Till sidans huvudinnehåll

Nya Östbergatunneln

En dagvattentunnel byggs från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken till Saltsjön vid Finnboda. Tunneln ska ta hand om dagvattnet från delar av Söderort. Tunneln är en viktig del i att anpassa staden till ett förändrat klimat.

Start:
Maj 2022
Förväntas klart:
Juli 2026
Plats:
Hammarby sjöstad, Henriksdal, Finnboda
Område:
Övriga kommuner, Södermalm, Skarpnäck
Utförs av:
Veidekke

Vad?

En ny dagvattentunnel byggs från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken till Saltsjön vid Finnboda. Tunneln ska ta hand om dagvattnet från delar av Söderort.

Varför?

Ett förändrat klimat innebär fler kraftiga regn och stigande havsnivåer. Genom att skilja dagvattnet från avloppsvattnet kan utsläpp av orenat avloppsvatten vid skyfall undvikas.

Nuläge

Från Finnboda drivs huvudtunneln fram med ca 15 m /vecka. I Hammarbyskogen drivs arbetstunneln fram med ca 15 m/vecka

Nya Östbergatunneln - en del av stadens klimatanpassning

Tunneln som hanterar dagvatten från Söderort är kopplad till utloppsledningarna från Henriksdals reningsverk. Det orsakar flera problem:

 • Vid kraftiga regn blir det trångt i ledningarna, vilket ibland tvingar oss att släppa ut orenat avloppsvatten i Saltsjön.
 • Med kommande klimatförändringar kan vi förvänta oss fler kraftiga regn
 • Havsnivån förväntas stiga, vilket försämrar ledningarnas kapacitet.

Genom att separera dagvattnet från reningsverkets avloppsvatten kan vi undvika att släppa ut orenat avloppsvatten vid skyfall. Tunneln är avgörande för att anpassa staden till de nya klimatförhållandena.

Aktuellt 

 

Finnboda: 2024-07-10 Strandpromenaden öppnas nu upp

Onsdagen den 10 juli öppnades strandpromenaden upp för gående.  Från och med september 2024 kommer strandpromenaden åter att stängas av för att arbetet med utloppet ska kunna slutföras.

Finnboda 2024-07-01 Strandpromenaden öppnas upp under några sommarveckor

Information har tidigare gått ut om att strandpromenaden på grund av arbetet med Henriksdals reningsverks utlopp (en del av projektet Stockholms framtida avloppsrening) skulle förbli avstängd över hela sommaren och fram till slutet av året. På grund av nya förutsättningar kommer vi nu att kunna öppna upp en tillfällig passage för gående. Under vecka 28 kommer strandpromenaden att öppnas för gående genom att en provisorisk ställningsbro etableras. Det kommer inte att gå att cykla över bron. Från och med september 2024 kommer strandpromenaden åter att stängas av för att arbetet med utloppet ska kunna slutföras. Läs  informationsbrevet här. 

2024-06-03 Sommarens arbeten

Under veckorna 28-31 är det uppehåll i tunneldrivningen (dvs. inga sprängningsarbeten pågår). Annat arbete i tunneln kan förekomma under v 28.

 

Tunnelsträckningen

Nya Östbergatunneln byggs från norra Hammarbyhöjden under Hammarbybacken,  Hammarby Sjöstad och Henriksdal för att sedan mynna ut i Saltsjön vid Finnboda.

NÖT till webben.webp

 • Huvudtunnelns längd blir cirka 2100 meter. Den börjar vid Sicklaanläggningen och avslutas vid strandpromenaden i Finnboda.
 • Djupet från markytan till tunnelns tak varierar mellan 0 m (vid utloppet) och cirka 85 m (Henriksdalsberget).
 • Tunneln blir cirka 20 m² (4x5 meter).

Tunnelns sträckning anpassas till geologiska förutsättningar och andra tunnlar i området. Hänsyn måste också tas till avloppsledningar som ansluter till Henriksdals reningsverk och till nya tunnelbanan som byggs ut till Nacka.

Tidplan

Tunneln drivs från två håll. Från Hammarbyskogen vid Sicklaanläggningen och från Finnboda. Tunneln drivs fram med cirka 10-15 meter i veckan.

På vår webbkarta kan du följa tunnelns framdrift. 

Mark- och betongarbeten i tunneln utförs.

Rör monteras.

Tunneln tas i drift.

LR-MU2211417.webp

Arbetsområden

I Hammarbyskogen och i Finnboda, finns våra byggetableringar. Härifrån bygger vi arbetstunnlar ner till nivån där dagvattentunneln ska byggas. För att färdigställa tunneln till 2026 behöver vi två arbetstunnlar. Dagvattentunneln måste vara klar när den utbyggda Sicklaanläggningen och den nya avloppstunneln tas i drift samma år.

Aktuellt i Finnboda

Arbetet med Henriksdals utlopp ingår i projektet Stockholms framtida avloppsrening.   Utloppet ska kompletteras med två nya ledningar. För att grundlägga de nya rören på samma nivå som de befintliga rören behöver botten muddras. För att rören ska ligga stabilt i vattnet behöver vi påla ner till berg. Arbetet med pålningen kan orsaka en del ljud.

Etableringen i Finnboda

I Finnboda har vi vår byggetablering norr om Danvikshem längs med kajstråket mellan kajen och Östra Finnbodavägen. Tunnelns mynning är placerad på en parkering. Viss växtlighet har rensats bort för att göra plats för etableringen. Byggstart i Finnboda var i maj 2022. 

Påverkan på gång- och cykelbanan

I Finnboda pågår även ett arbete med utloppet från Henriksdals reningsverks. Arbetet ingår i projektet Stockholms framtida avloppsrening. Arbetet påverkar strandpromenaden som är avstängd fram till juni 2024.

Utloppet ska kompletteras med två nya ledningar. För att grundlägga de nya rören på samma nivå som de befintliga behöver botten muddras.  De nya rören kommer att grundläggas på pålar. För att rören ska ligga stabilt i vattnet planeras pålning ner till berg. Arbetet är nödvändigt för att säkerställa utloppsrörens funktion.  

Strandpromenaden är avstängd under byggskedet. Arbetet utförs på ett relativt litet område och det kommer att finnas ett öppet schakt fram till strandkanten. Det gör att det inte är möjligt att ha en säker passage förbi arbetet. Gång- och cykelvägen stängs av och leds om upp till Östra Finnbodavägen fram till juni 2024.

omldning GC-banan_skede5.jpg

Etableringen i Hammarbyskogen

Etableringen i Hammarbyskogen är placerad på den öppna ytan intill grusvägen till Trafikverkets ventilationstorn. Byggtiden är fyra år och etableringen behövs under hela tiden. Du kan fortfarande besöka andra delar av skogen utanför byggområdet. En övergång över byggvägen gör skogen mer tillgänglig. Det finns även en gångstig in i skogen vid Hammarby IP.

NÖT H_skogen etablering med cykelomledning_m markerad över_web.jpg

Placeringen av etablering och tunnelns mynning i Hammarbyskogen

Placeringen av etableringen och tunnelns mynning i Hammarbyskogen har noggrant utretts med hänsyn till olika faktorer: 

 • Påverkan på boendemiljö (buller)
 • Trafiklösningar
 • Naturmiljö
 • Befintliga anläggningars läge
 • Produktionstid.

Utredningarna visade att det valda alternativet var det mest fördelaktiga när alla dessa faktorer vägts samman.

Påverkan på skogen

Efter byggtiden kommer marken vid arbetsområdet att återställas. Tunnelmynningen sätts igen.

Den vegetation som påverkats ersätts bland annat genom återplantering. Öppna ytor kommer att besås. De stenblock som tagits bort tas tillvara under byggtiden för att sedan åter sättas på plats när arbetet är klart.

För att minimera påverkan på träden har vissa justeringar gjorts gällande byggvägens och etableringens placering. Detta har minskat antalet träd som behövt tas ned från 130 till 41.

Omledning av gång- och cykelvägen

För att minska intrånget i skogen anlade vi inte den planerade anslutningen för gång- och cykeltrafikanter från Hammarbyvägen till Kalmgatan.  Omledning sker istället från Hammarbyvägen via Olaus Magnus väg, Petrejusvägen, Per Lindeströms väg och Finn Malmgrens väg.

Bilden ovan visar etableringsområdet (markerat i gult med röd linje runt). Byggvägen (markerat i blått) och hur gång- och cykelvägen leds om (rött). Beroende på vart du ska kan det finnas andra alternativa vägar.

 
 
 
 

 

Så här långt har vi kommit

Vill du se hur långt vi kommit med tunneln? Eller vill du ha en prognos för när vi kommer till ditt område? Klicka vidare till vår framdriftskarta för att följa arbetet i detalj.

För dig som bor nära

Lastbil bergmassor.jpg

Transporter till och från etableringen sker med lastbilar på särskilt anvisade allmänna vägar. Transportvägarna är godkända av Mark- och miljödomstolen.  Entreprenörerna får inte ta någon annan väg. De håller de hastigheter och viktklasser som gäller för den aktuella vägen.

För att störa så lite som möjligt lastas bergmassorna på lastbilar inuti tunnel. 

Bergmassorna transporteras sedan till en krossanläggning. Det är entreprenören som bestämmer vart massorna körs.

När sprängningarna är klara och bergmassorna transporterats bort kommer leveranser av betong till etableringarna.

Förebyggande åtgärder

Åtgärder för att minska påverkan av våra transporter i bostadsområden planerar vi tillsammans med bland annat trafikkontoret i Stockholms stad.

Om våra transporter stör dig

Om du är störd av våra transporter kan du kontakta oss.

Spränggaser Åkeshov.jpg

Efter varje sprängsalva ventileras tunneln för att ge en säker arbetsmiljö i berget. I samband med det kan spränggaser märkas av i omgivningen. Spränggaser känns på lukten och kan märkas som ett rökmoln från tunnelmynningen.

De luftföroreningar som spränggaser medför är begränsade och bedöms inte vara farliga för hälsan eller leda till överskridande av gällande miljökvalitetsnormer.

I spränggaser är den vanligaste gasen som mäts kväveoxider (NOx) som består av kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Det är endast kvävedioxid som finns reglerat i miljökvalitetsnormerna. I spränggaserna förekommer också luftburna partiklar PM10 som jämförs mot normgränsvärden för utomhusluft.

Bedömningen att spränggaser inte är farliga för hälsan är gjord utifrån en lång erfarenhet av hur sprängningar påverkar omgivningen. Det kan ge en kortvarig och övergående förhöjning av kväveoxider. Även om halterna kan stiga vid enstaka tillfällen anses det inte vara någon hälsofara om det inte överskrider normerna för år, dygn och timme.

Om du blir störd av våra arbeten ska du kontakta oss. Vi kommer då ut till dig och gör mätningar på plats. 

Grundregeln är att vi erbjuder ersättningsboende om du får mer än 45 dBA inomhus under mer än en veckas tid. Du kan också ha rätt till tillfällig vistelse dagtid om du jobbar  hemma eller har ett jobb som gör att du behöver sova dagtid.

Ersättningsboende kan vara lägenhetshotell eller andra lägenheter.

När vi spränger anpassar vi våra salvor efter omgivningen. Vibrationsmätare finns uppsatta på flera ställen runt sprängplatsen. Varje byggnad i närheten av sprängningarna har ett riktvärde för vibrationer som inte får överstigas. Vi mäter varje sprängsalva noga för att vara säkra på att inga värden överskrids.

I sättningskänsliga områden mäter vi hela tiden grundvattennivån för att se att inga skadliga sänkningar av grundvattnet sker. Sättningsmätningar på byggnader i området görs flera gånger per år.

Placera ömtåliga saker säkert!

När vi spränger i ditt område kan du känna vibrationer i ditt hus. Se över ditt hem så att ömtåliga saker inte står långt ut på hyllor. Kontrollera också att du har säkra krokar till tavlor och annat. Du ansvarar själv för att ha satt upp och placerat ömtåliga föremål på ett ändamålsenligt sätt.

Ersättning vid skador

Det är ovanligt att skador inträffar på grund av sprängningar. Om du ändå upptäcker en skada på din fastighet eller annan egendom kan du anmäla skadan och ansöka om ersättning. 

När vi mottagit din anmälan skickar vi den vidare till ett oberoende besiktningsföretag. De gör då en bedömning av orsakssambandet mellan våra arbeten och den anmälda skadan. Därefter fattas ett beslut av en skadeståndsgrupp på Stockholm Vatten och Avfall. Beslut och underlag skickas sedan till dig.

Skadeanmälan

Skicka ett mejl till nyaostbergatunneln@svoa.se

I mejlet ska du ha med uppgifter om

 • Namn
 • Adress
 • Våning (om flerfamiljshus)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Beskrivning av skadan, gärna med bifogade bilder.

SMS- tjänst sprängvarning

Anmäl dig till vår sprängvarning.  Du får då en notis via SMS eller e-post cirka 30 minuter innan vi spränger för Nya Östbergatunneln.

Informationsbrev

Vi skickar tryckta nyhetsbrev till boende i närheten av våra arbeten. Alla hushåll som ligger inom en 150-meters radie från tunnelns sträckning får nyhetsbreven.

Vissa nyhetsbrev samproduceras för Nya Östbergatunneln och projektet Stockholms framtida avloppsrening.

 

Vi skickar tryckta nyhetsbrev till boende i närheten av våra arbeten. Alla hushåll som ligger inom en 150-meters radie från tunnelns sträckning får nyhetsbreven.

Vissa nyhetsbrev samproduceras för Nya Östbergatunneln och projektet Stockholms framtida avloppsrening.

 

Miljötillstånd

För att bygga Nya Östbergatunneln behöver Stockholm Vatten och Avfall tillstånd enligt miljöbalken.  

Den 28 oktober godkände Mark- och miljödomstolen projektets ansökan om miljötillstånd. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd. Domen överklagades därefter även till Högsta domstolen som inte heller beviljade prövningstillstånd. Domen vann därmed laga kraft den 18 augusti 2022.

Hela miljötillståndet finns att läsa här.

Den 28 oktober 2021 godkände Mark- och miljödomstolen Stockholm Vatten och Avfalls ansökan om miljötillstånd för Nya Östbergatunneln.

Ett avgränsningssamråd hölls i april och maj 2019. Alla berörda hade då möjlighet att lämna synpunkter på vad som skulle tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen.  Nedan kan du ta del av samrådsunderlaget som presenterades på mötet.

Under hösten 2020 kungjordes ansökan och skickades på remiss.

Därefter skickade vi in ett yttrande till Mark- och Miljödomstolen för att bemöta de synpunkter som kommit in.

Omgivningskontroll vid sprängningar

Om vi behöver spränga i ett område gör vi alltid en riskanalys och byggnader i påverkansområdet besiktas av ett oberoende besiktningsföretag.

Buller vid sprängningsarbete

När man borrar och spränger i berg kan det både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vi måste följa de riktlinjer som finns för buller.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Telefon: 08-522 128 80

E-post: nyaostbergatunneln@svoa.se