Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Nya Östbergatunneln

Etableringsområde Hammarbyskogen

För att bygga tunneln behöver vi två arbetstunnlar för att ta oss ner till Nya Östbergatunnelns nivå. Runt arbetstunnlarnas mynningar anläggs byggetableringar för byggbodar, verkstad och material som behövs för arbetet. Från arbetstunnlarna transporteras bergmassor ut under byggtiden.

Aktuellt

Etableringen vid Hammarbyskogen

7 December

Under vecka 50, måndag 12 december kommer bergschakt att påbörjas  uppe vid etableringen. Det innebär att borrning och ovanjordsprängning görs för att öppna upp ett schakt för att arbetet med arbetstunneln ska kunna påbörjas.

5  December

Onsdagen den 7/12 kommer projektet att påbörja arbeten för att ställa i ordning byggvägen vid infarten från Hammarbyvägen. Det innebär bland annat asfaltering/justering av in/utfart och en del mindre sprängningar för att öppna upp byggvägen.

 

NÖT Hammarbyskogen etablering med cykelomledning_web.png

Etableringen i Hammarbyskogen anläggs till största delen på den öppna ytan intill grusvägen till Trafikverkets ventilationstorn. På bilden nedan är etableringsytan markerad med gult och byggvägen med blått. Det kommer att finnas möjlighet att besöka och vistas i skogen även under byggtiden. Byggtiden är fyra år.

Påverkan på skogen

En del justeringar mot tidigare planer har gjorts vad gäller byggväg och etableringsyta i syfte att minska påverkan på träd. Dessa justeringar innebär att vi har minskat antalet träd som behöver tas ned från 130 till 41.

Efter byggtiden kommer marken vid arbetsområdet att återställas och tunnelmynningen pluggas igen.

Den befintliga vegetation som påverkas ersätts bl.a. genom återplantering, både längs med byggvägen och på etableringsytan. Öppna ytor kommer att besås och de stenblock som finns inom området ska under byggtiden tas tillvara, för att sedan åter sättas på plats när arbetet är klart.

Omledning av gång- och cykelvägen

Den befintliga gång- och cykelvägen kommer att hägnas in för att användas som byggväg. Gång- och cykelvägen leds om under byggtiden.

I syfte att minska på intrånget i skogen och därmed minska antalet träd som behöver tas ned kommer den tillfälliga anslutningen för gång- och cykeltrafikanter från Hammarbyvägen till Kalmgatan inte att anläggas.

Omledning sker enligt följande: Från Hammarbyvägen via Olaus Magnus väg, Petrejusvägen, Per Lindeströms väg och Finn Malmgrens väg.

Bilden nedan visar dels etableringsytan (markerat i gult med röd linje runt), dels byggvägen som anläggs på den befintliga gång- och cykelbanan (markerat med blått) samt även hur gång- och cykelvägen leds om. Men beroende på vart man ska och vart man kommer ifrån kan andra alternativ att ta sig fram att finnas.