Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Nya Östbergatunneln

Etableringsområde Hammarbyskogen

För att bygga tunneln behöver vi två arbetstunnlar för att ta oss ner till Nya Östbergatunnelns nivå. Runt arbetstunnlarnas mynningar anläggs byggetableringar för byggbodar, verkstad och material som behövs för arbetet. Från arbetstunnlarna transporteras bergmassor ut under byggtiden.

Byggstart i Hammarbyskogen är planerad till 3 oktober 2022 och beräknas pågå i fyra år.

Etablering Hammarbyskogen_web.jpg

Etableringen i Hammarbyskogen anläggs till största delen på den öppna ytan intill grusvägen till Trafikverkets ventilationstorn. Bilden visar etableringen och byggvägen. Etableringsytan är markerad med gult och byggvägen med blått. Det kommer att finnas möjlighet att besöka och vistas i skogen även under byggtiden. 

Påverkan på skogen

Etableringsytan är öppen vilket gör att vi kan skydda många träd. Fjorton träd inom området som anses särskilt skyddsvärda kommer att få extra skydd under byggtiden. Totalt kommer 40 träd att behöva tas ned på etableringsytan. Ytterligare 90 träd kommer att behöva tas bort längs byggvägen. Även längs byggvägen har ett antal träd klassats som skyddsvärda och kommer att skyddas under byggtiden.

Efter byggtiden kommer marken vid arbetsområdet att återställas och tunnelmynningen pluggas igen.

Den befintliga vegetation som påverkas ersätts bl.a. genom återplantering, både längs med byggvägen och på etableringsytan. Öppna ytor kommer att besås och de stenblock som finns inom området ska under byggtiden tas tillvara, för att sedan åter sättas på plats när arbetet är klart.

Omledning av gång- och cykelvägen

Den befintliga gång- och cykelvägen kommer att hägnas in för att användas som byggväg. Gång- och cykelvägen leds om under byggtiden.

Omledning har valts i stället för att bredda befintlig väg (byggtrafik + GC-bana)  i samråd med Trafikkontoret och Miljöförvaltning för att minska påverkan i Hammarbyskogen.

Från Hammarbyvägen går omledningen via Kalmgatan, Strahlenbergsgatan, Petrejusvägen, Per Lindeströms väg och Finn Malmgrens väg. Bredvid den befintliga gång- och cykelvägens utfart kommer en ny anslutning anläggas så att man kan ta sig till och från Hammarbyvägen.  

Bilden nedan visar hur gång- och cykelvägen leds om, men beroende på vart man ska i Hammarbyhöjden kan andra alternativ finnas.

ammarbyskogen omledning.jpg