Till sidans huvudinnehåll

Miljötillstånd vid stora projekt

För att bygga och driftsätta en del av stora projekt behöver Stockholm Vatten och Avfall tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen (MMD).

Processen att få tillstånd innebär flera steg där bland annat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram.

Alla som är berörda av projektet får under processen tillfälle att påverka besluten och lämna synpunkter på förslagen genom samråd.

Tillståndsprövningen avslutas genom att Mark- och miljödomstolen meddelar dom om miljötillstånd. Tillståndet betyder att en viss negativ miljöpåverkan accepteras under förutsättning att tillståndet följs.

Länsstyrelsen bevakar att tillståndet efterlevs.

Bild över alla de olika stegen i processen för att söka miljötillstand hos Mark- och miljödomstolen

Att få miljötillstånd för ett stort projekt i Mark och miljödomstolen innebär en lång process i flera steg.