Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Söderort

Nya Östbergatunneln

En ny dagvattentunnel ska byggas från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken till Saltsjön vid Finnboda. Tunneln ska ta hand om dagvattnet från Enskedefältet och Björkhagen och blir en del av stadens nödvändiga klimatanpassning för framtiden.

Planerad byggstart

Planerad byggstart är under 2022 och tunneln ska vara klar 2025. 


Tillståndsprocessen i Mark- och miljödomstolen 

 • Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen hölls den 21-23 september 2021.
 • Dom meddelades den 18 oktober 2021.
 • Domen överklagades men den 18 mars meddelade Mark-och Miljööverdomstolen att ingen prövningsrätt beviljas.
 • Status just nu är att Mark-och miljööverdomstolens beslut att avslå prövningstillstånd är överklagat till Högsta Domstolen.

 

Nya Östbergatunneln- en del av stadens klimatanpassning

Den tunnel som tar hand om dagvattnet från Söderort idag är sammankopplad med utloppsledningarna från Henriksdals reningsverk. Det medför flera problem.

Till exempel:

 • Det blir så trångt i ledningarna vid kraftiga regn att avloppsvatten ibland måste bräddas och släppas ut orenat.
 • Med kommande klimatförändringar kan vi förvänta oss fler kraftiga regn.
 • Havsnivån beräknas också bli högre i framtiden, vilket försämrar kapaciteten på vattenledningarna.

Genom att separera dagvattnet från reningsverkets avloppsvatten kan vi undvika att behöva släppa ut orenat avloppsvatten vid skyfall.

Tunneln blir på så vis en del av stadens nödvändiga klimatanpassning för framtiden.

 

Tunnelsträckning för nya Östbergatunneln

Nya Östbergatunneln byggs från norra Hammarbyhöjden och passerar under Hammarbybacken, Sickla kanal, Sickla udde, Värmdöleden, Henriksdalsberget och mynnar sedan ut i Saltsjön vid Finnboda. 

 

NÖT sträckning.JPG

 • Huvudtunnelnns längd blir ca 2100 meter och börjar i Sickla vid Hammarbybacken och avslutas vid strandpromenaden i Finnboda.
 • Djupet från markytan till tunnelns tak varierar mellan 0 m (vid utloppet) och ca 85 m (Henriksdalsberget).
 • Tunneln blir ca 20 m2 (4x5 meter).
 • Tunneln kommer att luta med 1 promille, dvs 1 meter per 1000 meter. 

Tunnelsträckningen anpassas till både geologiska förutsättningar och andra tunnlar i området. Vi behöver bland annat ta hänsyn till andra avloppsledningar som ansluter till Henriksdals reningsverk och till nya tunnelbanan som byggs ut till Nacka.

 

Påverkan på miljön

Grundvatten

När en tunnel byggs sänks grundvattennivån lokalt och sättningar i känsliga lerområden kan uppkomma.

I det här skedet är det ännu inte utrett vilka lerområden längs Nya Östbergatunneln som kan komma att påverkas av en grundvattensänkning.

En grundlig inventering kommer att utföras för hela området inom 150 meter från den planerade tunnelkorridoren. Under projektet genomför vi åtgärder för att undvika skadlig grundvattenpåverkan från tunnelbygget.

Luft

När vi spränger uppstår en kortvarig förhöjd halt av spränggaser i anslutning till schakt och tunnelmynningar.

Gaserna späds ut och sprids tämligen fort i omgivningsluften och bedöms inte innebära några hälsoeffekter eller medverka till att någon miljökvalitetsnorm för luft överskrids.

Naturmiljö och friluftsliv

Bedömningen är att inga naturvärden påverkas negativt av tunneln, varken under bygg- eller driftskedet:

 • Tunneln passerar under Nackareservatets del i Sickla park. Där är växtligheten sannolikt inte beroende av grundvattnet, som kan påverkas under byggskedet.
 • Under byggskedet kommer rekreationsmöjligheterna längs strandpromenaden i Finnboda att begränsas något.
  Strandpromenaden kommer dock att vara tillgänglig under hela byggskedet.

En naturvärdesinventering har utförts vid de båda tunnelmynningarna. Inventeringen har använts  som en del av underlaget när Mark- och miljödomstolen fattat beslut om Miljödom.

Påverkan på närboende

När vi spränger märks det för dig som bor i närheten. Både som stomljud när vi borrar och som en knall vid själva sprängningen.

Påverkan från borrljud märks som mest när tunnelfronten är som närmast bostaden. Allteftersom tunneln drivs framåt avtar ljudet.

Sprängningar kan höras långt bort

Sprängningar kan höras långt bort från sprängplatsen under en längre period. Sprängningar sker normalt 1-2 gånger per dag och är över på några sekunder.

Närboende får information löpande

De som direkt berörs av tunnelbygget eller av transporter från bygget kommer att få löpande information.

Energibrunn/bergvärme 

Energibrunnar som ligger närmast tunneln kan komma att påverkas. Direkt genom tunnelns läge eller indirekt genom att grundvattensänkning kan minska uttagseffekten.

Om du har en energibrunn som påverkas kommer du att ersättas fullt ut för det.

Transporter

Det kommer att förekomma tunga transporter i de områden där vi spränger eftersom vi behöver transportera bort bergmassorna från sprängningarna.

Lastbilarna utgår från byggetableringarna och måste följa särskilt anvisade vägar. Antalet transportrörelser varierar under byggprocessen.

Ersättningsboende vid störningar

Grundregeln är att den som drabbas av ljud över Naturvårdsverket riktvärde på 45 dBA dagtid respektive 35 dBA under kvällstid under mer än en vecka erbjuds ersättningsboende.

Men det kan också spela in om man till exempel jobbar hemma, är pensionär eller om man har ett jobb som gör att man behöver sova på dagen.

Om du skulle känna att störningen blir så jobbig att du inte kan bo kvar hemma så är du garanterad ersättningsboende under den period då överskridandet pågår. 

Detaljplaner

För att få bygga tunneln behöver ändringar i detaljplanerna godkännas av Stockholms stad och Nacka kommun. 

Nacka kommun

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 23 februari 2022. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2022, § 7 att anta detaljplaneändringen för Nya Östberatunneln. Antagandebeslutet har inte överklagats och därmed har detaljplanen vunnit laga kraft den 23 februari 2022.
 
Läs mer om detaljplanen gällande Nacka kommun
 

Stockholm Stad

Stadsbyggnadsnämnden godkände förslaget till detaljplan den 27/1 
och överlämnade ärendet till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen och detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Läs mer om detaljplanen Stockholm stad

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor och synpunkter om hur tunnelbygget påverkar omgivningen vänder du dig till oss på e-post: kund@svoa.se

Miljötillstånd och samråd för Nya Östbergatunneln

Bra att veta om du bor nära våra arbeten

Omgivningskontroll och besiktningar vid sprägningsarbeten

Ibland behöver vi spränga för att kunna bygga ut vårt ledningsnät och våra anläggningar. Fastigheter i närheten av våra arbeten besiktas av ett oberoende besiktningsföretag före och efter sprängningarna. Det är ovanligt att skador uppstår vid sprängningar, men om vårt arbete orsakar en skada hos dig ersätts du fullt ut.

Buller vid sprängningsarbete

Ibland behöver vi spränga för att kunna bygga ut vårt ledningsnät och våra anläggningar. När man borrar och spränger i berg kan det både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten.

Ersättning vid skada på grund av våra arbeten

Det är ovanligt att skador uppstår när vi utför arbeten på ledningsnät och anläggningar, men om vårt arbete orsakar en skada hos dig ersätts du fullt ut.

Miljötillstånd vid stora projekt

För att bygga och driftsätta en del avstora projekt behöver Stockholm Vatten och Avfall tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen (MMD).