Till sidans huvudinnehåll

Åkeshov

Åkeshov

Etableringsområde Åkeshov

Senast uppdaterad:

Framdriftskarta: Följ våra arbeten

Karta som visar Åkeshov och en röd markering där sprängningar sker.
Senast uppdaterad:

Sprängningar

Senast uppdaterad:

Transporter

Senast uppdaterad:

Tunnelsträckningen Bromma

Senast uppdaterad:

FAQ – Vanliga frågor

faq-akeshov12567
Klicka på frågan eller plustecknet för att fälla ut svaret.
 • Åkeshov och Nockeby är ett sättningskänsligt område. Jag är rädd att mitt hus tar skada av tunnelbygget.

  Som en förberedelse för våra arbeten har vi gjort många och noggranna utredningar kring hur mark och byggnader kan påverkas av våra arbeten. I vårt tillstånd från Mark- och miljödomstolen finns beskrivet hur vi ska arbeta för att undvika skador.

  Stockholm Vatten  och Avfall mäter kontinuerligt grundvattennivån och gör sättningsmätningar i sättningskänsliga områden som Åkeshov och Nockeby, och vi följer upp mätningarna löpande. Det vi kan se på mätningarna är att det redan innan våra arbeten började förekom pågående sättningar i ert område. Dessa sättningar beror på naturliga variationer och är alltså inte kopplade till våra arbeten med avloppstunneln. Under byggtiden arbetar vi på flera olika sätt för att undvika sättningsskador i känsliga områden. Det gör vi till exempel genom tätning och injektering av berg i tunneln och, om vi märker att det behövs, fylla på med vatten genom infiltrationsbrunnar som vi borrat (så kallad skyddsinfiltration).

  Om ditt hus ligger i ett särskilt sättningskänsligt område gör vi en förbesiktning på huset innan våra arbeten startar.

 • Varför har ni valt att sätta en gräns på 150 meter från tunnelsträckningen för besiktning av hus?

  Vi gör besiktningar på alla byggnader som ligger inom ca 150 meter från tunnelsträckningen. Vi kommer inte att göra besiktningar på hus som ligger längre bort än 150 meter, om husen inte bedöms ligga i särskilt sättningskänsliga områden.

  Enligt Svensk standard (SS 4604866:2011) ska normalt alla byggnader besiktigas om de ligger inom 50 meter från sprängplatsen vid grundläggning på berg och inom 100 meter vid grundläggning på lera. Svensk standard är något som branschen följer och bygger på erfarenheter från många decennier tillbaka där man vet hur sprängningsarbeten kan påverka omgivningen. Vi har valt att utöka det besiktningsområdet till 150 meter för hela tunnelsträckningen, vilket ger oss en mycket god extra marginal. Även om ditt hus är längre bort än 150 meter är det möjligt att du känner av sprängningar och vibrationer, men det betyder inte att huset kommer att ta skada.

 • Hur mycket lastbilstransporter kommer att gå på Åkeshovsvägen och Drottningholmsvägen?

  Transporterna till och från vår etablering i Åkeshov kör Söderut på Åkeshovsvägen mot Drottningholmsvägen. Nu under den första perioden när vi spränger fram tunneln är antalet transporter som flest. När tunneln är färdigsprängd kommer vi att behöva transportera betong och annat material till etableringen. Då rör det sig om betydligt färre transporter per dag.

  Åkeshovsvägen har bärighetsklass 2, vilket innebär att vägen klarar fordon med en bruttovikt på max 51,4 ton. Våra lastbilar överskrider givetvis inte det. Våra lastbilstransporter måste hålla sig till gällande hastighetsbegränsningar, precis som alla andra fordon som dagligen åker på Åkeshovsvägen och Drottningholmsvägen.

  Inför vår tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen gjordes flera utredningar av vilken påverkan vi kan förvänta oss av byggtrafiken från tunneln. I projektet körs endast lastbilar som är av miljöklass Euro VI, vilket är den högsta miljöklassen som finns för lastbilar.

 • Hur påverkas närliggande hus av era tunga transporter på Åkeshovsvägen och Drottningholmsvägen?

  För att utreda påverkan från bergtransporter från tunneln har försök med fullastad lastbil utförts och vibrationer i närliggande bostäder registrerats vid Drottningholmsvägen. Försöket visade att vibrationsnivåerna är mycket låga, och de bedöms inte kunna orsaka skada på byggnader.

 • Hur återställs området i Åkeshov när ni är klara med projektet?

  Hela etableringsområdet i Åkeshov kommer att återställas till sitt ursprungliga skick när vi är klara.

 • Vad händer med Bromma reningsverk när tunneln tas i drift?

  När den nya avloppstunneln är färdigbyggd och tas i bruk kommer Stockholm Vatten och Avfall att avveckla all verksamhet i Bromma reningsverk. Därefter kommer Stockholms stad att ta över marken.

Senast uppdaterad:

Nyhetsbrev

Senast uppdaterad: