Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Söderort

Nya Östbergatunneln

En ny dagvattentunnel byggs från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken till Saltsjön vid Finnboda. Tunneln ska ta hand om dagvattnet från Enskedefältet och Björkhagen och blir en del av stadens nödvändiga klimatanpassning för framtiden.

Nya Östbergatunneln - en del av stadens klimatanpassning

Den tunnel som tar hand om dagvattnet från Söderort idag är sammankopplad med utloppsledningarna från Henriksdals reningsverk. Det medför flera problem, bland annat följande:

  • Det blir så trångt i ledningarna vid kraftiga regn att avloppsvatten ibland måste bräddas och släppas ut orenat i Saltsjön.
  • Med kommande klimatförändringar kan vi förvänta oss fler kraftiga regn.
  • Havsnivån beräknas också bli högre i framtiden, vilket försämrar kapaciteten på ledningarna.

Genom att separera dagvattnet från reningsverkets avloppsvatten kan vi undvika att behöva släppa ut orenat avloppsvatten vid skyfall.

Tunneln blir på så vis en del av stadens nödvändiga klimatanpassning för framtiden.

Tunnelsträckning för nya Östbergatunneln

Nya Östbergatunneln byggs från norra Hammarbyhöjden under Hammarbybacken, Sickla kanal, Sickla udde, Värmdöleden, Henriksdalsberget och mynnar ut i Saltsjön vid Finnboda. 

ny karta tunnelsträckningen.jpg

  • Huvudtunnelns längd blir ca 2100 meter och börjar vid Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken och avslutas vid strandpromenaden i Finnboda.
  • Djupet från markytan till tunnelns tak varierar mellan 0 m (vid utloppet) och ca 85 m (Henriksdalsberget).
  • Tunneln blir ca 20 m² (4x5 meter).

Tunnelsträckningen anpassas till både geologiska förutsättningar och andra tunnlar i området. Hänsyn måste också tas till avloppsledningar som ansluter till Henriksdals reningsverk och till nya tunnelbanan som byggs ut till Nacka.

Byggtid

Byggtiden för Nya Östbergatunneln beräknas till 4 år. Tunneln ska vara klar 2026.

Byggetableringar och arbetstunnlar

På två platser, i Hammarbyskogen och i Finnboda, finns våra byggetableringar där vi bygger arbetstunnlar ner till dagvattentunnelns nivå. Platserna har valts utifrån tunnelsträckningen och hur den ska kopplas samman med befintliga anläggningar samt hur omgivningen påverkas.

Två arbetstunnlar behövs för att tunneln ska vara klar 2026. Tunneln behöver vara klar när den utbyggda Sicklaanläggningen och den nya avloppstunneln tas i drift 2026.

Mer information om etableringen i Hammarbyskogen hittar du här

Läs mer om etableringsytan i Finnboda.

SMS inför sprängningar

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst.  Du får då en notis via SMS eller e-post cirka 30 minuter innan vi spränger för Nya Östbergatunneln.

Anmäl dig för att få en sprängvarning för Nya Östbergatunneln här.

Följ vår arbeten på vår framdriftskarta

Klicka på kartan för att komma till vår interaktiva framdriftskarta.

Framdriftskarta_nöt.PNG

 

Påverkan på miljön

Grundvatten

När en tunnel byggs sänks grundvattennivån lokalt och sättningar i känsliga lerområden kan uppkomma.

En inventering av byggnader och ledningar har skett inom alla lerområden inom hela påverkansområdet för grundvatten. Under projektet genomför vi skyddsåtgärder för att undvika skadlig grundvattenpåverkan från tunnelbygget. Dessa utförs i form av tätning av tunneln samt infiltration av vatten under byggskedet.

Luft

När vi spränger uppstår en kortvarig förhöjd halt av spränggaser i anslutning till schakt och tunnelmynningar. Gaserna späds ut och sprids fort i omgivningsluften och bedöms inte innebära några hälsoeffekter eller medverka till att någon miljökvalitetsnorm för luft överskrids.

Naturmiljö och friluftsliv

Bedömningen är att inga naturvärden påverkas negativt av tunneln, varken under bygg- eller driftskedet:

  • Tunneln passerar under Nackareservatets del i Sickla park. Där är växtligheten sannolikt inte beroende av grundvattnet, som kan påverkas under byggskedet.
  • Under byggskedet kommer rekreationsmöjligheterna längs strandpromenaden i Finnboda att begränsas då  strandpromenaden leds om fram till juni 2024.

En naturvärdesinventering har utförts vid de båda tunnelmynningarna. Inventeringen har använts  som en del av underlaget när Mark- och miljödomstolen fattat beslut om Miljödom.

 

Påverkan för närboende

Sprängningar och  stomljud

När vi spränger märks det för dig som bor i närheten. Både som stomljud när vi borrar och som en knall vid själva sprängningen. Påverkan från borrljud/stomljud märks som mest när tunnelfronten är som närmast bostaden. Allteftersom tunneln drivs framåt avtar ljudet.

Sprängningarna är över på några sekunder, men kan höras även långt bort från sprängplatsen. Sprängningar beräknas ske 1-2 gånger per dag.

Stockholms underjord är fylld med många olika tunnlar för bilar, tåg, el, gas, fjärrvärme, bredband, vatten och avlopp. Det finns stor kunskap och erfarenhet av att bygga tunnlar under Stockholm och det är mycket ovanligt att tunnelbyggen leder till skador.

Det är ovanligt att bostäder skadas vid sprängningar. Vi genomför ändå förbesiktningar av fastigheter inom vårt påverkansområde. Detta för att säkerställa att våra sprängningar inte orsakar några skador. När våra sprängningsarbeten är klara görs en efterbesiktning. Om en skada på fastigheten upptäcks efter att vi har sprängt i området kan du som fastighetsägare ansöka om ersättning. Ett oberoende besiktningsföretag gör då en skadeutredning för bedöma orsakssambandet mellan skadan och utförda arbeten. Du ersätts fullt ut för de skador som bedöms vara orsakade av våra sprängningar

Ersättningsboende vid störningar

Den som drabbas av ljud över Naturvårdsverket riktvärde på 45 dBA dagtid respektive 35 dBA under kvällstid under mer än en vecka erbjuds ersättningsboende.

Det kan också spela in om man till exempel jobbar hemma, är pensionär eller om man har ett jobb som gör att man behöver sova på dagen.

Om värdena överskrids är du, om du vill,  garanterad ersättningsboende under den period då överskridandet pågår.

Transporter

Det kommer att förekomma tunga transporter i de områden där vi spränger eftersom vi behöver transportera bort bergmassorna från sprängningarna.

Lastbilarna utgår från byggetableringarna och måste följa särskilt anvisade vägar. Antalet transportrörelser varierar under byggprocessen.

Energibrunn/bergvärme 

Energibrunnar som ligger närmast tunneln kan komma att påverkas. Direkt genom tunnelns läge eller indirekt genom att grundvattensänkning kan minska uttagseffekten. Om du har en energibrunn som påverkas kommer du att ersättas för det.

Närboende får information löpande

De som direkt berörs av tunnelbygget eller av transporter från bygget kommer att få löpande information.

Tillståndsansökan

För att bygga Nya Östbergatunneln behöver Stockholm Vatten och Avfall tillstånd enligt miljöbalken. Processen att få tillstånd innebär flera steg. Bland annat har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram och berörda har fått tillfälle att lämna synpunkter vid samråd. Dom meddelades i Mark- och miljödomstolen den 28 oktober 2021. Miljödomen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd. Domen överklagades därefter till Högsta domstolen som inte heller beviljade prövningstillstånd. Därav vann domen laga kraft den 18 augusti 2022. 

Miljötillstånd och samråd för Nya Östbergatunneln

Den 28 oktober 2021 godkände Mark- och miljödomstolen Stockholm Vatten och Avfalls ansökan om miljötillstånd för Nya Östbergatunneln.

Under avgränsningssamrådet i april och maj 2019 hade alla berörda möjlighet att lämna synpunkter på vad som ska belysas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan för tunneln. Nedan kan du ta del av samrådsunderlaget som presenterades på mötet.

Under hösten 2020 kungjordes ansökan och skickades på remiss.

Därefter skickade vi in ett yttrande till Mark- och Miljödomstolen för att bemöta de synpunkter som kommit in.

Informationsbrev

Vi skickar tryckta nyhetsbrev med posten till boende i närheten av våra arbeten och utmed tunnelsträckningen.

De tryckta nyhetsbreven skickas ut som samhällsinformation till alla hushåll som ligger inom en 150-meters radie från den planerade tunnelsträckningen i Finnboda och Henriksdal.

Vi skickar tryckta nyhetsbrev med posten till boende i närheten av våra arbeten och utmed tunnelsträckningen. De tryckta nyhetsbreven skickas ut som samhällsinformation till alla hushåll som ligger inom en 150-meters radie från den planerade tunnelsträckningen i Finnboda och Henriksdal.

Kontakt

Kontakta oss om Nya Östbergatunneln

Telefon: 08-522 128 80

E-post: nyaostbergatunneln@svoa.se

Bra att veta om du bor nära våra arbeten

Omgivningskontroll vid sprängningar

Om vi behöver spränga i ett område gör vi alltid en riskanalys och byggnader i påverkansområdet besiktas av ett oberoende besiktningsföretag.

Buller vid sprängningsarbete

När man borrar och spränger i berg kan det både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vi måste följa de riktlinjer som finns för buller.

Ersättning vid skada på grund av våra arbeten

Det är ovanligt att skador uppstår när vi utför arbeten på ledningsnät och anläggningar, men om vårt arbete orsakar en skada hos dig ersätts du fullt ut.

Miljötillstånd vid stora projekt

För att bygga och driftsätta en del av stora projekt behöver Stockholm Vatten och Avfall tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen (MMD).