Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Nya Östbergatunneln

Etableringsområde Hammarbyskogen

För att bygga tunneln behöver vi två arbetstunnlar för att ta oss ner till Nya Östbergatunnelns nivå. Runt arbetstunnlarnas mynningar har vi anlagt byggetableringar för byggbodar, verkstad och material som behövs för arbetet. Från arbetstunnlarna transporteras bergmassor ut under byggtiden.

Etableringen i Hammarbyskogen har till största delen anlagts på den öppna ytan intill grusvägen till Trafikverkets ventilationstorn. På bilden nedan är etableringsytan markerad med gult och byggvägen med blått. Byggtiden är fyra år och etableringen behövs under hela byggtiden. Det finn möjlighet att besöka och vistas i övriga delar av skogen (utanför etableringsområdet) under byggtiden och en övergång har installerats över byggvägen (blå markering på kartan nedan. (Gångstig in i skogen finns till exempel vid Hammarby IP.

NÖT H_skogen etablering med cykelomledning_m markerad över_web.jpg

 

Placeringen av etablering och tunnelmynning i Hammarbyskogen

För tunnelmynningens läge i Hammarbyskogen har flera alternativ utretts utifrån flera olika aspekter bland annat:

  • Påverkan på boendemiljö (buller)
  • Möjliga trafiklösningar
  • Påverkan på naturmiljö
  • Befintliga anläggningars läge och aktuella anslutningspunkter
  • Produktionstid

Utredningarna har visat att valt alternativ var det mest fördelaktiga när alla dessa aspekter vägts samman.

Efter byggtiden kommer marken vid arbetsområdet att återställas och tunnelmynningen pluggas igen.

Den befintliga vegetation som påverkas ersätts bland annat genom återplantering, både längs med byggvägen och på etableringsytan. Öppna ytor kommer att planteras och de stenblock som finns inom området ska under byggtiden tas tillvara, för att sedan åter sättas på plats när arbetet är klart.

Påverkan på skogen

En del justeringar mot tidigare planer har gjorts vad gäller byggväg och etableringsyta i syfte att minska påverkan på träd. Dessa justeringar innebär att vi har minskat antalet träd som behövts tas ned från 130 till 41.

Efter byggtiden kommer marken vid arbetsområdet att återställas och tunnelmynningen pluggas igen.

Den befintliga vegetation som påverkas ersätts bl.a. genom återplantering, både längs med byggvägen och på etableringsytan. Öppna ytor kommer att besås och de stenblock som finns inom området ska under byggtiden tas tillvara, för att sedan åter sättas på plats när arbetet är klart.

Omledning av gång- och cykelvägen

Den befintliga gång- och cykelvägen har hägnats in för att användas som byggväg. Gång- och cykelvägen leds om under byggtiden.

För att intrånget i skogen skulle blir så litet som möjligt har den planerade tillfälliga anslutningen för gång- och cykeltrafikanter från Hammarbyvägen till Kalmgatan inte anlagts. Omledning sker istället enligt följande: Från Hammarbyvägen via Olaus Magnus väg, Petrejusvägen, Per Lindeströms väg och Finn Malmgrens väg.

Bilden ovan visar dels etableringsytan (markerat i gult med röd linje runt), dels byggvägen som anläggs på den befintliga gång- och cykelbanan (markerat med blått) samt även hur gång- och cykelvägen leds om. Men beroende på vart man ska och vart man kommer ifrån kan andra alternativ att ta sig fram att finnas.