Till sidans huvudinnehåll

Hållbar utveckling

Agenda 2030

Agenda 2030

Stockholms stad har ambitionen att vara ledande i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

För att skapa en hållbar värld behöver företag och organisationer i alla länder arbeta mot samma mål. Det är möjligt tack vare FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Det pågår ett gemensamt arbete inom staden, där ett samordnande ansvar för de globala hållbarhetsmålen delats ut till olika bolag och förvaltningar.

karta-globala-malen-logo-och-ikoner.png

De mål vi fokuserar mest på

 

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vi har det samordnande ansvaret för detta målet i det gemensamma arbetet inom Stockholms stad. Stockholmarna har god tillgång till rent dricksvatten och sanitet. Ett utvecklingsområde i Stockholm är de grupper som inte har en självklar tillgång till våra tjänster, till exempel hemlösa personer.

Vi arbetar för att minimera utsläpp av orenat avloppsvatten, inte minst genom att bygga ut och modernisera avloppsreningen. Samtidigt förebygger vi utsläpp av oönskade ämnen till avloppsledningsnätet genom uppströmsarbete.

Vi har en viktig roll i stadens arbete med att uppnå god vattenstatus i sjöar och vattendrag. Vi satsar också på kommunikation till stockholmarna för att skapa ett hållbart agerande relaterat till vatten och avlopp.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringar

Vår verksamhet använder mycket energi och orsakar stora utsläpp av växthusgaser, framför allt biogen metangas och lustgas som släpps ut från avloppsverksamheten.

För att minska vår påverkan använder vi till största delen förnybar energi våra anläggningar, lokaler och fordon. Vi producerar biogas, återvinner värme samt arbetar med att reducera utsläpp av växthusgaser från våra reningsverk. Genom bindning av kol i marken från avloppsslam, vattenverksmull och biokol som används i jordbruk och planteringar motverkas också frisättande av koldioxid.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Vårt uppdrag innebär att alla invånare ska ha tillgång till rent vatten, hållbara avloppslösningar och hållbar avfallshantering. Vi vill genom innovation hitta nya lösningar för uppdraget och utveckla de cirkulära flödena inom samhället. Detta genom att öka andelen återbruk och återvinning samt återföra näringsämnen och energi till kretsloppet.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vår verksamhet påverkar miljön, både genom det material vi samlar in från stockholmarna och verksamhetens egen användning av material och kemikalier.

Vi arbetar för att minska användningen av kemikalier och material som innehåller miljöfarliga ämnen och vi utvecklar löpande återanvändning och återvinning av såväl vårt eget som stockholmarnas avfall.

Genom aktiv kommunikation vill vi få stockholmarna att minimera sitt avfall, medverka till återbruk och sortera sitt avfall på bästa sätt. För att påverka produktionskedjan ställer vi upphandlingskrav på eller premierar leverantörer som producerar hållbara produkter och tjänster.