Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Nya Östbergatunneln

Etableringsområde Finnboda

För att bygga tunneln behöver vi två arbetstunnlar för att ta oss ner till Nya Östbergatunnelns nivå. Runt arbetstunnlarnas mynningar har vi anlagt byggetableringar för byggbodar, verkstad och material som behövs för arbetet. Från arbetstunnlarna transporteras bergmassor ut under byggtiden.

I Finnboda har etableringen anlagts mellan kajen och Östra Finnbodavägen. Bilden nedan visar etableringsområdet och transportvägen.

Kartbild över etableringsområdet i Finnboda.

Aktuellt just nu

Justerade tider för avstängningen av gång- och cykelvägen.

Planen har varit att arbetet skulle utföras i etapper där strandpromenaden periodvis skulle kunna hållas öppen, men på grund av ändrade förutsättningar och omplanering av arbetet kommer gångvägen att behöva stängas av och ledas om upp till Östra Finnbodavägen fram till juni 2024.

Arbetet i Finnboda som påverkar strandpromenaden är en del av projektet Stockholms framtida avloppsrening .

För att hantera det ökade flödet av renat avloppsvatten som kommer att bli när avloppsvattnet från Västerort och Bromma ska renas i Henriksdal pågår nu ett arbete vid Henriksdals utlopp i Finnboda. De befintliga utloppsledningarna ska kompletteras med två nya ledningar. För att grundlägga de nya rören på samma nivå som de befintliga behöver botten muddras där de nya rören ska läggas. De nya rören kommer att grundläggas på pålar. För att rören ska ligga stabilt i vattnet planeras pålning ner till berg. Arbetet är nödvändigt för att säkerställa utloppsrörens funktion.  

Under byggskedet behöver strandpromenaden stängas av. Strandpromenaden korsar utloppsledningarna och eftersom arbetet ska utföras på ett relativ litet område har bedömningen gjorts att det inte är möjligt att få plats med en provisorisk passage som är säker och därför stängs strandpromenaden av och leds om.

Planen har varit att arbetet skulle utföras i etapper där strandpromenaden periodvis skulle kunna hållas öppen, men på grund av omplanering av arbetet  kommer gångvägen at stängas av och ledas om upp till Östra Finnbodavägen fram till juni 2024.

Avisering inför sprängningar

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst för att få en avisering via SMS eller e-post cirka 30 minuter innan vi spränger för Nya Östbergatunneln. 

Anmäl dig för att få en sprängvarning för Nya Östbergatunneln. Du kan även avanmäla dig.