna mellanrum av en spol- och sugbil.
  2. I sedimenteringen renas partiklar som fosfor, kväve och tungmetaller bort från dagvattnet. I bassängens första del sjunker de grövre partiklarna till botten.
    Ju mindre partiklarna är desto mer tid behöver de för att sedimentera.
  3. Efter dammen passerar vattnet en grund våtmarksyta i sektioner med planterade växter i en bädd av singel för naturlig rening av föroreningar som kan
    finnas kvar.

Urban våtmark

Våtmarksytan består av sektioner med planterade växter i en bädd av singel. Här kan växterna ta upp näringsämnen som fosfor och kväve från vattnet. Blommande våtmarksväxter är dessutom pollen- och nektarresurs för många insekter som humlor och andra vildbin. Vissa växter har en renande funktion. Andra har planterats för att de är vackra.

Alla kan bidra till renare vattendrag

Med små och stora handlingar kan alla bidra till renare vattendrag. Kasta inte fimpar, snus, tuggummi eller annat skräp på marken. Tänk också igenom hur du använder bilen. Kör inte i onödan, släpp ut mindre avgaser och tvätta alltid bilen i en hall med brunnar som tar hand om smutsvattnet.

Anläggningar som tar hand om dagvattnet

Lugnets urbana våtmarksanläggning

Våtmarksanläggningen vid Lugnets terrass renar det dagvatten som rinner hit från närliggande gator i Hammarby sjöstad innan det rinner vidare ut i Hammarby sjö.

Mårtensdals dagvattenanläggning

Anläggningen i Mårtensdalsparken renar dagvatten som rinner hit från närliggande vägar, delar av Hammarbybacken och rondellen som ansluter till Hammarby allé.

Trekantens skärmbassäng

Reningsanläggningen i Trekanten och renar dagvatten som rinner hit från bostadsområden i Liljeholmen och Gröndal, från industrier och stora trafikleder så sjön ska gå att bada i.

Hornstulls strands skärmbassäng

Hornstulls strand dagvattenanläggning renar det regn- och smältvatten som rinner via ledningar från Södra station, delar av Ringvägen, Hornsgatan, Långholmsgatan samt Tantolunden innan det rinner ut i Årstaviken.

Skyltprogram ska öka kunskapen om dagvatten

Dagvattenanläggningar är grönskande inslag i stadsmiljön som gör Stockholm grönare. Men anläggningarnas egentliga syfte är till för att skydda staden. Deras funktion är att motverka översvämningar och förhindra skräp,

Se alla artiklar inom det här ämnet